^ Powrót na górę

 

 

L sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
We wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się L sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu obrad z XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Wystąpienie przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XLIX do L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

11. Podjęcie uchwały w sprawy zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/358/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 – Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Sieradzkiego na rok 2019 przy partnerstwie Gminy Błaszki zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew – Wągłczew – Gruszczyce Etap II od km 7+ 925 do km 12+770”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w Gminą Brzeźnio umowy dotacji przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej w msc Stefanów Barczewski Pierwszy poprzez wykonanie chodnika”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 przy partnerstwie Gminy Brzeźnio zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio – Lipno Etap I od km 0+000 do km 2+244,70”.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.