^ Powrót na górę

 

 

XX sesja Rady Powiatu. Porządki w oświacie

Rozmiar tekstu:

8
Radni Powiatu Sieradzkiego przyjęli szereg uchwał likwidujących szkoły działające w ramach placówek ponadgimnazjalnych lub wyłączających je z zespołów szkół. Podjęcie tych uchwał uporządkowało sieć szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

Części z tych szkół, mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez dyrekcje, nigdy nie udało się uruchomić ze względu na brak zainteresowania ze strony młodzieży. Inne z kolei zostały zlikwidowane odgórnie – przez zmiany uregulowań prawnych w systemie oświaty. Dlatego konieczne było przyjęcie przez Radę Powiatu Sieradzkiego uchwał w sprawie: 1) wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych; 2) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu Technikum Uzupełniającego dla młodzieży, Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla dorosłych, Szkoły Policealnej dla młodzieży na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie oraz Szkoły Policealnej dla młodzieży na podbudowie programowej liceum profilowanego; 3) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu II Liceum Profilowanego; 4) wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Technikum Uzupełniającego dla dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Policealnej dla młodzieży; 4) likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla dorosłych w Sieradzu; 5) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Sieradzu; 6) likwidacji Szkoły Policealnej w Męckiej Woli dla młodzieży; 7) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Męckiej Woli; 8) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Sieradzu; 9) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Męckiej Woli; 10) likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Sieradzu na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie; 11) likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Sieradzu na podbudowie programowej liceum profilowanego; 12) likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla dorosłych w Sieradzu; 13) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Sieradzu; 14) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Sieradzu.

Likwidacje szkół zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W punkcie porządku obrad dotyczącym interpelacji głos zabrało pięcioro radnych. Dwie zgłosił Łukasz Bitner: – Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego, aby polecił Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu kontrolę chodnika na ul. Przemysłowej w Blaszkach, na wysokości tzw. szeregowca. Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że obok ich posesji na chodnik ten wjeżdżają samochody, również ciężarowe, i powodują jego niszczenie. Aby nie przysparzać zbyt dużych kosztów, proponuję posadzić drzewa w miejscach przeznaczonych na trawnik – mówił Łukasz Bitner. Radny ten interpelował ponadto o udzielenie przez komendanta powiatowego policji informacji dotyczącej skali zjawiska zaorywania pól sąsiadów i przydrożnych rowów w gminach powiatu sieradzkiego. Ponieważ komendant, nadkomisarz Wojciech Kuśmierek, był na sesji, od razu odniósł się do treści tej interpelacji: – Policjant nie może rozgraniczać ziemi, nie ma takiej władzy, i nie może w kilka minut orzec, czyj jest ten czy inny kawałek ziemi. Spory graniczne rozstrzygane są w oparciu o decyzje administracyjne lub sądowe, innej możliwości nie ma. Inna sprawa to usunięcie znaku granicznego, bo to już jest przestępstwo. Takich wypadków jest kilka w ciągu roku, nie jest to zjawisko powtarzające się nagminnie.

Radna Katarzyna Paprota zgłosiła interpelację na prośbę radnej miejskiej Złoczewa Krystyny Grzelak. Chodzi o naprawę drogi Łeszczyn-Biesiec. – Proszę o rozważenie położenia destruktu na drodze w Bieścu, ponieważ dotychczasowa naprawa drogi tłuczniem, zwłaszcza w okresie żniw, gdy jeżdżą po niej kombajny, jest mało skuteczna – interpelowała radna.

Jan Hankiewicz skierował interpelację do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Dotyczyła ona ochrony mieszkańców gminy Sieradz, mających swoje posesje wzdłuż drogi ekspresowej S8, przed nadmiernym hałasem. Radny Hankiewicz prosi o założenie dodatkowych ekranów akustycznych w miejscowościach: Stawiszcze, Grabowiec, Podłężyce, Jeziory, Dąbrowa Wielka, Budziczna, Dębina, Kozy i Kuśnie.

Sylwia Dęga-Frątczak ponowiła składaną już wcześniej interpelację o uzupełnienie nawierzchni boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. Prosiła także o uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego, używanego podczas imprez masowych i uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Kazimiera Gotkowicz podjęła temat obiadów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego, zwłaszcza tych z rodzin biedniejszych.

Sekretarzem XX sesji był Hubert Kamola. Przebieg posiedzenia nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Joanna Hanak, Karol Kozuń i Dariusz Mikołajczyk.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11

12  13

14  15