^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe schetynówki złożone

Rozmiar tekstu:

pzd
W piątek 30 października Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu złożył dwa wnioski o dofinansowanie remontów dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (dawne schetynówki).

Wnioski te dotyczą:

1. Przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30 września 2016 r. Wnioskowana dotacja: 3 000 000 zł. Wkład własny: 5 520 615 03 zł. Łączny koszt: 8 520 615 03 zł. Zakres inwestycji: ul. Reymonta – przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa chodnika, przebudowa i budowa zjazdów, budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej, usunięcie niezbędnych kolizji i wykonanie nowego oznakowania; al. Grunwaldzka – wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika po obu stronach jezdni, wykonanie parkingu, wykonanie oznakowania aktywnego w al. Grunwaldzkiej i wykonanie nowego oznakowania.

W ramach realizacji tego zadania Powiat Sieradzki podjął współpracę z Gminą Miasto Sieradz, na terenie której znajduje się wnioskowany ciąg dróg. Miasto na realizację powyższej inwestycji zaoferowało pomoc finansową w wysokości 1 711 500 zł, co stanowi 31 proc. wkładu własnego Powiatu.

2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio-Lipno etap I. Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30 września 2016 r. Wnioskowana dotacja: 2 060 193 zł. Wkład własny: 2 060 193 29 zł. Łączny koszt: 4 120 386 29 zł. Zakres inwestycji: poszerzenie drogi, przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, budowa chodnika, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, przebudowa i budowa zjazdów, budowa zatok autobusowych, wykonanie zatok postojowych w miejscowości Brzeźnio, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowych wpustów oraz wymianą istniejących, przebudowa rowów drogowych, budowa przepustów pod zjazdami i wykonanie nowego oznakowania.

Przy realizacji tego zadania Powiat również podjął współpracę z samorządem gminnym – Gminą Brzeźnio, która zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości 420 000 zł.

Wstępna lista rankingowa wniosków przewidzianych do dofinansowania w ramach PRGiPID zostanie ogłoszona na przełomie roku.

T.O.