^ Powrót na górę

 

 

Starostwo sprzedaje passata

Rozmiar tekstu:

passat
Rocznik: 2007. Wersja: B6. Przebieg: 280 tys. km. Silnik: 2.0 TDI o mocy 140 koni mechanicznych. Auto od początku było użytkowane przez jednego właściciela: Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Żeby go kupić, trzeba wziąć udział w przetargu. Cena wywoławcza to 9 940,00 zł. Oszacował ją rzeczoznawca na podstawie wartości rynkowej z lutego 2020 r. Oferty należy składać w starostwie. Ich otwarcie nastąpi w piątek 10 lipca o godz. 12. Szczegóły przetargu:

Podstawa prawna zbycia samochodu służbowego:

§ 2, § 8 pkt 1 i § 20 Uchwały nr 533/2014 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ustalenia procedury gospodarowania mieniem ruchomym, stanowiącym własność powiatu.

1. Nazwa, siedziba i adres Zbywcy:

Powiat Sieradzki

Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

tel. 43 822-05-01 do 05

fax: 43 822-78-61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2020 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 308 w siedzibie Zbywcy.

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyniku postępowania przetargowego. Zbywający zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia przetargu.

O wyniku przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

Jedynym kryterium merytorycznym, podlegającym ocenie, będzie cena za zbywany samochód.

3. Termin i miejsce, w których można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych:

Samochód służbowy wraz z ekspertyzą rzeczoznawczą będą udostępnione Oferentom w siedzibie Zbywcy, tj. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz (szczegółowe informacje pod numerem telefonu 43 822 05 01 wew. 308), od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert tj. do 9.07.2020 r. w godz. 8.00-14.00.

4. Liczba i rodzaj sprzedawanych składników aktywów trwałych:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu służbowego:

marka – Volkswagen

model – Passat B6

wersja – Comfortline

rok produkcji – 2007

pojemność – 1968 ccm

moc silnika – 103 kW (140KM)

VIN – WVWZZZ3CZ7P143467

nr rejestracyjny – ESI 55UU

przebieg – 280 670

5. Minimalna cena sprzedaży – cena wywoławcza:

Minimalna cena sprzedaży samochodu, zwana dalej ceną wywoławczą, wynosi 9 940,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

6. Wysokość wadium oraz termin, miejsce i forma jego wniesienia:

Przystępując do przetargu Oferent do dnia 10.07.2020 r. do godz. 11.00 r. zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 298 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) na konto 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zbywającego.

Po dokonaniu wyboru oferty wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia samochodu służbowego.

Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy wybrany Oferent nie przystąpi do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu służbowego.

7. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty oraz okres związania ofertą:

Oferty nabycia samochodu służbowego należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz z dopiskiem „oferta – przetarg na samochód służbowy” lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta przetarg na samochód służbowy” osobiście w sekretariacie Starosty Sieradzkiego, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, I piętro, pokój 117. Termin składania ofert (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zbywcy) upływa w dniu 10.07.2020 r. o godz. 11.00. Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili podpisania umowy sprzedaży z wybranym Oferentem.

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu służbowego i sposób zapłaty ceny:

Umowa kupna-sprzedaży samochodu służbowego zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o dokonanym wyborze jego oferty.

Cena sprzedaży winna zostać zapłacona jednorazowo na rachunek 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488 w dniu zawarcia umowy-sprzedaży samochodu służbowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zbywającego.

Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.

9. Warunki, jakie powinna spełniać składana oferta:

Oferty nabycia samochodu służbowego powinny być sporządzone w formie pisemnej zgodne z Załącznikiem nr 1 ogłoszenia i zawierać w szczególności:

– Dane Oferenta: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę (firmy) i adres siedziby Oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP oraz nr REGON.

– Oferowaną cenę za samochód służbowy objęty przedmiotem przetargu nie niższą niż cena wywoławcza.

– Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu służbowego.

– Dowód wniesienia obowiązującego wadium.

10. Informacje dodatkowe:

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Zbywcy.

Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę (postąpienie nie mniejsze niż 100 zł). Zbywca niezwłocznie poinformuje Oferentów o miejscu, godzinie i formie przeprowadzenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Zbywcy.

Zbywca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

11. Warunki odrzucenia oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

– w przypadku braku uiszczenia wadium.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12