^ Powrót na górę

 

 

Partnerzy powiatu w projekcie RPO WŁ

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” zostały partnerami powiatu sieradzkiego w realizacji projektu „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”.

Projekt będzie realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, poddziałanie 1.X.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Otwarty nabór partnerów do projektu został ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 31 stycznia 2017 roku. W ramach naboru wpłynęły dwie oferty i obie zostały pozytywnie ocenione przez komisję powołaną przez Zarząd.

T.O.