^ Powrót na górę

 

 

Konkursy na terapię i letni wypoczynek

Rozmiar tekstu:

zarzad
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyjął dwie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na organizację terapii oraz wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych. Jedno i drugie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Po stronie rodziny – rozwój usług ma rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim”.

Obie uchwały zostały przyjęte w czwartek 30 czerwca. Pierwsza obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia 600 godzin zajęć z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci do 6. roku życia. Zajęcia te będą się odbywać od września 2016 do czerwca 2017 r. i obejmą rozwój mowy i języka, orientację i poruszanie się w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu oraz rozwój umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku społecznym. Zajęcia będą polegały na pobudzeniu psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, w formach dobranych indywidualnie w zależności od zaobserwowanych opóźnień rozwojowych lub znaczących czynników ryzyka zaburzeń rozwoju u danego dziecka.

Druga z uchwał dotyczy zorganizowania w sierpniu 2016 r. wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych (20 osób w wieku 14-18 lat) w formie tygodniowej wycieczki. Organizator powinien zapewnić młodzieży pobyt w pokojach maksymalnie dwuosobowych (każdy pokój z pełnym węzłem sanitarnym) oraz możliwość korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej hotelu (basenu lub siłowni, z boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę).

Uchwały dotyczą rodzin uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – usługi społeczne i zdrowotne.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest Marcin Wieczorek, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu – tel. 43 827 18 07, wewnętrzny 316.

T.O.