^ Powrót na górę

 

 

Nabór partnerów do projektu RPO WŁ

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyjął uchwałę w sprawie naboru partnerów do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Będzie to projekt pn. „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”.

Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej art. 3 (ust. 2 i 3) informuje, że organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

5) spółdzielnie socjalne.

Efektami partnerstwa będą: opracowanie koncepcji projektu planowanego do realizacji na podstawie opisu osi priorytetowych RPO, fiszka projektowa, wniosek o dofinansowanie projektu oraz umowa partnerska.

Wnioski o uczestnictwo w partnerstwie przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Do pobrania:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

T.O.