^ Powrót na górę

 

 

XXX sesja Rady Powiatu. Budżet przyjęty

Rozmiar tekstu:

sesja
Szesnastoma głosami za, przy trzech przeciwnych i dwóch wstrzymujących się, Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 22 grudnia przyjęła budżet na 2017 rok. W dużym uproszczeniu, jest to ponad 111 mln dochodów i ponad 116 mln wydatków. 4,5-milionowy deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu poprzedziło przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2017-2036. Radni przegłosowali ją większością głosów przy stosunku głosów identycznym jak przy głosowaniu uchwały budżetowej.

Założenia przyszłorocznego budżetu Powiatu przedstawił starosta sieradzki Mariusz Bądzior: – W konstrukcji budżetu na 2017 rok nie zaszły istotne zmiany w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących, zarówno w odniesieniu do planowanego budżetu, jak i budżetu wykonanego na koniec roku. Przyszłoroczne dochody budżetu Powiatu zamykają się w kwocie 111 689 909 09 zł, a wydatki w wysokości 116 194 206 09 zł. W budżecie planowane są rozchody z tytułu spłaty kredytu, w kwocie 2 002 362 97 zł. Na planowane dochody budżetu Powiatu Sieradzkiego składają się m.in. subwencje w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 50 670 485 zł, co stanowi 45,4 proc. dochodów ogółem. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 165 902 zł, co stanowi 17,2 proc. dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Powiat, oraz zadania własne Powiatu, w łącznej kwocie 16 253 950 zł, co stanowi 14,5 proc. dochodów ogółem. Dochody uzyskane przez jednostki Powiatu na kwotę 20 239 572 zł, co stanowi 18,1 proc. dochodów ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 106 208 206 09 zł, zaś wydatki majątkowe osiągną 9 986 000 zł. W projekcie budżetu planuje się przychody z zaciągniętych kredytów na kwotę 6 188 000 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 504 297 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 1 683 703 zł. W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja m.in. inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Wandalin-Klonowa za 4 466 830 zł przy udziale finansowym Gminy Klonowa, wynoszącym 500 000 zł. Kolejna przewidywana inwestycja to pierwszy etap przebudowy drogi Brzeźnio-Lipno na kwotę 2 060 193 zł, również przy udziale samorządu gminnego: Brzeźnio dołoży 435 000 zł. Na obie inwestycje zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2017 roku będziemy kontynuować przenoszenie obwodu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg i na ten cel planujemy wydatki na kwotę 1 300 000 zł. Została zabezpieczona również rezerwa na pomoc finansową dla gmin, w wysokości 1 593 977 zł. W realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych będziemy kontynuować współpracę z samorządami gmin w celu pozyskania na nie dodatkowych środków.

Zanim zaczęło się głosowanie nad budżetem, przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu, Kazimiera Gotkowicz, poinformowała, że klub nie ogłosił dyscypliny głosowania. – W naszym klubie jest troje nauczycieli i my, nauczyciele, będziemy głosować przeciwko temu budżetowi. Finanse placówek oświatowych są na poziomie roku ubiegłego, a w roku ubiegłym były na poziomie roku poprzedniego. Niedawno zaistniała sytuacja wyjątkowa, która zdarzyła się po raz pierwszy od 18 lat, a więc odkąd jestem radną: pracownicy trzech placówek oświaty nie otrzymali pensji na czas. To jest rzecz skandaliczna, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Teraz mamy budżet na przyszły rok i w zasadzie niczego lepszego spodziewać się nie można, skoro finanse pozostają na tym samym poziomie – powiedziała Kazimiera Gotkowicz.

Na sesji budżetowej radni przyjęli również uchwałę porządkującą strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, poprzez najpierw wyłączenie, a następnie likwidację działającego w nim przed laty I Liceum Profilowanego.

Radnych odwiedzili sieradzcy harcerze. Przynieśli ze sobą betlejemskie światło pokoju. – To światło trafia do Polski już po raz 26. Swój początek ma w grocie narodzenia Jezusa w Betlejem. Stamtąd przewożone jest do Wiednia, by z rąk Słowaków trafić do naszego kraju. Co roku to światło ma przesłanie. W tym roku brzmi ono: Odważnie twórzmy pokój. Świat spowity jest konfliktami, sporami i wojnami, dlatego ma to wyjątkowy wymiar. Wy jako samorządowcy, macie władzę i możliwości, by czynić pokój i osiągać kompromisy. Życzymy, by w 2017 roku nie zabrakło jednego i drugiego – powiedział Przemysław Serweta, komendant sieradzkiego hufca ZHP, przekazując staroście Mariuszowi Bądziorowi symboliczny płomień światełka pokoju.

W interpelacjach głos zabrali: Katarzyna Paprota, Dariusz Mikołajczyk i Kazimiera Gotkowicz. Katarzyna Paprota zadała serię pytań dotyczących planowanego uruchomienia w Broszkach (na terenie przyszłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego) kopalni kruszywa naturalnego. Zwróciła także uwagę na informację Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu o ograniczeniu działalności w związku z cięciami w budżecie placówki. – Ilu pracowników biblioteki zostało zwolnionych i w jakim wymiarze czasu osoby te były zatrudnione? Kto odpowiada za sytuację zaistniałą w bibliotece? Wnioskuję o odwołanie decyzji o redukcji godzin pracy w soboty. Nie można tego dnia zamykać biblioteki, bo to właśnie w soboty z księgozbioru korzystają studenci – mówiła Katarzyna Paprota.

Dariusz Mikołajczyk przypomniał o konieczności zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie Powiatu pieniędzy na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kalinowa w gminie Błaszki.

Kazimiera Gotkowicz przekazała radnym uwagi pracowników pogotowia ratunkowego, którzy w niektórych przypadkach mają problemy z dotarciem pod odpowiedni adres. – Konkretna sytuacja dotyczyła miejscowości Adamki w gminie Błaszki. Na drodze głównej nie ma znaku informującego, gdzie do tej miejscowości skręcić. Myślę, że problem ten jest szerszy i nie dotyczy tylko Adamek. Mam prośbę, żeby zwrócić się do wójtów gmin, by dołożyli szczególnej staranności w oznakowaniu dróg. Sprawa może się wydawać błaha, ale w niektórych sytuacjach może zaważyć o ludzkim życiu – interpelowała radna.

W sesji wzięli udział kierownicy jednostek podległych, placówek oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej. Był też jeden przedstawiciel służb mundurowych – kapitan Tomasz Łodo, niedawno mianowany zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

T.O.

1  1a

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14a  14b

13a  13b

14  15

17  21