^ Powrót na górę

 

 

XXV sesja Rady Powiatu. Pożegnanie dyrektor CKU

Rozmiar tekstu:

sesja
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu Wanda Gudowicz odchodzi na emeryturę. Obecna na sesji Rady Powiatu, przyjęła od władz samorządowych gratulacje i podziękowania za długoletnią pracę.

– Ta uroczystość nie jest smutna. Życzę każdemu, by znalazł się na moim miejscu i tak jak ja, nie odchodził na emeryturę karnie, tylko dobrowolnie. Względy rodzinne zdecydowały, że postanowiłam odejść rok wcześniej niż było to pierwotnie planowane. Uznałam, że moim wnukom też się coś ode mnie należy. Placówka przechodzi w dobre ręce. Łącząc Centrum Kształcenia Ustawicznego z Centrum Edukacji Zawodowej podjęliście państwo bardzo dobrą decyzję. CEZ to prężnie działająca placówka i jestem pewna, że CKU również będzie tak kierowana – mówiła Wanda Gudowicz.

Od 1 września tego roku CKU przestanie istnieć jako samodzielna jednostka oświatowa. Na kwietniowej sesji Rady Powiatu zapadła decyzja o włączeniu CKU w struktury CEZ. Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 w skład całości wejdą: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jako podjednostki CEZ, oraz CKU. Połączona placówka będzie nosić nazwę: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Jak napisano w uzasadnieniu do uchwały, połączenie CKU, CKP i ODiDZ w jeden organizm ukierunkowany na kształcenie zawodowe „stwarza możliwość lepszego zagospodarowania i wykorzystania pomieszczeń i możliwości kadrowych oferowanych przez te placówki”.

Po uroczystym pożegnaniu dyrektor Wandy Gudowicz radni przystąpili do zgłaszania interpelacji. Rozpoczął je Łukasz Bitner, pytając, ile zaproszeń rad gmin powiatu sieradzkiego otrzymał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek w okresie od 1 stycznia 2015 do 1 sierpnia 2016 roku. – Czy uczestniczenie w sesjach rad gmin wchodzi w zakres obowiązków pana dyrektora? – pytał Łukasz Bitner. Radny, w drugiej swojej interpelacji, zwrócił się z prośbą o możliwość ustawienia barierki ochronnej w Gruszczycach, przy drodze Błaszki-Gruszczyce.

Łukasz Bitner zaproponował – choć nie w formie interpelacji – by spróbować sporządzić analizę miejsc na drogach powiatowych, w których często dochodzi do śmiertelnych wypadków drogowych.

Katarzyna Paprota złożyła skargę na aptekę znajdującą się przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie. Apteka ta, zdaniem radnej, ignoruje uchwałę Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2016. – Myślę, że brak precyzyjnych zapisów w uchwale w jakimś stopniu pozwala aptekarzom na uchylanie się od całodobowych dyżurów aptek w nocy, a także niedzielę i święta. W związku z tym proszę o przygotowanie uchwały na kolejny rok, z uwzględnieniem głosu farmaceutów, by mogli sami zdecydować, kiedy chcą te dyżury pełnić – interpelowała Katarzyna Paprota.

Radna zwróciła się również z prośbą o wysłanie do wójta Gminy Klonowa zapytania, kiedy droga w Świątkach zostanie utwardzona dywanikiem asfaltowym. W trzeciej interpelacji Katarzyna Paprota prosiła o wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Złoczewie z zapytaniem, czy protokół ze spotkania z mieszkańcami ul. Wieluńskiej w Złoczewie został przesłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Nadmieniam, że mieszkańcy oczekują na odpowiedź, czy zarządca drogi w ul. Wieluńskiej przewiduje budowę chodnika, przynajmniej po jednej stronie. Przy Wieluńskiej powstają nowe bloki i w związku z tym panuje duży ruch. Zwiększy się on tym bardziej po wybudowaniu osiedla. Żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym, konieczne jest zbudowanie tam chodnika – wyjaśniła radna.

Katarzyna Paprota prosiła też o wystąpienie do burmistrza Złoczewa z prośbą o zaproszenie przedstawicieli spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

– Proszę o wystąpienie do burmistrza Miasta Złoczewa z pytaniem, czy prowadzone jest obecnie postępowanie w sprawie przekroczenia przez nią uprawnień jako burmistrza i czy była w tej sprawie przesłuchiwana. Z tego co wiem, miejscy radni informują, że są wzywani kolejno na przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku. Jest to związane z nieprawidłowościami, jakie powstały przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim – zakończyła swoje interpelacje Katarzyna Paprota.

Kazimiera Gotkowicz nawiązała do prowadzonego obecnie remontu chodników na al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. W związku z pracami radna prosiła, by zadbać o barierki przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Armii Krajowej, przy Szkole Podstawowej nr 10. Kazimiera Gotkowicz pytała również o plany i podjęte działania w sprawie rehabilitacji, działającej w ramach Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Pomocy społecznej dotyczyła też trzecia interpelacja tejże radnej: – Proszę o podanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS Sieradz i Biskupice oraz dzieci w domach dziecka w Rafałówce, Tomisławicach i Godynicach, za pierwsze półrocze roku 2016.

Interpelację zgłosił też przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda. Dotyczyła ona drogi wojewódzkiej, będącej przedłużeniem drogi powiatowej w ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu, na odcinku za wiaduktem drogi ekspresowej S8: – Rosnące wzdłuż drogi topole zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, zwłaszcza podczas silniejszych podmuchów wiatru, kiedy to odłamujące się gałęzie spadają na drogę. Dlatego zgłaszam prośbę do Zarządu Dróg Wojewódzkich o usunięcie tych drzew z pasa drogowego.

Po interpelacjach, w punkcie „Wystąpienia radnych” głos ponownie zabrał Łukasz Bitner: – Na mój adres przyszedł anonim, który zawierał bardzo ważne treści. Zazwyczaj ignoruję anonimowe tematy, ale tym razem, korzystając z obecności przedstawicieli środków masowego przekazu, chciałbym się zwrócić do osoby, która przysłała do mnie to pismo. Mam prośbę, by osoba ta skontaktowała się ze mną. Zapewniam, że przekazane przez nią zagadnienia, jako naprawdę bardzo ważkie, zostaną przeze mnie poruszone na obradach Rady Powiatu.

Na wniosek wicestarosty sieradzkiego Marka Kanickiego, do porządku obrad włączony został punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 kwoty 520 tys. zł z przeznaczeniem dla Gminy Wróblew. – Pieniądze te pomogą Gminie pozyskać dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Kobierzycko-Sędzice. Współpraca dwóch różnych samorządów jest dodatkowo punktowana w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne, przez co ich pozyskanie staje się bardziej realne. Gmina Wróblew deklaruje przekazanie takiej samej kwoty z własnego budżetu na potrzeby powiatowego drogownictwa. Tak więc przekazanie przez nas tych 520 tys. nie będzie stanowiło żadnego obciążenia dla budżetu Powiatu – uzasadniał wicestarosta.

Większość przyjętych na sesji uchwał dotyczyła dróg, a dokładnie współpracy Powiatu z samorządami gminnymi przy realizacji inwestycji drogowych w roku 2016 i 2017. I tak radni zdecydowali o udzieleniu Gminie Wróblew jeszcze w tym roku pomocy finansowej w wysokości 15 tys. zł w zamian za pomoc rzeczową w postaci utrzymania przydrożnej zieleni na drogach powiatowych w gminie. Koszt tych prac wyniesie 30 tys.

Kolejne uchwały dotyczyły: 1) zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2017 rok środków finansowych w wysokości 165 tys. zł na wykonanie nawierzchni na drodze Stolec-Dąbrowa Miętka w gminie Złoczew, 2) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Brąszewice umowy dotacji (80 tys. zł) przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, 3) ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2017 zadania (na kwotę 3,8 mln zł) pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Glinno-Włyń”, 4) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie na 2017 rok kwoty 70 tys. zł dla Gminy Brzeźnio na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi i 5) zmiany uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Brzeźnio, dotyczącej remontu drogi gminnej w ul. Kościelnej w Brzeźniu.

Po XXV sesji Rady Powiatu nieznacznie zmniejszyła się sieć dróg powiatowych. Radni przyjęli bowiem uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1718E w gminie Złoczew kategorii drogi powiatowej. Rada nie była tu jednogłośna: uchwała przeszła 17 głosami za przy 5 wstrzymujących się.

Głosowania odbywały się pod nadzorem komisji uchwał i wniosków w składzie: Hubert Kamola, Joanna Hanak, Dariusz Mikołajczyk. Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Marek Płóciennik.

T.O.

1  2

3  4

5  5a

7  8

9  10

10a  11