^ Powrót na górę

 

 

XXVI sesja Rady Powiatu. Kolejne drogi do remontu

Rozmiar tekstu:

sesja
W przyszłym roku Powiat Sieradzki będzie kontynuował współpracę z samorządami gminnymi w zakresie finansowania remontów dróg – zarówno powiatowych, jak i gminnych. Na ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli siedem uchwał w tej sprawie.

Chodzi o zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok pieniędzy na kolejne inwestycje drogowe: przebudowę drogi powiatowej Brzeźnio-Lipno w gminie Brzeźnio (etap I) – dotacja od gminy w wysokości 435 tys. zł; remont drogi powiatowej Wandalin-Klonowa w gminie Klonowa – dotacja od gminy w wysokości 500 tys. zł; rozbudowę drogi gminnej w ul. Ludowej w Sieradzu (na odcinku od Szlacheckiej do Reymonta) – dotacja dla miasta w wysokości 751 tys. zł; realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych; przebudowę drogi gminnej Chojne-Wiechucice w gminie Sieradz – dotacja w wysokości 100 tys. zł dla gminy; remonty dróg gminnych w gminie Burzenin – dotacja dla gminy w wysokości 500 tys. zł oraz przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pawelce oraz Huta Klonowska-Górka Klonowska w gminie Klonowa (dwie ostatnie inwestycje zostały włączone do porządku obrad na początku sesji, na wniosek wicestarosty sieradzkiego Marka Kanickiego) – dotacja dla gminy w wysokości 96 tys. zł. Decyzją radnych, drogi te zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie Powiatu.

– Serdecznie dziękuję o podjęcie decyzji o pomocy naszej gminie. Decyzja ta może wpłynąć na fakt, że będziemy realizować inwestycję za około 3,5 mln zł. Bez państwa głosów dla gminy, która z własnych środków może wygospodarować najwyżej 1-1,5 mln na inwestycje w roku, byłoby to niemożliwe. Partnerstwo z Powiatem pozwoli nam uzyskać dodatkowe punkty w staraniu się o środki zewnętrzne i zwiększa szanse na ich pozyskanie – skomentował obecny na sesji Jarosław Janiak, wójt Gminy Burzenin.

Na wniosek radnego Tomasza Balińskiego, z porządku obrad zostały zdjęte dwa punkty dotyczące zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. – Niewykluczone, że w przyszłym roku lub za dwa lata nabór do tych szkół będzie i staniemy przed koniecznością ich ponownego powoływania – uzasadniał Tomasz Baliński. Radni przychylili się do jego propozycji.

Podczas obrad XXVI sesji miały być podjęte trzy uchwały o zamiarze likwidacji szkół, które tylko formalnie znajdują się w ofercie placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki. Oprócz tych w ZSP w Warcie, dotyczy to jeszcze liceum profilowanego w ZSP nr 1 w Sieradzu. W oddziałach tych od lat nie ma ani jednego ucznia i mimo wielokrotnych prób rekrutacji, młodzież nie wyraziła zainteresowania nimi. Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji liceum profilowanego w ZSP nr 1 radni przyjęli jednogłośnie. W uzasadnieniu do niej czytamy: „Ostatni nabór do szkoły został przeprowadzony w roku szkolnym 2011/2012, a ostatni uczniowie opuścili szkołę w 2014 roku. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej ww. szkoła nie prowadzi kształcenia i nie posiada uczniów, o zamiarze likwidacji powiadamia się tylko właściwego kuratora oświaty. Wymieniona w uchwale likwidacja szkoły ma charakter porządkujący dotychczasową sieć szkolną powiatu sieradzkiego i pozostaje w związku z ustawowym wygaszaniem tego typu szkół”.

Interpelacje rozpoczął radny Dariusz Mikołajczyk, proponując ujęcie w budżecie powiatowym na 2017 rok kwoty około 37 tys. zł na remont chodnika przy drodze powiatowej we wsi Kalinowa w gminie Błaszki. – Temat tej inwestycji poruszałem już w interpelacjach na sesji 28 sierpnia 2015 r. Wówczas zostały przeprowadzone oględziny i wycena remontu, opiewająca na kwotę 57 tys. zł. Pozostała część tej sumy, czyli 20 tys., ma pochodzić z przyszłorocznego budżetu Gminy i Miasta Błaszki. Interpelację w tej sprawie złożył Julian Kozielski, radny gminny – wyjaśnił Dariusz Mikołajczyk.

Jan Hankiewicz interpelował o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odpowiedź na interpelację tegoż radnego, dotyczącą ograniczenia hałasu wzdłuż drogi S8. – GDDKiA odpowiedziała mi, że zajmie się tym, gdy budowa drogi zostanie zakończona. Wszystkie odcinki są już gotowe, więc pytam ponownie: czy przystąpiono do zmierzenia poziomu hałasu na S8? Mieszkańcy w niektórych rejonach gminy Sieradz narzekają, że przy drodze jest za głośno – mówił radny.

Katarzyna Paprota zgłosiła cztery interpelacje. Dotyczyły one: 1) przesłania do Urzędu Gminy Klonowa wniosku o zabezpieczenie w budżecie Gminy na przyszły rok pieniędzy na położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Świątki; 2) sprawdzenia przez powiatowy nadzór budowlany w Sieradzu, czy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim znajduje się dziennik jego budowy; 3) wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Złoczewie z pytaniem, kiedy i kto w ciągu ostatnich dwóch lat został zaproszony z PGE GiEK SA i informował o postępach w projekcie kopalni Złoczew; 4) przekazania do zarządcy dróg wojewódzkich wniosku o budowę chodnika przynajmniej po jednej stronie drogi w ul. Wieluńskiej w Złoczewie.

Sylwia Dęga-Frątczak w interpelacjach pytała, czy są jakieś przepisy lub normy regulujące maksymalne zagłębienie studzienek kanalizacyjnych w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni. Zadała również pytanie, dlaczego wymieniane są krawężniki w pasie wewnętrznym obok pasa zieleni na al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. – Mieszkańcy pytają, dlaczego dokonuje się wymiany tego krawężnika, według ich szerokiej oceny – dobrego – w momencie, gdy nie zmienia się nawierzchni – zaznaczyła radna. Trzecia interpelacja Sylwii Dęgi-Frątczak również była pytaniem: – Ile osób w ciągu ostatnich trzech lat zrezygnowało z uczęszczania do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu po zamknięciu lipcowej rekrutacji? Czy na ich miejsce wchodziły kolejne osoby z listy, mające odpowiednią liczbę punktów i czy otrzymywały one pisemne zawiadomienie, że zwolniło się miejsce i mogą uczęszczać do „Jagiellończyka”? Radna zwróciła ponadto uwagę na skargi mieszkańców ul. Reymonta, w szczególności odcinka od ul. Ludowej do ronda na obwodnicy Sieradza. Skarżą się oni na ogromną ilość kurzu, wzniecanego przez przejeżdżające tamtędy z dużą prędkością maszyny budowlane, w związku z pracami remontowymi, prowadzonymi w innej części ulicy. Sylwia Dęga-Frątczak proponuje utwardzenie nawierzchni po zakończeniu robót.

Na XXVI sesji radni zdecydowali o nadaniu dwóch tytułów honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Został nim uhonorowany pośmiertnie Dariusz Olejnik, zmarły w lutym bieżącego roku starosta sieradzki, a wcześniej sekretarz Powiatu Sieradzkiego. Drugi tytuł został nadany orkiestrze dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniu.

Kazimiera Gotkowicz wróciła do tematu zamiaru wydzielenia oddziału rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu i podpisania z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktu na jego działalność. – W tym roku nie udało nam się tej działalności w ramach DPS-u wyodrębnić, ale na pewno będziemy podejmować takie próby w roku przyszłym. Szkoda byłoby nie wykorzystać pomieszczeń, które mamy do dyspozycji w tym dużym obiekcie – zapewniał wicestarosta Marek Kanicki.

Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda nawiązał do pisma, wystosowanego przez Radę do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu Mirosława Antoniego Owczarka, a dotyczącego propozycji współfinansowania przez samorząd miejski działalności Muzeum Okręgowego w Sieradzu. – We współfinansowaniu tym widzimy możliwość poprawy sytuacji Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Występowaliśmy do Miasta z wnioskiem o możliwość wsparcia ZPWP, ale nasza propozycja została odrzucona. Spróbujemy więc zainicjować coś innego: chcemy, by Miasto uczestniczyło w kosztach utrzymania muzeum, a pieniądze, które byśmy na tym zaoszczędzili, moglibyśmy przekazać ZPWP – wyjaśnił starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Możliwość współprowadzenia muzeum przez Miasto Sieradz w piśmie została uzasadniona tym, że około 80 procent osób korzystających z oferty to mieszkańcy Sieradza. „Aktualna suma wydatków, wg stanu na zakończenie roku ubiegłego, wyniosła 1 611 454 zł, zaś wydatki związane z realizacją oferty, z której w blisko 80 procentach uczestniczą mieszkańcy Miasta Sieradza, wyniosły 644 582 zł, co stanowi blisko 40 procent ogólnej sumy wydatków”. Stanowisko to, przyjęte przez radnych, zostanie wysłane do przewodniczącego RM.

Sekretarzem sesji radni wybrali Tomasza Sosina. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Katarzyna Paprota, Lucjan Noweta i Artur Sterna.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17