^ Powrót na górę

 

 

Nowy termin składania wniosków

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Informujemy, że w czwartek 5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach, wprowadzonej przepisami z 20 lipca 2018 r.

Nowy termin został wprowadzony ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

Zgodnie z art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592), prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane, uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia w celu dostosowania go do przepisów zmienionych tą ustawą. Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 tego aktu, obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczy również posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy chcą dalej kontynuować swoją działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.

T.O.