^ Powrót na górę

 

 

Nagrody dla animatorów kultury

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyznał 16 nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku. Ich łączna wartość do prawie 28 tys. zł.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: „Za całokształt działalności” i „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego”. Na liście nagrodzonych znaleźli się animatorzy kultury, bibliotekarze oraz zespoły ludowe i orkiestry dęte.

Łączna wartość przyznanych przez zarząd nagród to 27,9 tys. zł. Są to pieniądze budżetowe z działu 921, rozdziału 92195, par. 3040 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania animatorów kultury powiatu. Odbędzie się ono w piątek 24 listopada o godz. 12:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu.

Decyzją Zarządu Powiatu Sieradzkiego nagrody otrzymali:

I. Kategoria: „Za całokształt działalności”

1. TOMASZ STERNA

Nauczyciel religii i muzyki, od 25 lat pracuje jako organista w Parafii św. Wojciecha w Burzeninie oraz nauczyciel w Szkole Podstawowej w Waszkowskiem. Prowadzi zespół wokalno-instrumentalny, który uświetnia imprezy szkolne i gminne, bierze udział w konkursach lokalnych i ponadregionalnych. Od 1992 r. przewodzi chórowi im. Stanisława Moniuszki, a od 2015 r. chórowi „Głos serca”.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za wieloletnie wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze.

2. ANNA BURDELAK

Bibliotekarka, od 32 lat pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie. Inicjatorka wielu wydarzeń bibliotecznych, mających na celu promocję książki i czytelnictwa w regionie i powiecie sieradzkim. Zaangażowana w tworzenie organizowanych przez bibliotekę przedstawień teatralnych biorących udział w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

3. RYSZARD SIEROCIŃSKI

Od 40 lat pracuje jako fotograf. W 1985 r. wstąpił do Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie od 1988 r. do chwili obecnej piastuje stanowisko prezesa. Autor wielu indywidualnych wystaw fotograficznych oraz zdjęć do blisko 100 wydawnictw książkowych, w dużej mierze poświęconych Ziemi Sieradzkiej.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

II. Kategoria: „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego”

1. RYSZARD ZAPOROWSKI

Kapłan zakonny. Podejmuje wiele działań na rzecz krzewienia kultury, tj. redagowanie czasopisma „Solidarność”, prowadzenie duszpasterstwa „Ludzi świata pracy”, inicjowanie i organizowanie koncertów, festynów bernardyńskich oraz wystawianie szopek. Mocno zaangażowany w działania na rzecz ratowania zabytkowej świątyni i klasztoru w Warcie.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

2. AGNIESZKA RAJ

Główna księgowa, od 2004 r. związana z instytucjami kultury. W 2008 r. rozpoczęła pracę w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Realizatorka najważniejszych inwestycji w całej historii muzeum, przeprowadzonych przy wsparciu środków unijnych na zadania pn. „Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2” i „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1”.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za podejmowanie działań służących poprawie stanu bazy kulturalnej.

3. JOANNA WILK

Bibliotekarka. Od 10 lat pracuje w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. W 2007 r. tworzyła bibliografię powiatu sieradzkiego od 1999 r., a w 2008 r. bibliografię Województwa Łódzkiego. Ma znaczący udział w opracowaniu katalogu materiałów archiwalnych, znanych jako „Szkatuła piórem rzeźbiona Jana Matusiaka”. Aktywnie angażuje się we wszelkie działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa oraz doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za podejmowanie działań służących poprawie stanu bazy kulturalnej.

4. IWONA BARTKIEWICZ

Bibliotekarka. W zawodzie pracuje od 29 lat. Pracę rozpoczęła jako pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, od 2000 r. kieruje Filią nr 3 przy ul. Reymonta 19. Jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizuje konkursy plastyczne i spotkania autorskie oraz Tygodnie Głośnego Czytania i lekcje biblioteczne dla przedszkolaków.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za organizację przedsięwzięć kulturalnych służących popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu sieradzkiego.

5. JUSTYNA KUCHCZYŃSKA

Bibliotekarka. Od 7 lat pracuje w zawodzie. W 2014 r. rozpoczęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej. Prowadzi lekcje biblioteczne i zajęcia z najmłodszymi czytelnikami. Jest współorganizatorem wielu zamierzeń, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa i tworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za wdrażanie nowatorskich form pracy i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

6. ELŻBIETA BRZĘCZEK

W 2008 r. rozpoczęła współpracę ze Spółdzielczym Domem Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako członek zespołu „Ton”. Od 2014 r. śpiewa w zespole „Akord”, pełniąc społecznie funkcję kierownika artystycznego. Występuje również jako solistka. Opracowuje autorskie programy artystyczne.

Nagroda w wysokości 1,2 tys. zł za promocję twórców i artystów związanych z powiatem sieradzkim.

7. ORKIESTRA DĘTA W GODYNICACH

Orkiestra powstała w 1916 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa OSP Wojciecha Grabi. Dzisiaj orkiestra liczy 35 członków, jej kapelmistrzem jest Marcin Kurp. Jedną z największych zalet orkiestry jest edukacja muzyczna młodzieży wiejskiej. Występy orkiestry uświetniają, jak niegdyś, ważne uroczystości państwowe, gminne i kościelne.

Nagroda w wysokości 2,6 tys. zł za twórczość artystyczną (literaturę, muzykę, plastykę, teatr, film, taniec, sztukę ludową).

8. KAPELA PODWÓRKOWA Z BRZEŹNIA

Powstała w maju 2002 r. Inicjatorem jej utworzenia był Dariusz Pszczółkowski, obecny kierownik zespołu. Kapela gra w 7-osobowym składzie, w całości są to muzycy amatorzy. Członkowie zespołu sami tworzą piosenki w stylu folkloru wiejskiego i miejskiego.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej.

9. CHÓR MĘSKI „LUTNIA”

W 1922 r. przy Ognisku Związku Nauczycielstwa Polskiego powstało Towarzystwo Muzyczne „Lutnia”. Inicjatorem i dyrygentem sekcji chóralnej, grupującej wyłącznie mężczyzn, był Jan Cwendrych, nauczyciel śpiewu. W 1983 r. dyrygentem chóru został Andrzej Grześkowiak. Od początku chór „Lutnia” uczestniczył w życiu kulturalnym swojego środowiska, występował w czasie uroczystości państwowych, kościelnych i lokalnych.

Nagroda w wysokości 3,1 tys. zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

10. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ZNAD SWĘDRNI”

Zespół występuje na scenie od 11 lat. „Znad Swędrni” to grupa mieszkańców gminy Goszczanów, dla których priorytetem od początku istnienia jest odnajdywanie korzeni swej tradycji kulturowej. Przywołując tradycje ojców, zespół każdego roku kultywuje obrzędy dożynkowe – ośpiewanie i otańczenie wieńca oraz tradycyjne składanie darów dożynkowych.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

11. ZESPÓŁ WOKALNY „AKORD”

Zespół istnieje od września 2014 r. Spośród 8-osobowego składu zespołu – 3 osoby należały wcześniej do zespołu „Ton”, prowadzonego przez SDK z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Sieradz. Od stycznia 2015 r. instruktorem muzycznym zespołu jest Maciej Owczarek. Zespół „Akord” przygotowuje tematyczne programy artystyczne na imprezy organizowane przez SDK oraz inne instytucje.

Nagroda w wysokości 2 tys. zł za wdrażanie nowatorskich form pracy i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

12. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

Stowarzyszenie powstało w 2002 r. Jednym z jego statutowych celów jest działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji. Jego realizacja odbywa się m.in. poprzez organizowanie corocznego Klonowego Święta w dniu 15 sierpnia, które na celu ma pokazanie dorobku i dziedzictwa kulturowego ziemi klonowskiej.

Nagroda w wysokości 1,5 tys. zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej.

13. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ WSI BIESIEC

Stowarzyszenie rozpoczęło swą działalność w sierpniu 2009 r. Tworzą je mieszkańcy i sympatycy miejscowości Biesiec. Prezesem stowarzyszenia jest mieszkaniec sołectwa Marek Kapica. Jego celem jest podejmowanie inicjatyw i przekazywanie młodemu pokoleniu wartości związanych z krzewieniem folkloru, tradycji regionalnych i lokalnej historii. Służą temu organizowane przez stowarzyszenie różnego rodzaju imprezy plenerowe, biesiadne i okolicznościowe.

Nagroda w wysokości 1,5 tys. zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej.

T.O.