Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Rozmiar tekstu:

rada zatrudnienia
W Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2012-2016. Od przyszłego roku w funkcjonowaniu tego organu zajdą zmiany.

Mijająca kadencja PRZ była ostatnią jeżeli chodzi o jej działalność w dotychczasowej postaci. – Na podstawie zmian w Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianie ulegnie nazwa organu. Od 1 stycznia stanie się on Powiatową Radą Rynku Pracy. Zmniejszy się też jej skład osobowy. Dotychczasowa Powiatowa Rada Zatrudnienia liczyła 22 osoby, teraz będzie ich 15 – wyjaśnia były już przewodniczący PRZ Jan Hankiewicz.

W myśl art. 23 pkt 3 znowelizowanej ustawy, „w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy”.

Nowy skład PRRP starosta sieradzki Mariusz Bądzior powoła zarządzeniem już w styczniu 2017 r. Na jej pierwszym posiedzeniu wybrany zostanie przewodniczący.

Ostatnia PRZ w kadencji 2012-2016 odbyła 37 posiedzeń, na której podjęła 88 uchwał. 35 z nich dotyczyło podziału środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz podziału środków na finansowanie innych zadań fakultatywnych, a także 5 uchwał w sprawie kierunków kształcenia, 24 uchwały w sprawie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, 8 uchwał opiniujących główne kierunki szkoleń grupowych, 12 uchwał opiniujących przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 4 uchwały zakwalifikowane jako inne.

T.O.

1  3

4  5