^ Powrót na górę

 

 

Opłaty za wydobycie kopalin w I półroczu

Rozmiar tekstu:

oplaty
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą ze złóż kopalin na terenie powiatu sieradzkiego: 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za kopaliny wydobyte w pierwszym półroczu 2016 roku.

Obowiązek wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny wynika z art. 134 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Przepis ten stanowi, że „przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym”. Opłatę należy wnieść dwa razy w roku – do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 stycznia za drugie półrocze okresu rozliczeniowego.

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin wydobywanych w 2016 r. określa obwieszczenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2015 r. Dla przykładu – stawka dla piasku i żwiru wynosi 58 groszy za tonę.

60 procent ustalonej opłaty należy wnieść na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzona jest działalność wydobywcza, zaś pozostałe 40 proc. należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również do 31 lipca przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące wydobytej kopaliny: organowi koncesyjnemu (czyli Staroście Sieradzkiemu), gminie oraz NFOŚiGW. Wzór druku informacji określa rozporządzenie ministra środowiska z 25 lutego 2015 r. Dla kruszyw naturalnych jest to załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Informujemy jednocześnie, że:

– nie ma obowiązku wnoszenia opłat eksploatacyjnych w wysokości do 300 zł,

– bez względu na wysokość opłaty (również przy zerowym wydobyciu), należy złożyć informację na temat wydobycia,

– przekroczenie ustawowego terminu wniesienia opłat eksploatacyjnych spowoduje naliczenie odsetek karnych (na podstawie ustawy o ordynacji podatkowej).

Do pobrania:

Wzór druku informacji dotyczącej opłat za wydobytą kopalinę

Stawki opłat eksploatacyjnych – obwieszczenie

T.O.