^ Powrót na górę

 

 

XLVIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
We wtorek 29 maja 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018. Będzie to sesja absolutoryjna.

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego:

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za rok 2017.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym przez Zarząd rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami;

- dyskusja;

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok.

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok;

- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu;

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Sieradzkiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Burzenin na realizację zadań na drogach gminnych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Burzenin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wróblew na realizację zadań na drogach gminnych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Wróblew.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klonowa na realizację zadań na drogach gminnych.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Klonowa.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Błaszki umowy dotacji przy realizacji zadania;” Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkach w kierunku miejscowości Sędzimirowice.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce.

28. Sprawy różne.

29. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.