^ Powrót na górę

 

 

XXIII sesja Rady Powiatu. Absolutorium dla Zarządu

Rozmiar tekstu:

sesja
Zarząd Powiatu Sieradzkiego uzyskał absolutorium za 2015 rok. W głosowaniu nad uchwałą 17 osób było za, a 5 radnych opozycyjnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

– Jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymaliśmy się od głosu, ponieważ absolutorium dotyczy ubiegłorocznej działalności Zarządu Powiatu, a wiemy, że jego przewodniczącym był nieżyjący już starosta Dariusz Olejnik. Uważamy, że wygłaszanie teraz jakichkolwiek uwag i ocen na ten temat byłoby co najmniej niezręczne – uzasadniła Kazimiera Gotkowicz, przewodnicząca klubu PiS w Radzie Powiatu Sieradzkiego. W imieniu koalicji PSL-SLD o poparciu dla Zarządu poinformował Jan Hankiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. W imieniu radnych PO głosowanie za absolutorium zapowiedział radny Jacek Walczak.

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła obszerna informacja starosty Powiatu Sieradzkiego Mariusza Bądziora o ubiegłorocznej działalności Zarządu Powiatu, a także zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2015 rok.

Przy okazji absolutorium Rada Powiatu podsumowała wykonanie budżetu za 2015 rok w powiatowych jednostkach kultury i zatwierdziła sprawozdania finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej, Muzeum Okręgowego i Biura Wystaw Artystycznych.

W punkcie porządku obrad przewidzianym na interpelacje jako pierwsza głos zabrała Katarzyna Paprota: – Proszę o wystąpienie do właściwego zarządcy drogi w ul. Sieradzkiej w Złoczewie z przypomnieniem o obowiązku utrzymania przydrożnej zieleni we właściwym stanie. Trawy przy chodniku sięgają kolan, część mieszkańców wykasza je na własną rękę – mówiła radna.

Druga interpelacja Katarzyny Paproty również dotyczyła drogi w Złoczewie, tyle że w ul. Starowiejskiej. Radna zwróciła uwagę na fatalny stan jej nawierzchni, prosząc o wystąpienie do burmistrza Złoczewa o niezwłoczne przeprowadzenie remontu.

W trzeciej interpelacji radna zaproponowała rozważenie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Powiatu Sieradzkiego, w punkcie dotyczącym obowiązku udziału radnych w obradach komisji i sesjach. – Chodzi o to, że 7 czerwca, czyli w dniu, w którym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, brałam udział w posiedzeniu sejmowego zespołu ds. złoża węgla brunatnego Złoczew. Podczas tego posiedzenia też wypełniałam mandat radnego, dlatego proszę o rozważenie wprowadzenia takich zmian, by w podobnych sytuacjach nieobecność na sesji była usprawiedliwiona – proponowała Katarzyna Paprota.

Radna powróciła też do tematu aptek ogólnodostępnych. Prosiła o podanie informacji, czy w każdej aptece, w widocznym miejscu wywieszony jest grafik dyżurów całodobowych, a także o wystąpienie do kierownictwa apteki mieszczącej się przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie z przypomnieniem o obowiązku rzetelnego pełnienia dyżurów.

W interpelacjach przywołany został temat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i jego połączenia z Centrum Edukacji Zawodowej od 1 września 2016 r. Przypomnijmy, że uchwałę o włączeniu CKU w struktury CEZ Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła pod koniec kwietnia 2016 r. – Kiedy rady pedagogiczne obu placówek zostały poinformowane o planach ich łączenia? Dotarły do mnie sygnały, że w CEZ-ie szczegóły na ten temat były znane już w czerwcu 2015 r., a do CKU dotarły dopiero na początku 2016. To jedna sprawa. Druga dotyczy tego, że w CKU w lutym 2016 r. nastąpiło odnowienie certyfikatu jakości zarządzania placówką. W związku z tym proszę o udzielenie informacji, czy uzyskanie takiego certyfikatu wiąże się z poniesieniem kosztów, a jeśli tak, to jakich? Ponadto czy wszyscy nauczyciele CKU będą mieli pracę od września 2016 r.? – pytała Kazimiera Gotkowicz.

Radna ta odniosła się także do skarg geodetów, narzekających na brak jednakowego traktowania firm, które chcą skorzystać z powiatowych zasobów geodezyjnych. Prosiła o sprawdzenie dokumentacji wpływającej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu właśnie w tym zakresie, za rok 2015.

Sylwia Dęga-Frątczak nawiązała do odpowiedzi starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora na wniosek komisji spraw społecznych, dotyczący możliwości utworzenia środowiskowego domu samopomocy w części budynku Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Zdaniem radnej, zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na usługi ŚDS są coraz większe.

W sesji wziął udział starosta kaliski Krzysztof Nosal. Przyjechał do Sieradza w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Sieradzkiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12. – O tym, jak dobrze mieć pod bokiem drogę ekspresową, mieszkańcy powiatu sieradzkiego wiedzą najlepiej, bo od niedawna korzystają w dobrodziejstw płynących z posiadania S8. Moim marzeniem jest, bym kiedyś mógł przejechać się S12. Na razie jednak, jako wiceprezes Związku Powiatów Polskich, staram się, by ktoś odpowiedzialny za plany drogowe w naszym kraju narysował jej przebieg na mapie przyszłych inwestycji – powiedział Krzysztof Nosal. Droga S12 miałaby przebiegać m.in. przez powiaty kaliski, sieradzki i wieluński, a na terenie sieradzkiego m.in. przez gminę Błaszki – stąd obecność na sesji Rady Powiatu burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Karola Rajewskiego. Uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia sieradzcy radni powiatowi przyjęli jednogłośnie, postanawiając jednocześnie, że przedstawicielem Powiatu Sieradzkiego w stowarzyszeniu będzie starosta.

Na XXIII sesji zapadła też decyzja o przyznaniu kolejnego tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Otrzymała go Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Wart-Milk” w Sieradzu, dzięki której „wypuszczamy na rynek bardzo dobrej jakości produkty i budujemy nasz wizerunek oraz własna markę” (fragment uzasadnienia do uchwały).

Radni zdecydowali także o zaciągnięciu w roku 2016 kredytu długoterminowego w wysokości 7,3 mln z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt będzie spłacany w latach 2017-2036.

Wśród uchwał przewidzianych do przegłosowania na XXIII sesji Rady powiatu znalazła się również i ta dotycząca zatwierdzenia Strategii Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2016-2023. – Ponieważ to z mojej winy w tamtym roku zdjęliśmy z porządku obrad uchwałę o przyjęciu strategii, muszę powiedzieć, że teraz jest to zupełnie inny, bardziej pełny dokument. Oczywiście jestem za jego przyjęciem – mówił Jacek Walczak.

Sesja zakończyła się przyjęciem kilku uchwał dotyczących współpracy z gminami Warta, Wróblew, Błaszki i Brzeźnio w zakresie realizacji kilku inwestycji drogowych: budowy chodnika przy drodze powiatowej w Jakubicach, przebudowy odcinka drogi powiatowej w Sadokrzycach, remontu chodnika w ul. Kościuszki w Błaszkach oraz modernizacji chodnika w Kliczkowie Małym.

Funkcję sekretarza XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego pełnił radny Lucjan Noweta. Do komisji uchwał i wniosków weszli: Jacek Walczak, Rafał Woźniak i Tomasz Baliński.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  15