SOSW centrum szkoleniowo-doradczym

Rozmiar tekstu:

sosw
Od 1 września 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt „SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej, czerpiące z doświadczeń europejskich”. Placówka pozyskała na niego 169 720 49 złotych.

Dofinansowanie zostało pozyskane z projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu nauczyciele SOSW będą się szkolić za granicą – w krajach, które realizują edukację włączającą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Celem jest wdrożenie zaobserwowanych rozwiązań (popartych własnymi doświadczeniami) w sieradzkim ośrodku.

Potrzeba realizacji projektu wyniknęła z nałożenia na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze obowiązku prowadzenia działań wspierających przedszkola, szkoły, oddziały i inne formy wychowania przedszkolnego. Wparcie to dotyczy planowania i realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych, w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych przedszkoli i szkół. Obowiązki te wynikają z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Celem projektu jest więc wypracowanie odpowiednich rozwiązań, dobrych praktyk i wdrożenie zaobserwowanych zmian pod kątem rozwoju edukacji włączającej na przykładzie Europy. Po odbyciu pięciu zagranicznych szkoleń, stworzony zostanie profil europejskiego nauczyciela edukacji włączającej oraz uruchomione będzie centrum edukacyjno-doradcze dla pozostałych placówek regionu.

Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowej wiedzy podczas szkoleń odbywanych za granicą. Warto podkreślić, że uczestnicy zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielą się z pracownikami placówki, rodzicami, uczniami i z przedstawicielami kadry edukacyjnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. A zaobserwowane i wypracowane rozwiązania wdrożą do swojej codziennej praktyki nauczycielskiej.

T.O.

sosw1