^ Powrót na górę

 

 

XXI sesja Rady Powiatu. Likwidacja ZSP w Męckiej Woli

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w
Męckiej Woli. Po pozytywnej opinii łódzkiego kuratora oświaty dotyczącej likwidacji placówki, była to już tylko formalność.

W piątek 29 kwietnia rok szkolny zakończyło 26 ostatnich uczniów technikum ZSP w Męckiej Woli. Młodzież ta kształci się w zawodach: technik architektury krajobrazu – 3 osoby, technik geodeta – 5, technik budownictwa – 5, technik ochrony środowiska – 7 i technik leśnik – 6 uczniów. Jeżeli któryś uczeń będzie miał problemy z klasyfikacją, będzie mógł dokończyć edukację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Od 2013 r. działają tam bowiem identyczne zawody, za wyjątkiem technika leśnika. Jest też szansa, że w ZSP nr 1 znajdą zatrudnienie nauczyciele likwidowanej szkoły, zależy to jednak od wyników naboru uczniów na rok szkolny 2016/2017. Obecnie w ZSP w Męckiej Woli pracuje 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 10 na część etatu oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

W głosowaniu nad uchwałą likwidującą ZSP w Męckiej Woli radni byli jednogłośni. Placówka formalnie przestanie istnieć z dniem 31 sierpnia 2016 r.

Na XXI sesji radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę dotyczącą placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sieradzki. Była to uchwała w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. W sesji udział wzięli dyrektorzy obu jednostek: Wanda Gudowicz z CKU i Grzegorz Gajda z CEZ.

CKU stanie się częścią CEZ-u od 1 września tego roku. W skład całości wejdą: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jako podjednostki CEZ oraz CKU. Połączona placówka będzie nosić nazwę: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Jak napisano w uzasadnieniu do uchwały, połączenie CKU, CKP i ODiDZ w jeden organizm ukierunkowany na kształcenie zawodowe „stwarza możliwość lepszego zagospodarowania i wykorzystania pomieszczeń i możliwości kadrowych oferowanych przez te placówki”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pod obrady XXI sesji Rady Powiatu trafiło też kilka uchwał, których pierwotnie w porządku obrad nie było. Ich wprowadzenie zaproponował na początku posiedzenia wicestarosta sieradzki Marek Kanicki. Były to uchwały w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Burzenin, przyjęcia pomocy od Gminy Klonowa, udzielenia pomocy finansowej Gminie Burzenin na realizację zadań na drogach gminnych, udzielenia pomocy finansowej Gminie Klonowa na realizację zadań na drogach gminnych, wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Sieradzki darowizny w postaci nieruchomości będącej własnością gminy Burzenin, przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w roku 2016, a także rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego w dniu 25 kwietnia br. przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Łodzi, prowadzące aptekę przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie. – Odnośnie do tej ostatniej uchwały, 25 kwietnia do Rady Powiatu Sieradzkiego wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady, podjętej w grudniu ubiegłego roku. Dotyczy ona ustalenia rozkładu dyżurów w porze nocnej oraz w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy – uzasadniał Marek Kanicki.

Głosowania nadzorowała komisja uchwał i wniosków: Katarzyna Paprota, Lucjan Noweta i Hubert Kamola. Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Karol Kozuń.

W interpelacjach dominowały tematy drogowe. Radny Łukasz Bitner wnioskował o usunięcie uszkodzonego znaku drogowego (ograniczającego dopuszczalną prędkość do 40 km/godz.) na drodze powiatowej w miejscowości Sarny w gminie Błaszki.

Katarzyna Paprota odniosła się do przebudowy drogi gminnej transportu rolnego wraz z rowami odwadniającymi grunty rolne w gminie Klonowa, w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej obiektu Świątki. – Zastrzeżenia budzi droga nr 6, na której jest glina zamiast żwiru. Ponadto znajdujący się na tej drodze mostek wygląda, jakby był zarwany. Na drodze nr 9 odcinkami również jest glina, poza tym obmurowanie mostu jest popękane. Wydaje się, że rura powinna być obsypana kruszywem, a jest chyba piaskiem. Droga nr 10: w rowie znajduje się słup energetyczny. Sam rów wydaje się być wykopany niezgodnie z planem. Droga G372-102: warstwa drogi posypana jest grubym granitem i drobną mączką, granitową czy wapienną. W mojej ocenie brakuje tam jednej warstwy, łączącej dwie poprzednie. Proszę o sprawdzenie surowców, z których te drogi są zrobione. Proszę też o kontrolę i naprawienie tych nieprawidłowości – interpelowała radna. Odniosła się ona także do nośności wymienionych dróg: – Mogą się po nich poruszać pojazdy o masie do 8 ton, podczas gdy np. kombajn waży 10. W takim razie kto zaprojektował te drogi? Jak rolnicy mają dojechać do swoich pól? Proszę o wystąpienie do odpowiednich instytucji, które zajmowały się tą inwestycją i naprawienie tych – w mojej ocenie – nieprawidłowości.

Katarzyna Paprota przypomniała też posiedzenie Komisji Drogownictwa, Komunikacji i Spraw Obywatelskich Rady Powiatu Sieradzkiego z 22 czerwca 2015 r. – Przyjęliśmy wtedy wniosek dotyczący zapraszania radnych powiatowych na uroczystości organizowane przez Powiat Sieradzki i jego jednostki organizacyjne. W odpowiedzi obecny pan starosta skierował do powiatowych placówek pismo o przesyłanie zaproszeń w formie elektronicznej za pośrednictwem Biura Rady Powiatu. Radni jednak nadal nie są zapraszani ani informowani o tym, co dzieje się w placówkach podległych Powiatowi. Dlaczego? Proszę o informację, kogo zaprasza dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie i na jakie uroczystości, od stycznia do 25 kwietnia 2016 r. – brzmiała interpelacja Katarzyny Paproty.

W swojej trzeciej interpelacji radna odniosła się do decyzji środowiskowej, wydanej przez Urząd Miejski w Złoczewie 17 września 2014 r., w sprawie uruchomienia kopalni kruszywa naturalnego ze złoża Broszki. Decyzja ta, zdaniem radnej, budzi wiele zastrzeżeń.

Ponadto jedną interpelację zgłosiła Sylwia Dęga-Frątczak. Zwróciła się ona z prośbą o doświetlenie ul. Cypriana Bazylika w Sieradzu. Ulica ta jest drogą powiatową.

Dariusz Mikołajczyk zwrócił się do burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z apelem o zmianę decyzji dotyczącej przeniesienia oddziału przedszkolnego do budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowej. – Na zebraniu z mieszkańcami wsi Kalinowa i sąsiednich miejscowości, z których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego oraz po rozmowie z panią dyrektor szkoły, udałem się do Urzędu Gminy i Miasta w Błaszki celem wyjaśnienia powodów podjęcia decyzji o przeniesieniu. W rozmowie z sekretarzem gminy panem Jackiem Walczakiem dowiedziałem się, że decyzja ta jest nieodwołalna i podyktowana oszczędnościami kwoty około 150 tys. zł rocznie. Okazało się jednak, że nie ma oficjalnych wyliczeń tych rzekomych oszczędności. Do przedszkola uczęszcza 54 dzieci. Placówka jest dobrze wyposażona, są tam trzy sale zajęć, kuchnia i szerokie korytarze umożliwiające dzieciom swobodne przemieszczanie się po budynku. W ostatnich latach przeprowadzono kapitalny remont wnętrza placówki. W 2008 r. zostało zakupione wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu, a w 2015 plac ten został doposażony ze środków unijnych. Dodatkowo lokalna społeczność przeznaczyła z funduszu sołeckiego 15 tys. zł na remont dachu. Przeniesienie dzieci przedszkolnych do budynku, w którym uczą się klasy I-VI na chwilę obecną jest niemożliwe, ponieważ szkoła nie spełnia warunków koniecznych do przebywania w nim młodszych dzieci. Dostosowanie jej budynku do wymogów przedszkola będzie przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Ponadto szkoła będzie musiała pracować w systemie dwuzmianowym – uzasadniał swoją interpelację Dariusz Mikołajczyk.

Hubert Kamola zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu z prośbą o usunięcie starych betonowych slupów energetycznych, znajdujących się przy drodze Warta-Kalinowa. Słupy te pozostały po renowacji linii energetycznej. Radny interpelował również o uzupełnienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w Warcie.

Wśród zaproszonych na sesję gości – oprócz dyrektorów CEZ i CKU – znaleźli się również: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Janusz Antczak i Andrzej Nowakowski z grupy „Atrium”, która przygotowała Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty. Janusz Antczak wziął udział w obradach Rady Powiatu w związku z przyjmowaną przez radnych informacją na temat zadań, zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w roku 2015. Andrzej Nowakowski zaś przedstawił szczegóły projektu PROFADRW. Dokument ten Rada Powiatu przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13