^ Powrót na górę

 

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19

Rozmiar tekstu:

Logotyp PCPR SieradzUprzejmie informujemy, że Powiat Sieradzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przekazało wsparcie w zakresie:
-wyposażenia w środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią ( w tym środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne).

W następnej kolejności przekazane zostanie wsparcie w zakresie:
- zakupu wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością)
Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze z terenu powiatu sieradzkiego oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach.
Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.
Wartość projektu wsparcia wynosi 267 760,00zł
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Logotyp Funduszy Europejskich