^ Powrót na górę

 

 

XLVI sesja Rady Powiatu. Drogi i DPS

Rozmiar tekstu:

sesja
Po dwumiesięcznej przerwie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu spotkali się radni Powiatu Sieradzkiego. Tematów do omówienia było sporo, a dominowały drogownictwo, pomoc społeczna i problemy rolników.

Na wniosek obradującej dzień przed sesją Komisji Spraw Społecznych, z porządku obrad zostały zdjęte dwa projekty uchwał: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom, pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a także w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. O wykreślenie obu punktów z porządku obrad wniósł wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

W odpowiedzi na pismo, skierowane pod koniec lutego przez władze powiatowe do Związku Zawodowego „Solidarność” przy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, informujące, że sytuacja finansowa Powiatu nie pozwala zrealizować żądań dotyczących podwyżek płac personelu DPS, na sesję przybyła grupa pracowników placówki. W imieniu zatrudnionych głos zabrała Eleonora Pabich, przewodnicząca „Solidarności” w DPS-ie: – Wciąż domagamy się 600 zł podwyżki dla wszystkich pracowników. W piśmie wyjaśniacie państwo, że w kolejnych latach Powiat będzie dokładał starań, by nasze płace rosły. Problem w tym, że wielu pracowników nie ma czasu na kolejne lata.

Temat kontynuowała Mariola Skotnicka, przewodnicząca Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników DPS w Sieradzu. Odczytała pismo, jakie w związku z sytuacją „Bankowca” oba związki wystosowały do wojewody łódzkiego. Zwracają się w nim z prośbą o podjęcie działań w celu rozwiązania trudnej sytuacji finansowej DPS-ów województwa łódzkiego. Chodzi głównie o mieszkańców przyjętych na tzw. starych zasadach, czyli przed 1 stycznia 2004 r. Stawki na ich utrzymanie są w naszym województwie najniższe w skali kraju i nie pokrywają rzeczywistych kosztów utrzymania. Wpływa to również na wysokość pensji pracowników.

Głos w sprawie pracowników DPS-u zabrał również starosta sieradzki Mariusz Bądzior: – Cały czas pracujemy nad tym, by podnieść pensje. Wystąpiliśmy z dwoma pismami do wojewody łódzkiego o zwiększenie środków na finansowanie DPS. Po świętach planujemy spotkanie ze związkami zawodowymi.

Nie zabrakło na sesji tematów drogowych. Stanisław Kołodziejczyk, sołtys wsi Tubądzin w gminie Wróblew, zwrócił uwagę na pilną potrzebę remontu drogi powiatowej, łączącej dwie krajówki – od skrzyżowania w Bartochowie (gm. Warta) do skrzyżowania w Słomkowie Mokrym (gm. Wróblew).

Po dwumiesięcznej przerwie od poprzedniej sesji, nazbierało się sporo interpelacji. Zgłosili je:

Łukasz Bitner:

– czy w roku 2017 w powiecie sieradzkim nastąpił związek przyczynowo-skutkowy między realizacją programu 500+ a zjawiskiem niepodejmowania pracy i bierności zawodowej przez jego beneficjentów? czy na terenie powiatu nastąpiły zwroty tych świadczeń, a jeśli tak, to jaka jest skala tego zjawiska?

– czy zostanie przedstawione w formie oficjalnych dokumentów stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące wytycznych do nauczania historii najnowszej? chodzi o tematy takie jak holokaust, szeroko rozumiane stosunki polsko-żydowskie, PRL, powstanie „Solidarności” czy wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości; jest wiele sygnałów i stanowisk, które są dla nauczycieli niezrozumiałe;

– zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o pilną naprawę drogi powiatowej nr 1709 oraz wyrównanie i utwardzenie poboczy na drodze w Wojkowie; ma to związek z planowanym na 17 czerwca XVI zlotem motocyklistów „Salve 2018” w parafii Wojków; weźmie w nim udział ok. 4 tys. motocykli i ok. 5 tys. widzów;

– zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego z prośbą o wystąpienie do burmistrza Błaszek o informację dotyczącą ustawienia progu zwalniającego na drodze w miejscowości Bukowina, w okolicach przystanku dla dojeżdżających do szkół dzieci;

– w związku z procesem dekomunizacji poprzez zmianę nazw ulic w Sieradzu, zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o uzyskanie informacji od prezydenta miasta, czy dokonano analizy zgodności z ustawą dekomunizacyjną nazwisk patronów szkół podstawowych na terenie Sieradza;

– proszę o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zatoki autobusowej przy szkole w Gruszczycach, chodzi w szczególności o kolejną naprawę nawierzchni i wycinkę drzew;

– proszę Zarząd Powiatu o uzyskanie od Ministerstwa Zdrowia informacji, czy przygotowywana jest nowelizacja kryteriów dostępności do aptek;

– zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o uzyskanie informacji od Ministerstwa Rolnictwa, czy przygotowywany jest jakiś program dla rolników, którzy przez zimowe mrozy ponieśli straty w uprawach zbóż ozimych;

– zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o uzyskanie informacji, dlaczego rolnicy w gminie Błaszki nie uzyskali dopłat obszarowych przed wiosennymi pracami polowymi; brak tych dopłat spowoduje, że niektórzy producenci rolni nie będą mieli środków na zagospodarowanie swoich pól, co jeszcze bardziej pogłębi dramatyczną sytuację rolników, zwłaszcza producentów ziemniaków i warzyw;

– czy na terenie powiatu sieradzkiego obowiązują wytyczne dotyczące kolportażu prasy na stacjach paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen?

Katarzyna Paprota:

– proszę o wystąpienie do właściwego zarządcy drogi z zapytaniem, czy na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 1 Maja w Sieradzu planowana jest instalacja sygnalizacji świetlnej lub budowa ronda; jeśli jest to w planach, to w jakim terminie zostanie wykonane?

– na podstawie pisma od wójta gminy Brąszewice Karola Misiaka: proszę o podjęcie działań mających na celu naprawę drogi powiatowej w Brąszewicach na ul. Sieradzkiej; stan drogi jest krytyczny, spękania postępują, powierzchniowe utrwalenie, wykonane kilka lat temu, odkleja się na całym odcinku od Czartorii do Brąszewic;

– proszę o wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Złoczewie z pytaniem, czy prawdą jest, że urząd ten przegrał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawę dotyczącą wydania decyzji środowiskowej, w oparciu o którą następnie wydano koncesję na uruchomienie kopalni piasku na terenie przyszłej odkrywki węgla brunatnego w miejscowości Broszki; czy w sprawie tej wznowione zostało postępowanie administracyjne?

– proszę o informację dotyczącą wyroku NSA w sprawie stosunków wodnych w miejscowości Uników w gminie Złoczew.

Tomasz Baliński:

– zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie sytuacji w rolnictwie, w związku z protestami rolników na terenie powiatu sieradzkiego;

– w związku z interwencją mieszkańców sołectw Dzierzązna i Glinno w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1700 E Włyń-Glinno, proszę o przebudowę całej drogi w 2018 roku, na długości 4,5 km; mieszkańcy są już zmęczeni czekaniem na remont tej drogi, w przypadku braku środków finansowych wnoszą o zaciągnięcie kredytu na ten cel;

Krzysztof Żubrowski:

– zwracam się z prośbą o udzielenie informacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, na kiedy planowany jest remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 710 z drogą powiatową 1700 E w miejscowości Włyń.

Michał Terka:

– dołączając się do interpelacji pani radnej Katarzyny Paproty, proszę o informację, co dalej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 1 Maja; na jakim etapie jest ta inwestycja?

– zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego z prośbą o sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Oksińskiego w Sieradzu, po jednej ze stron;

– proszę o wymalowanie linii umożliwiających parkowanie ukośne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu; dodatkowo proszę o ustawienie poręczy ochronnych na całej długości szkoły, które zapobiegną zbieganiu dzieci ze skarpy na ulicę Krakowskie Przedmieście;

– zwracam się do zarządcy drogi na ul. Zakładników w Sieradzu o remont krzywych i zapadających się chodników;

– wnoszę o zakupienie dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego na terenie Sieradza, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

W punkcie obrad przewidzianym na wystąpienia radnych, Sylwia Dęga-Frątczak zwróciła się do naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sieradzu Józefa Jury z prośbą o monitorowanie prac dyrektorów, którzy opracowują właśnie przydziały godzin dla nauczycieli na rok szkolny 2018/2019.

W tym samym punkcie radny Tomasz Baliński, odnosząc się do remontu drogi Włyń-Glinno, prosił o wyjaśnienia dotyczące budowy zjazdów na posesje. – Początkowo mówiło się, że będą one budowane z kostki i tak też informowałem mieszkańców. Teraz w specyfikacji czytamy, że jednak z destruktu bitumicznego. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności – mówił Tomasz Baliński, radny z gminy Warta. Na tę samą sprawę zwrócił uwagę Hubert Kamola, również radny z Warty.

Rada przyjęła cztery sprawozdania, dotyczące stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu sieradzkiego w 2017 r., stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie w roku ubiegłym, stanu sanitarnego powiatu w 2017 r. oraz stanu środowiska w województwie łódzkim. Dlatego na sesję przybyli przedstawiciele odnośnych służb i inspekcji: kapitan Tomasz Łodo, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, młodszy inspektor Cezary Adamczyk, zastępca sieradzkiego komendanta powiatowego policji, Jolanta Jezierska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu i Antonina Wojtczak, kierownik sieradzkiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Korzystając z obecności zastępcy komendanta powiatowego policji, radna Kazimiera Gotkowicz prosiła o zwrócenie większej uwagi na miejsca w pobliżu pijalni alkoholu i sklepów monopolowych, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych.

Po XLVI sesji powiększyło się grono wyróżnionych tytułem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Decyzją Rady Powiatu, zostali nimi: Jerzy Kowalski, były dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajewie, Jakubicach i Kliczkowie Małym oraz Hufiec ZHP Sieradz im. Sieradzkich Zakładników 1939 r.

Rada upamiętniła postać Wojciecha Grobelnego, wicestarosty sieradzkiego pierwszej kadencji (1998-2002), który zmarł w niedzielę 11 marca. Odejście samorządowca uczczono minutą ciszy.

Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Rafał Woźniak. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Beatę Gzik, Joannę Hanak i Huberta Kamolę.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  25