^ Powrót na górę

 

 

XVIII sesja Rady Powiatu. Goście z kopalni

Rozmiar tekstu:

sesja
W XVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego wzięło udział dwóch przedstawicieli Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie: inżynierowie ds. inwestycji Andrzej Jeznach i Zbigniew Wiaderny. Przedstawili stan przygotowań do budowy odkrywki w Złoczewie.

– Przygotowując projekt zagospodarowania złoża rozważaliśmy różne koncepcje, szukając miejsca, z którego udostępnienie złoża będzie najbardziej korzystne. Problematyczne było również umiejscowienie dróg transportowych. Uznaliśmy, że najkorzystniejsze będzie udostępnienie złoża od strony zachodniej z przesuwającym się frontem w kierunku wschodnim, zaś zbocze transportowe najlepiej będzie udostępnić od strony północnej. Zdecydowały o tym uwarunkowania geologiczno-inżynierskie – mówi Andrzej Jeznach. Omówiona przez niego prezentacja zawierała informacje na temat zasobów geologicznych złoża, jego dokładnej lokalizacji oraz rozłożenia prac w czasie: – Lata 2007-2008 to prace studialne, koncepcyjne, 2008-2010 to uzyskanie potrzebnych zgód korporacyjnych i uzyskanie koncesji na prowadzenie prac geologiczno-rozpoznawczych, w latach 2010-2012 wykonaliśmy te prace rozpoznawcze, głównie wiercenia, na podstawie których powstała dokumentacja geologiczna złoża, a z kolei na jej podstawie został sporządzony projekt jego zagospodarowania. Lata 2015-2017, czyli okres, w którym się znajdujemy, to dostosowanie dokumentów planistycznych gmin rejonu złoża Złoczew do zamierzeń inwestycyjnych oraz uzyskanie decyzji środowiskowych. Przewidujemy, że koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew uzyskamy w roku 2017 – referował inżynier.

Po prezentacji Andrzeja Jeznacha radna Katarzyna Paprota nawiązała do wydanej niedawno przez Gminę Złoczew decyzji środowiskowej na wydobycie żwiru na terenie przyszłej odkrywki węgla brunatnego. Obecna na sesji burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska wyjaśniała, że nie ma możliwości niewydania decyzji środowiskowej na tego rodzaju inwestycję. – Takie jest prawo. Jeżeli decyzja środowiskowa nie zostałaby wydana, inwestor odwołałby się i wygrałby wyższej instancji. W tej chwili nie jest możliwe zablokowanie przekształcania działek i gdyby pojawił się np. jakiś inny inwestor, który chciałby eksploatować inne małe złoże, decyzję środowiskową też będzie miał wydaną. W miejscu wydobycia piasku kopalnia Bełchatów pojawi się za mniej więcej 15 lat. Przez ten czas całe zasoby piasku zostaną zużyte. Poza tym decyzja środowiskowa nie jest jeszcze podstawą do wydobycia, tą jest bowiem dopiero koncesja, wydawana przez Urząd Marszałkowski – powiedziała burmistrz. Na ten temat wypowiedział się również burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski, który także wziął udział w sesji: – Jako samorządowcy czasami jesteśmy związani różnymi uwarunkowaniami i nie możemy podjąć innej decyzji niż te, które podjęliśmy. Tak samo pewnie było w tym przypadku. Wiele z tego, co robi pani burmistrz Złoczewa, nie podoba mi się, ale akurat w tym wypadku uważam, że wydając decyzję środowiskową na wydobycie piasku, zrobiła dobrze. Cieszmy się, że coś się w naszej gminie i w naszym powiecie dzieje.

Po dyskusji na temat kopalni radni przystąpili do zgłaszania interpelacji. Rozpoczął je Tomasz Baliński, zwracając się z prośbą o utworzenie na terenie gminy Warta punktu obsługi Powiatowego Urzędy Pracy.

Kilka interpelacji zgłosił Łukasz Bitner. Wnioskował o 1) naprawę poboczy przy drodze powiatowej Wrząca-Włocin, 2) uzyskanie informacji od włodarzy miast i gmin powiatu, jaka jest skala zjawiska głodu wśród dzieci na ich terenie, 3) prośbę do władz ustawodawczych o objęcie tzw. podatkiem polonijnym osoby zamieszkujące poza granicami Polski, posiadające prawo wyborcze, 4) kontrolę stanu nawierzchni zatoki autobusowej przy szkole w Gruszczycach i natychmiastową jej naprawę gwarancyjną, 5) remont nawierzchni na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Gruszczycach, 6) zapytanie dyrekcji Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, dlaczego dzieci z gminy i miasta Błaszki nie mogły korzystać z zajęć artystycznych ZPWP w ubiegłej i obecnej kadencji Rady Powiatu, 7) informację od dyrekcji ZPWP na temat zbierania podpisów na terenie placówki i organizowanie protestu z udziałem dzieci oraz czy nie zachodzi obawa o wywieranie presji psychicznej na rodzicach, 8) znalezienie środków finansowych na zatrudnienie sekretarza Sieradzkiego Związku Sportowego przy jednej ze szkół gimnazjalnych i zawarcie porozumienia z gminami w celu wspólnego sfinansowania zawodów rejonowych w rejonach Warta, Złoczew i Sieradz, 9) utworzenia punktu obsługi bezrobotnych w Błaszkach.

Radna Katarzyna Paprota zwróciła się z prośbą do naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu Wojciecha Proszewskiego, o odpowiedź na interpelację dotyczącą zakończonej inwestycji przebudowy dróg transportu rolnego wraz z rowami odwadniającymi w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej obiektu Świątki w gminie Klonowa. – Dlaczego w ramach 36-miesięcznej gwarancji udzielonej przez wykonawcę, nie egzekwuje się od niego przeglądu wykonanych robót, w tym dróg, które są w fatalnym stanie? – pytała radna. Odpowiedź naczelnika brzmiała: – Odbyło się tam kilka kontroli, w tym jedna na wniosek samych mieszkańców, przeprowadzona przez nadzór budowlany. Żadna z tych kontroli nie zarzuciła wykonawcy usterek w wykonaniu nawierzchni. Powiem ponadto, że użytkownicy tych dróg jeżdżą tam bardzo szybko, czego sam nieraz byłem świadkiem. Trzeba też pamiętać, że właścicielem dróg w obiekcie Świątki po scaleniu gruntów jest gmina i to ona powinna dbać o ich utrzymanie. My rzeczywiście możemy wnioskować o naprawę drogi w ramach gwarancji, ale musimy mieć o tym wyraźny sygnał od jej zarządcy.

Kolejną interpelację Katarzyna Paprota złożyła w imieniu mieszkańców miejscowości Potok w gminie Złoczew, a dotyczyła ona strat spowodowanych przez zastoiska wodne na działkach leśnych przy drodze ekspresowej S8. – Kiedy zainteresowani mieszkańcy dostaną stosowne rekompensaty? Czy były przeprowadzone zapowiadane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ekspertyzy dotyczące strat? – mówiła Katarzyna Paprota, prosząc o przesłanie interpelacji do GDDKiA. W trzeciej interpelacji radna prosiła burmistrz Złoczewa Jadwigę Sobańską o przyznanie jednej z mieszkanek tego miasta mieszkania, ze względu na jej bardzo trudną sytuację losową.

Na XVIII sesji powrócił temat uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, podjętej przez Radę Powiatu pod koniec grudnia ubiegłego roku. W obradach wzięła udział grupa rodziców wychowanków ZPWP oraz dyrektor placówki Izabela Sufleta. W ich mieniu głos zabrał Maciej Gawęda, jeden z rodziców. W punkcie sesji przeznaczonym na wystąpienia zaproszonych gości wyraził on swój sprzeciw wobec zamiarów likwidacji jednostki: – Chcę podkreślić, że nasze działania nie ograniczają się tylko do aktywności w mediach i rozwieszania plakatów. Spotykamy się z przedstawicielami instytucji państwowych. Pojawiają się zaproszenia do współpracy również w zakresie zgłaszania propozycji zmian w przepisach polskiego prawa dotyczącego finansowania oświaty, w tym takich placówek jak ZPWP. Mamy zapewnienie, że jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które pomogą samorządom w utrzymaniu placówek oświatowych. Naszym celem jest szukanie rozwiązań, które zapobiegną likwidacji ZPWP i pomogą Powiatowi w jego prowadzeniu – mówił Maciej Gawęda.

Interpelację w sprawie ZPWP zgłosiła radna Sylwia Dęga, pytając o stan prac nad przyszłością placówki. Odpowiedzi udzielił wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior: – Szukamy możliwie najlepszego wyjścia dla dzieci korzystających z zajęć ZPWP. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą z dwóch opinii – pozytywną czy negatywną – łódzkiego kuratora oświaty w sprawie zamiaru likwidacji tej placówki, mamy uznać za wiążącą.

Na sesję zostali zaproszeni dyrektorzy kilku szkół ponadgimnazjalnych powiatu: Grzegorz Pietrucha z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Urszula Świniarska z II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, Grzegorz Przytuła z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, Magdalena Marciniak z ZSP nr 2 w Sieradzu, Jadwiga Napieralska z ZSP w Błaszkach, Elżbieta Gajda z ZSP w Złoczewie i Piotr Gutbier z ZSP w Męckiej Woli. Ich wizyta wiązała się z rankingiem szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016, przygotowanym i opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Ponieważ wszystkie wymienione placówki się w nim znalazły, a kilka poprawiło swoje notowania w porównaniu z ubiegłoroczną edycją rankingu, wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior podziękował dyrektorom za te osiągnięcia. O szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki i ich miejscach w rankingu „Perspektyw” pisaliśmy na stronie internetowej Powiatu miesiąc temu. Artykuł na ten temat jest dostępny tutaj.

W części obrad dotyczącej uchwał radni przyjęli pakiet ośmiu uchwał w sprawie porozumień z Gminami Burzenin, Błaszki, Brąszewice i Klonowa, dotyczących współfinansowania prac remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych dojazdowych. Inwestycje te zostaną opisane oddzielnie na stronie internetowej Powiatu. Rada Powiatu podjęła też uchwałę o przyznaniu Klubowi Sportowemu MKS Jutrzenka Warta tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”.

Funkcję sekretarza XVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego pełniła radna Beata Gzik. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Jacek Walczak, Tomasz Baliński i Krzysztof Żubrowski.

T.O.

IMG 2645  IMG 2646

IMG 2650  IMG 2657

IMG 2659  IMG 2670

IMG 2677  IMG 2688

IMG 2690  IMG 2698

IMG 2700  IMG 2723

IMG 2731  IMG 2742

IMG 2748  IMG 2753