^ Powrót na górę

 

 

Pieniądze na wsparcie przedsiębiorstw

Rozmiar tekstu:

konkurs
Na początku sierpnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników (Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie).

Nabór rozpocznie się 2 sierpnia, a zakończy 16 dnia tego miesiąca. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęci mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (premiowani będą pracownicy po 50. roku życia i o niskich kwalifikacjach), a także mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa przechodzące restrukturyzację.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu wynosi 80 132 541 17 zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. Poziom wkładu własnego: 15 proc.

Po szczegóły odsyłamy na stronę internetową rpo.lodzkie.pl.

T.O.