^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Rozmiar tekstu:

pomoc prawna
Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

O dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Termin składania ofert mija 6 grudnia 2018 r. o godz. 15:00. Ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu (pl. Wojewódzki 3, pok. 121) w godz. 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

Szczegółowe informacje:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sieradzkiego w 2019 roku

T.O.