PZD wnioskuje o dotację

Rozmiar tekstu:

pzd1
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu złożył w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Niechmirów wraz z drogą dojazdową” z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Most znajduje się w gminie Burzenin, na drodze powiatowej ze Szczawna do granicy powiatu sieradzkiego (w kierunku wieluńskiego). Dokumentacja techniczna jego remontu powstała w ubiegłym roku. Kosztowała budżet PZD 38 130 00 zł. Do marca br. powstanie też dokumentacja przebudowy dróg dojazdowych do mostu. Jej koszt to 28 966 50 zł.

Obecna nawierzchnia mostu wykonana jest z kostki granitowej. Jak napisano we wniosku, „Obiekt wykazuje typowe uszkodzenia wynikające z długiego okresu użytkowania. W ciągu ostatnich lat wykonywane były jedynie remonty utrzymaniowe, związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym poręczy, betonu gzymsów i podpór oraz bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i poboczy. Występujące liczne zacieki, widoczne od spodu konstrukcji, świadczą o zniszczonej izolacji płyty mostu. Beton ustroju nośnego i podpór jest zawilgocony, miejscowo skorodowany i z licznymi ubytkami. Nawierzchnia z kostki granitowej, szczególnie po opadach deszczu oraz w okresie zimowym, stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu”. – Modernizacja mostu obejmie tylko jego nawierzchnię, bo reszta konstrukcji jest w dobrym stanie i nie wymaga remontu – mówi Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu.

Projekt inwestycji obejmuje m.in. wykonanie grubej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu, naprawę i konserwację dylatacji mostowych, wykonanie izolacjo-nawierzchni na beleczkach podporęczowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów, remont schodów skarpowych oraz naprawę betonowych i stalowych elementów poręczy. Zakres przebudowy obejmuje także wykonanie poszerzenia dróg dojazdowych do mostu wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez ułożenie dodatkowych warstw z betonu asfaltowego.

PZD wnioskuje do ministerstwa o przyznanie dotacji w wysokości 1 673 269 93 zł, stanowiącej połowę kosztów całej inwestycji. Udział finansowy w realizacji inwestycji będzie miała również Gmina Burzenin. Na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego 10 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z nią umowy partnerskiej. Samorząd gminny Burzenina deklaruje wsparcie w wysokości 300 tys. zł. Pieniądze te stanowić będą część wkładu własnego Powiatu.

Decyzja o podziale rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zapadnie prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca (tak przynajmniej było w poprzednich latach). Jeżeli ministerstwo zdecyduje o przyznaniu dotacji, most w Niechmirowie zostanie wyremontowany jeszcze w tym roku.

T.O.