^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na budynek przy ul. POW 19

Rozmiar tekstu:

pow
Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sieradzu przy ul. POW 19.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, w sali 114 (pl. Wojewódzki 3, I piętro).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 955 tys. zł. Do ceny nabycia będzie doliczony 23-procentowy podatek VAT. Wadium zostało ustalone na 95,5 tys. zł. Należy je wpłacić przelewem na konto Powiatu Sieradzkiego, prowadzone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Sieradzu Nr 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502. Wadium zostanie uznane, jeżeli wpłynie na konto Powiatu najpóźniej na 3 dni robocze przed przetargiem, czyli do 18 czerwca 2018 r. włącznie.

Nieruchomość ma uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW Nr SR1S/00000034/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Zarząd Powiatu Sieradzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Wojewódzki 3, tel. 043 822 05 01, wewn. 439.

T.O.