^ Powrót na górę

 

 

Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Rozmiar tekstu:

pcpr
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił kierunki działań i kryteria obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

PFRON informuje, że w bieżącym roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I: Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz druki wniosków obowiązujące w 2018 r. zostaną podane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje na temat „Aktywnego samorządu” można znaleźć na stronie internetowej PFRON.

T.O.