^ Powrót na górę

 

 

Konsultacje ws. organizacji pozarządowych

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Od 4 do 10 sierpnia w powiecie trwać będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi, dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatorem konsultacji jest Zarząd Powiatu Sieradzkiego.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest Uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego z 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Tegoroczne konsultacje będą się odbywać na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 25 lipca 2016 r.

Uwagi i opinie zgłoszone w trakcie konsultacji będą pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Z projektem programu można się zapoznać na stronie internetowej www.spsieradz.finn.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń/Wydział Spraw Społecznych. Pisemne uwagi (według załączonego formularza)prosimy kierować na adres Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz lub składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych – pokój nr 426.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu z 25 lipca 2016 r.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Formularz zgłaszania opinii

T.O.