XLVIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

sesja1
Wrześniowe posiedzenie Rady zdominowały tematy drogowe i okołodrogowe. Radni przyjęli kilka uchwał o dotacjach dla gmin z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, a także wrócili do tematu przebudowy ul. Warszawskiej w Sieradzu.

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Izabeli Glapińskiej, mieszkanki ul. Warszawskiej. – Po tej drodze nie da się chodzić, mimo że jest to strefa zamieszkania i ruch pieszy powinien być traktowany priorytetowo, po drugie ruch samochodowy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Poza tym próg zwalniający, który został tam założony, zagraża sprawności przejeżdżających tamtędy pojazdów – mówiła Izabela Glapińska. Odpowiadając na jej wątpliwości, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek zapewnił, że próby, które już zostały podjęte w celu zmuszenia kierowców do zwalniania na tej ulicy, będą podejmowane nadal. – Trzeba zrobić coś, by ten problem jak najmniejszym kosztem społecznym rozwiązać. Mam propozycję, by osoby, które w starostwie odpowiadają za uzgodnienia dotyczące ruchu, porozmawiały z mieszkańcami i spróbowały znaleźć rozwiązanie – mówiła radna Kazimiera Gotkowicz.

W punkcie dotyczącym interpelacji, Kazimiera Gotkowicz wróciła do tematu ul. Warszawskiej i zapytała, kto wykonywał projekt jej remontu, kto był wykonawcą, kto pełnił nadzór budowlany, czy remont tej ulicy objęty jest jeszcze gwarancją i jaki był koszt wykonania modernizacji. Karol Rajewski podjął temat budowanej zatoki autobusowej przy szkole w Gruszczycach, prosząc Zarząd Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do konserwatora zabytków o wydanie zgody na wycięcie drzew rosnących na środku chodnika przy zatoce autobusowej. Katarzyna Paprota prosiła o przedstawienie szczegółowego sprawozdania z tegorocznego jarmarku powiatowego, w tym finansowego. Józef Misiak interpelował o naprawę drogi powiatowej Kolonia Kliczków Wielki – Kliczków Wielki.

Do interpelacji Kazimiery Gotkowicz odniósł się Robert Piątek: – Na komisjach bezpieczeństwa ruchu temat ul. Warszawskiej regularnie powraca. Tam odbywało się wyprzedzanie samochodów. Słupki, które zostały założone, znalazły się wzdłuż chodnika w odpowiedzi na sugestie samych mieszkańców.

Na sesji radni przyjęli szereg uchwał dotyczących remontów dróg we współpracy z gminami powiatu: Wróblew, Sieradz, Goszczanów i Klonowa. W przypadku gminy Wróblew jest to dalszy ciąg przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Rowy, gdzie zbudowany został chodnik, a będzie jeszcze wykonana nakładka asfaltowa, a także udzielenie dotacji na remont drogi gminnej Wągłczew-Wróblew. Uchwała przyjęta dla gminy Sieradz dotyczy dotacji finansowej na przebudowę drogi gminnej w Dzigorzewie. W gminie Goszczanów, we współudziale Powiatu Sieradzkiego, wyremontowana zostanie droga gminna Strachanów-Poprężniki i Wola Tłomakowa-Świnice Kaliskie. Dotacja zostanie udzielona również gminie Klonowa – na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Klonówka.

Funkcję sekretarza sesji pełnił Marek Płóciennik. W skład komisji uchwał i wniosków weszli: Grzegorz Wardęga, Andrzej Wiśniewski i Wojciech Wójcik.

T.O.

sesja2  sesja3