^ Powrót na górę

 

 

500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Rozmiar tekstu:

pcpr
Dzieci przebywające w pieczy zastępczej otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten będzie przysługiwał do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu na każde dziecko. Wnioski o jego przyznanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Dodatek przyznawany będzie na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przysługuje on zarówno osobom otrzymującym świadczenie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i tym, którzy korzystają ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Prawo do dodatku ustalane jest na okres 12 miesięcy. Jeżeli sytuacja rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka nie ulegnie zmianie, termin ten jest z urzędu przesuwany o kolejnych 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie dodatku należy składać w sieradzkim PCPR. Jego siedziba znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, IV piętro.

T.O.