^ Powrót na górę

 

 

XLVI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W czwartek 29 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII, XLIV, XLV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego

4. Powołanie sekretarza XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLV do XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Sieradzkiego w 2017 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2017 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sieradzkiego w 2017 r.

12. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Sieradzkiego w 2017 roku

13. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2018 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

19. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

20. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – Jerzy Kowalski.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – OSP Zagajew.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – OSP Jakubice.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – OSP Kliczków Mały.

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Sieradz im. Sieradzkich Zakładników 1939 r.

26. Sprawy różne.

27. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.