^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie olimpiady innowacji technicznych

Rozmiar tekstu:

zsp1
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior nagrodził laureatów tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Z powodzeniem startowali w niej uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Spotkanie podsumowujące udział sieradzkiej młodzieży w OITiW odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Wzięli w nim udział uczniowie – autorzy innowacyjnych projektów technicznych – wraz z opiekunami merytorycznymi (nauczycielami), rodzice i przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i naczelnik Wydziału Oświaty starostwa Józef Jura.

Największym sukcesem jest GIM (Geodetic Information Modeling – modelowanie informacji geodezyjnej). To wspólne dzieło Darii Rzepińskiej, Bartosza Florczaka i Cezarego Chudzickiego z technikum geodezji. Uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych – Agnieszki Pawelec i Pawła Pawelca. Projekt zajął I miejsce w kategorii usprawnień softwarowo-technicznych.

GIM bazuje na interoperacyjności platform technologicznych, dzięki którym wszyscy uczestniczy inwestycji mają dostęp do tych samych informacji w tym samym czasie. System ten umożliwia koordynację pracy kilku zespołów pomiarowych i zapewnia kontrolę pomiarów geodezyjnych w czasie rzeczywistym. Innowacja ta skraca czas pomiarów i obniża koszty pracy.

W etapie centralnym olimpiady znalazła się również praca Wiktorii Kucharek z technikum architektury krajobrazu i Krystiana Tworka z technikum informatycznego – „ Prawidłowy dobór roślinności do zieleni miejskiej”. Duet stworzył witrynę internetową „Mój ogród” (dostępną pod adresem www.rosliny4.wex.pl), poświęconą doborowi roślin do miejscowych warunków klimatycznych.

W kategorii pomysł ekologiczny wyróżniony został „Projekt likwidacji zbiornika zaporowego Jeziorsko wraz z rekultywacją terenu”, autorstwa trzech uczennic technikum architektury krajobrazu: Zuzanny Andrzejczak, Pauliny Szmitki i Natalii Mielczarek. – Proponujemy likwidację zbiornika Jeziorsko po uprzedniej gruntownej analizie korzyści i negatywnych skutków ekologicznych jego istnienia. Niewątpliwie Jeziorsko chroni przed powodzią, o czym świadczą doświadczenia z 1997 i 2010 roku. Jednak porównywalny efekt można uzyskać przez zastosowanie polderów zalewowych. Korzyści z istnienia elektrowni wodnej są bezdyskusyjne, ale ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest tak niewielka, że może zostać łatwo zrekompensowana niedużą farmą wiatrową – uzasadnia pomysł Zuzanna Andrzejczak i wyjaśnia dalej: – Projekt uwzględnia stopniowe, wieloletnie obniżanie poziomu wody w zbiorniku w celu wykorzystania naturalnej sukcesji ekologicznej roślinności szuwarowej w rekultywacji odsłanianych osadów dennych. Taka długoletnia rekultywacja pozwoli na odtworzenie procesów glebotwórczych i późniejsze przywrócenie lasów łęgowych na obszarze 4200 hektarów.

Wszystkie trzy propozycje zostały zgłoszone w ramach bloku „A” olimpiady, w którym biorą udział innowacje techniczne. Młodzież ZSP nr 1 wystartowała również w bloku „B”, w regulaminie zatytułowanym „Wynalazczość”. Tu zaistniała trójka Dawid Ciumek, Bartosz Dziębowski i Natalia Jarominek.

Organizatorem OITiW jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Ma ona charakter naukowo-techniczny. Jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym i technologicznym.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21