^ Powrót na górę

 

 

XXVIII sesja Rady Powiatu. Temat aptek powraca

Rozmiar tekstu:

sesja
Na listopadowej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego radni przyjęli rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Mimo że uchwała głosowana była pod koniec obrad, temat aptek pojawił się już na ich początku.

Podjął go przybyły na sesję były radny powiatowy, a obecnie burmistrz Gminy i Miasta Blaszki Karol Rajewski. Zwrócił on uwagę na fakt niedostosowania się aptek do uchwały Rady Powiatu, dotyczącej zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu do aptek przez całą dobę. Tuż przed głosowaniem głos w tej sprawie zabrała również radna Katarzyna Paprota: – Zapisy literowe mówiące, która apteka kiedy pełni dyżur, dla większości osób nie są czytelne. W większości z aptek korzystają osoby w podeszłym wieku, które niekoniecznie muszą umieć odczytać zaproponowany schemat. Dla kogo są te opisy, dla prawników? Dla urzędników?

Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na 2017 rok została przyjęta w końcowej części sesji. Za głosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

Interpelacje rozpoczął Łukasz Bitner, który w imieniu błaszkowskich radnych gminnych Aliny Błaszczyk i Andrzeja Kosatki zwrócił się z prośbą o dokończenie remontu drogi w miejscowości Kokoszki poprzez utwardzenie pobocza destruktem. Jego druga interpelacja dotyczyła sieci komunikacji publicznej, w związku z procesem likwidacji gimnazjów. – Ten aspekt wygaszania gimnazjów nie jest w ogóle poruszany w dyskusjach. A chodzi o to, by uzyskać od PKS w Sieradzu informację, jaki wpływ na utrzymanie linii autobusowych będzie miał proces likwidacji gimnazjów. Czy dojdzie do zmiany rentowności połączeń, szczególnie w południowej części gminy Błaszki? Tam bowiem dowóz uczniów odbywa się wyłącznie autobusami PKS-u. Mało kto wie, że dzięki utworzeniu gimnazjów udało się utrzymać sieć autobusową, szczególnie w miejscowościach takich jak Wojków czy Włocin. Niż demograficzny sprawił, że kilka połączeń już zostało zlikwidowanych. Jeżeli gimnazja znikną, obawiam się, iż pozostała młodzież, dojeżdżająca do szkół średnich, będzie miała z tym dojazdem problem. Po prostu PKS będzie likwidował nierentowne kursy – mówił Łukasz Bitner.

W trzeciej interpelacji radny zwrócił się z prośbą o uzyskanie od dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki informacji, ilu przyjmą do pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zlikwidowanych gimnazjów.

– Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu o uzyskanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji, czy przewiduje ono jakiś program osłonowy dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników zlikwidowanych gimnazjów. Chodzi o osoby z długim stażem pracy, które nie znajdą zatrudnienia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i będą miały problemy ze znalezieniem pracy – interpelował Łukasz Bitner.

W ostatniej swojej interpelacji radny nawiązał do tematu podniesienia kwoty wolnej od podatku, pytając, w jaki sposób podniesienie to wpłynie na dochody Powiatu jako jednostki samorządowej.

Po Łukaszu Bitnerze głos zabrała radna Katarzyna Paprota, która zgłosiła trzy interpelacje. W pierwszej prosiła o szczegółowe informacje dotyczące projektu organizacji miejsc parkingowych na ul. Szerokiej w Złoczewie: w którym miejscu planowane są miejsca postojowe? gdzie zostaną ustawione znaki pionowe? na jakiej długości przewiduje się wyznaczenie miejsc parkingowych i dla jakiej liczby samochodów?

Druga interpelacja Katarzyny Paproty dotyczyła „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu sieradzkiego”. Uchwała w sprawie jego przyjęcia znalazła się w porządku obrad XXVIII sesji. – Jestem przerażona, że mieszkańcy gminy Złoczew w przyszłości będą pozbawieni dofinansowania i korzystania z biletów ulgowych. Mam tu na myśli uczniów, a także emerytów, osoby niepełnosprawne i inne, uprawnione do ulgowych przejazdów. Dlatego proszę o wystąpienie do pani burmistrz Miasta Złoczewa Jadwigi Sobańskiej z pytaniem, dlaczego gmina zaakceptowała projekt planu transportowego bez uwag, mimo że brakuje w nim linii komunikacyjnej Złoczew-Potok-Zapole-Sieradz. W ten sposób uprawnieni mieszkańcy gminy zostali pozbawieni możliwości korzystania z ulgowych przejazdów – mówiła Katarzyna Paprota.

Na koniec wystąpienia radna przypomniała o koncesji na wydobycie piasku na terenie przyszłej odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi nakazuje ponowne zajęcie stanowisk w tej sprawie. – Dlaczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu wydaje skandaliczne w mojej ocenie decyzje administracyjne, bez poszanowania podstawowych zasad postępowania administracyjnego, a przede wszystkim bez uwzględnienia przepisów? – pytała Katarzyna Paprota. Zgodnie z wyrokiem z 4 listopada 2016 r., po rozpatrzeniu skargi mieszkańca Broszek na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o uruchomieniu kopalni piasku, WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję burmistrza Złoczewa z 18 kwietnia 2016 r. i zarządził od SKO zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

Cztery interpelacje złożył radny Michał Terka, który podczas XXVIII sesji pełnił funkcję sekretarza. Brzmiały one: 1) czy w 2017 r. planowany jest remont ul. Antoniego Cierplikowskiego w Sieradzu? (interpelacja skierowana do prezydenta Sieradza), 2) proszę prezydenta miasta o szczegółowe rozliczenie festiwalu Open Hair w 2016 r., 3) proszę o wymalowanie linii na boisku do gry w piłkę ręczną w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, 4) co dzieje się w sprawie punktu kasowego banku PKO, który do 26 września bieżącego roku działał w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu?

W kolejnym punkcie obrad – „Wystąpienia radnych” – głos zabrał Tomasz Baliński: – Przybyła nam nowa droga powiatowa: Warta-Błaszki, a więc wzrosną koszty utrzymania dróg powiatowych. Czy w zamian Powiat przekaże gminom jakieś drogi?

Na pytanie radnego odpowiedział dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek: – Uściślę, że przejęliśmy dwie nowe drogi, bo nie tylko Warta-Błaszki, ale też ul. POW w Sieradzu i jest to dla nas duży problem. Zgodnie z procedurą, złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, bo merytorycznie nie zgadzamy się na przekazanie nam tych dróg. Nie zmienia to faktu, że dopóki sąd nie wyda orzeczenia, jesteśmy zobligowani do zarządzania nimi.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowań czuwała komisja uchwał i wniosków w składzie: Krzysztof Żubrowski, Tomasz Baliński i Łukasz Bitner. Jako pierwszą radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok, następnie głosowali nad uchwałą w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną przez Komisję Zakładową „Solidarność” na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu (przyjęta większością głosów).

Radni przyjęli „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu sieradzkiego”. W punkcie tym radny Jacek Walczak zwrócił uwagę, że przed zleceniem stworzenia planu nie było spotkania samorządowców dotyczącego jego powstania. Katarzyna Paprota zapytała, czy gmina Złoczew może jeszcze wnieść poprawki do planu. W odpowiedzi od przedstawiciela firmy „Blueocean”, która stworzyła projekt, usłyszała, że poprawki i zmiany aktualizujące dokument możliwe są praktycznie zawsze (treść planu do pobrania TUTAJ). W dalszej kolejności została przyjęta uchwała w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu sieradzkiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych w roku 2017.

Z porządku obrad, na wniosek starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, wycofany został punkt dotyczący uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Sieradzkiego.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11 

14  15