Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną w 2017 roku

Rozmiar tekstu:

konkurs
Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

O dotacje centralną na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146, z 2015 r. poz.1255, 1339 i z 2016 poz. 239).

Termin składania ofert mija 21 listopada 2016 r. Można je składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, IV piętro, pokój nr 426, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do starostwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w uchwałach Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 27 października 2016 roku:

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej oraz pracy komisji konkursowej

T.O.