^ Powrót na górę

 

 

Wstępna lista rankingowa PRGiPID

Rozmiar tekstu:

pzd
Łódzki Urząd Wojewódzki ogłosił wstępną listę rankingową wniosków do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (dawne schetynówki). Dwie inwestycje zgłoszone przez Powiat Sieradzki znalazły się na 13. i 18. miejscu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu złożył do PRGiPID dwa wnioski. Dotyczą one:

1. Przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30 września 2016 r. Wnioskowana dotacja: 3 000 000 zł. Wkład własny: 5 520 615 03 zł. Łączny koszt: 8 520 615 03 zł. Zakres inwestycji: ul. Reymonta – przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa chodnika, przebudowa i budowa zjazdów, budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej, usunięcie niezbędnych kolizji i wykonanie nowego oznakowania; al. Grunwaldzka – wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika po obu stronach jezdni, wykonanie parkingu, wykonanie oznakowania aktywnego w al. Grunwaldzkiej i wykonanie nowego oznakowania.

W ramach realizacji tego zadania Powiat Sieradzki podjął współpracę z Gminą Miasto Sieradz, na terenie której znajduje się wnioskowany ciąg dróg. Miasto na realizację powyższej inwestycji zaoferowało pomoc finansową w wysokości 1 711 500 zł, co stanowi 31 proc. wkładu własnego Powiatu. Inwestycja ta znalazła się na 13 pozycji wstępnej listy rankingowej PRGiPID.

2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio-Lipno etap I. Przewidywany termin realizacji inwestycji: 30 września 2016 r. Wnioskowana dotacja: 2 060 193 zł. Wkład własny: 2 060 193 29 zł. Łączny koszt: 4 120 386 29 zł. Zakres inwestycji: poszerzenie drogi, przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, budowa chodnika, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, przebudowa i budowa zjazdów, budowa zatok autobusowych, wykonanie zatok postojowych w miejscowości Brzeźnio, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowych wpustów oraz wymianą istniejących, przebudowa rowów drogowych, budowa przepustów pod zjazdami i wykonanie nowego oznakowania.

Przy realizacji tego zadania Powiat również podjął współpracę z samorządem gminnym – Gminą Brzeźnio, która zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości 420 000 zł. Na wstępnej liście rankingowej dawnych schetynówek remont ten znalazł się na miejscu 18.

Lista inwestycji powiatowych przewidzianych do dofinansowania objęła 24 pozycje. Oprócz tego Łódzki Urząd Wojewódzki ogłosił listę z 48 inwestycjami drogowymi przewidzianymi do realizacji na drogach gminnych. Znalazły się na niej dwie gminy powiatu sieradzkiego: Brzeźnio i Warta.

Gmina Brzeźnio (wniosek na 17. miejscu listy rankingowej) złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ul. Kościelnej w Brzeźniu (wartość projektu: 420 162 42 zł), zaś Gmina Warta (32. miejsce) ubiega się o dotację na remont drogi w ul. Terenowej w Warcie (projekt o wartości 680 160 34 zł).

Do 15 grudnia można składać zastrzeżenia dotyczące wstępnej listy rankingowej. Do 30 grudnia 2015 r. na stronie ŁUW ogłoszona zostanie ostateczna lista rankingowa wniosków.

Do pobrania: Wstępna lista rankingowa PRGiPID

T.O.