^ Powrót na górę

 

 

XXXIII sesja Rady Powiatu. Wyróżnienia dla KGW

Rozmiar tekstu:

sesja
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” z Żurawia w gminie Brąszewice wygrało w plebiscycie na najpopularniejsze KGW powiatu sieradzkiego, zorganizowanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego i tygodnika Nad Wartą. Pamiątkową statuetkę wręczył jej szef, Andrzej Adamczewski, na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

– Chciałbym uhonorować laureatów dwóch plebiscytów Dziennika Łódzkiego i tygodnika Nad Wartą. Są to plebiscyty na najpopularniejszego sołtysa powiatu sieradzkiego i najpopularniejsze koło gospodyń wiejskich w powiecie. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na liderów najmniejszych społeczności, którzy reprezentują swoje miejscowości na zewnątrz, aktywizują ich mieszkańców i pomagają realizować pasje. Takimi ludźmi niewątpliwie są sołtysi oraz panie z kół gospodyń wiejskich. To dzięki nim o tych najmniejszych miejscowościach bywa czasami głośno nie tylko w powiecie, ale i w województwie – mówił Andrzej Adamczewski.

Najpopularniejszym sołtysem powiatu – według czytelników DŁ i NW – została Iwona Łytka z sołectwa Marianów w gminie Burzenin. Miejsce 2. zajęła Genowefa Janiak z Włocina Kolonii w gminie Błaszki. Z tej samej gminy pochodzi laureatka 3 miejsca: Izabela Maruszewska, sołtys Garbowa. Z kolei najpopularniejszym kołem gospodyń wiejskich zostało KGW „Czerwone Korale” z Żurawia w gminie Brąszewice. Na miejscu 2. znalazło się KGW w Dąbrowie Wielkiej w gminie Sieradz, a na pozycji 3. – KGW w Godynicach w gminie Brąszewice.

Przy okazji wręczenia dyplomów sołtysom starosta sieradzki Mariusz Bądzior zapowiedział organizację I Powiatowego Dnia Sołtysa. Odbędzie się on 11 marca w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Po podsumowaniu jubileuszów radni przystąpili do zgłaszania interpelacji. I tak Katarzyna Paprota nawiązała do swojej interpelacji z poprzedniej sesji (31 stycznia). Dotyczyła ona harmonogramu rozkładu aptek na terenie gminy Złoczew, wraz z dokładnym planem ich dyżurów. W drugiej interpelacji radna poprosiła o ponowną analizę projektu reorganizacji parkingu na ul. Szerokiej w Złoczewie. – W mojej ocenie propozycja Powiatowego Zarządu Dróg nie służy bezpieczeństwu osób poruszających się po drodze. Mam propozycję, by na wysokości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zlikwidować częściowo chodnik i na uzyskanym w ten sposób miejscu namalować pasy – interpelowała Katarzyna Paprota. Trzecia interpelacja radnej była skargą na działanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu: – Kilka dni temu odwiedziłam ośrodek i nikt nie udzielił mi odpowiedzi na moje pytania. Nie zastałam żadnych osób decyzyjnych, do których mogłabym te pytania skierować. Przeciwnie: każdy pracownik, z którymi miałam tam do czynienia, mówił, że się tym nie zajmuje. Nie wyobrażam sobie, żeby petent np. z odległej gminy Klonowa wyszedł z ośrodka z niczym, bo nie ma osób decyzyjnych. Nie wyobrażam sobie, żeby tak była zorganizowana praca w urzędzie. Wcześniej było wiele skarg na pracę tego ośrodka i myślę, że być może słusznie. Dlatego składam skargę na pana dyrektora za brak właściwej organizacji pracy.

Jedną interpelację zgłosił radny Michał Terka, prosząc o przekazanie jej prezydentowi Miasta Sieradza. W interpelacji tej radny zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w miejskim budżecie środków na remont chodnika na ul. Braterstwa Broni w Sieradzu.

W punkcie przewidzianym na wystąpienia radnych Tomasz Baliński zasygnalizował problem z dopłatami dla rolników. – Dostaliśmy tylko część dopłat, dlatego wnioskuję, żeby Zarząd Powiatu Sieradzkiego wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o ich przyspieszenie – powiedział radny. Kazimiera Gotkowicz nawiązała do podjętego na poprzedniej sesji tematu obniżenia subwencji oświatowej dla szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki o 1,5 mln zł, mówiąc, że w sprawozdaniu z Powiatu podana została błędna informacja o liczbie uczniów. – Nikt tu nic nikomu nie zabrał. Po sprostowaniu danych subwencja przyszła taka, jak powinna być, więc wszystkim nam należy się sprostowanie – powiedziała. Łukasz Bitner wnioskował o zbudowanie chodnika przy nowym supermarkecie w Błaszkach.

Sylwia Dęga-Frątczak zwróciła się do obecnych na sesji przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu z pytaniem o monitorowanie składu chemicznego dopalaczy. Uzupełnił je Łukasz Bitner, pytając o nowe, niestandardowe metody walki z dopalaczami. Odpowiedzi udzielił Cezary Adamczyk, zastępca komendanta powiatowego policji: – W związku z tym, że dopalacze nie zawsze wpisane są na listę środków zakazanych, podeszliśmy do tematu z innej strony. W grudniu ubiegłego roku, po uzgodnieniu działań z prokuratorem, udało nam się wejść do jednego ze sklepów handlujących takimi substancjami i zatrzymaliśmy sprawców procederu. W stosunku do dwóch osób zastosowany został areszt tymczasowy. Działamy też prewencyjnie i współpracujemy z inspekcją sanitarną.

Ponadto Cezary Adamczyk przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu w 2016 r. oraz informację o stanie porządku publicznego na terenie powiatu. Analogiczne dane, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, omówił na sesji zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Łodo.

Na XXXIII sesji radni przyjęli uchwałę o ujęciu w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2017 rok przy partnerstwie Gminy Wróblew zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713E Drzązna-Charłupia Wielka” (2 mln zł). Tym samym radni zdecydowali o przyjęciu od samorządu gminnego Wróblewa dotacji w wysokości 500 tys. zł. Uchwałę uzasadniono: „Droga powiatowa nr 1713E Drzązna-Charłupia Wielka jest w złym stanie technicznym, o nienormatywnej szerokości. Grubość nawierzchni bitumicznej 6-8 cm, a podbudowa 12-16 cm. Pobocza w bardzo złym stanie, w większości zawyżone. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych przy współudziale Gminy Wróblew. Maksymalne dofinansowanie w ramach programu wynosi do 60 proc. wartości zadania (ostateczna wartość znana będzie po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski). Gmina Wróblew, zgodnie z ustaleniami, planuje dofinansować zadanie w kwocie 500 000 zł. Ponadto dopuszcza zwiększenie tej kwoty do wysokości 50 proc. udziału wkładu własnego Powiatu w ostatecznej wartości zadania”.

Sekretarzem sesji była Sylwia Dęga-Frątczak. Do komisji uchwał i wniosków radni wybrali Rafała Woźniaka, Krzysztofa Żubrowskiego i Tomasza Balińskiego.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23