Specustawa wydłuża czas na rejestrację pojazdów

Rozmiar tekstu:

komunikacja
Ważna informacja dla klientów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Przyjęta kilka dni temu tzw. ustawa covidowa wydłuża terminy rejestracji pojazdów z 30 do 180 dni.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi go zarejestrować w Polsce w ciągu 30 dni, licząc od daty sprowadzenia. Tyle samo czasu ma na zawiadomienie starostwa o nabyciu lub zbyciu pojazdu i wpis w dowodzie rejestracyjnym. Nowa Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydłuża terminy na te operacje do 180 dni.

Dotyczy to pojazdów sprowadzonych i zbytych lub nabytych nie później niż 30 dni przed wejściem w życie ustawy.

Brzmienie artykułu dotyczącego wydłużenia terminów:

Art. 31i. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt. 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt. 1.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się:

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

T.O.