^ Powrót na górę

 

 

Unijne wsparcie dla biznesu. Spotkanie w starostwie

Rozmiar tekstu:

spotkanie
Starostwo Powiatowe w Sieradzu zorganizowało spotkanie z Maciejem Kokotkiem, dyrektorem łódzkiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Było ono przeznaczone dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych na rozwój firm.

COP jest instytucją, która w obecnym okresie programowania środków unijnych (2014-2020) przyznaje dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. – Zajmujemy się naborem i oceną wniosków, monitorowaniem postępów w realizacji projektów, a potem ich rozliczaniem i kontrolą. Wypłacamy dofinansowania, realizujemy procedury odwoławcze, a także prowadzimy działania informacyjne i promocyjne – wyjaśnia Maciej Kokotek.

Pod względem wartości procentowej części RPO przeznaczonej na biznes w województwie, łódzkie jest w skali kraju wyjątkowe: aż 36 proc. całego RPO w województwie przypada na projekty biznesowe. To największy współczynnik w całym kraju. Pozostałe województwa mieszczą się w przedziale od 30,5 do 35,9 proc. – Fundusze przyznawane są w dwóch osiach. Pierwsza to badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, drugą stanowi innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – mówi dyrektor COP. Na dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach przewidziano łącznie 827 mln zł. Znacznie więcej środków przeznaczono na innowacje – 1,13 mld zł.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty zakładające inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.

Są też pieniądze dla podmiotów otoczenia biznesu. Mogą o nie aplikować izby gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe, inkubatory przedsiębiorczości, szkoły wyższe (w przypadku inkubatorów akademickich) czy agencje w rodzaju Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

T.O.

1  2

3  4