XXXIV sesja Rady Powiatu. Sieć szkół uchwalona

Rozmiar tekstu:

sesja
Radni Powiatu Sieradzkiego przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

W głosowaniu nad uchwałą tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Pozostali – 22 osoby – byli za. Zanim radni przystąpili do głosowania, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Hankiewicz odczytał stanowisko klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego: – Rekomendujemy podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół, mimo że PSL jednoznacznie negatywnie ocenia zarówno kształt merytoryczny reformy oświaty, jak i sposób, w jaki jest ona przeprowadzana, czemu daliśmy wyraz w głosowaniu nad wcześniejszą uchwałą w sprawie projektu sieci szkół. Obecnie przyjęcie właściwej uchwały w sprawie sieci uważamy za niezbędne, gdyż przepisy ustawy są tak skonstruowane, że jej nieprzyjęcie spowoduje zaburzenia w ciągłości funkcjonowania szkół i organizacji ich pracy od 1 września 2017 roku. Nieprzyjęcie uchwały utrudni rekrutację do szkół i spowoduje konieczność likwidacji części placówek. Zwłaszcza chodzi tu o gimnazja specjalne w Sieradzu i Warcie, których nauczyciele, w razie niepodjęcia uchwały, stracą pracę, na co klub PSL nie może się zgodzić. Jej przyjęcie jest konieczne dla zapewnienia spokojnego przebiegu bardzo trudnego procesu, związanego z wprowadzeniem reformy, która została samorządom narzucona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Priorytetem radnych PSL jest, by skutki reformy były jak najmniej odczuwalne dla dzieci i mieszkańców naszego powiatu, mimo iż jest to reforma ogólnie zła, niepotrzebna i kosztowna.

„W efekcie planowanych zmian 6-letnie szkoły podstawowe zlokalizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu zostaną przekształcone z dniem 1 września 2017 roku w odpowiednio 8-letnie szkoły podstawowe. Gimnazja funkcjonujące w tych placówkach zostaną włączone do tak powstałych szkół podstawowych. Do roku szkolnego 2018/2019 w ww. szkołach podstawowych funkcjonować będą klasy dotychczasowych gimnazjów, aż do zakończenia nauki w tych klasach. Z dniem 1 września br. na mocy przywołanej w uchwale ustawy przekształceniu ulegną: zasadnicze szkoły zawodowe w branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne i szkoły przysposabiające do pracy” (fragment uzasadnienia do uchwały).

Podczas sesji interpelacje zgłosiło sześcioro radnych. Jako pierwszy Łukasz Bitner interpelował o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o naprawę drogi na skrzyżowaniu krajówki nr 12 z drogą powiatową Błaszki-Gruszczyce.

Katarzyna Paprota zgłosiła trzy interpelacje. W pierwszej prosiła o przesłanie szczegółowego planu pracy aptek w gminie Złoczew do poszczególnych aptek tam działających, wraz z prośbą, by harmonogramy te zostały rozwieszone w widocznych miejscach w aptekach; w drugiej zwróciła się z prośbą o wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Złoczewie o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu drogi w ul. Starowiejskiej w Złoczewie; w trzeciej interpelowała o zmianę planów wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Szerokiej w Złoczewie. – W związku z planowaną lokalizacją miejsc parkingowych na ul. Szerokiej w Złoczewie, na środku obecnej jezdni, zgłaszamy zdecydowany sprzeciw. Usytuowanie parkingu w ww. miejscu naszym zdaniem stanowić będzie duże niebezpieczeństwo dla osób korzystających z tej drogi, jak również stanowić będzie duże utrudnienie dla handlujących tam sklepikarzy. Dowóz towarów do sklepów będzie w znacznym stopniu utrudniony. Ponadto przy ul. Szerokiej zlokalizowane są dwa przystanki PKS, co stanowić może w dużej mierze utrudnienie dla autobusów oraz zagrożenie bezpieczeństwa dla osób korzystających z nich. Niewątpliwie nowe miejsca parkingowe są konieczne w centrum Złoczewa, ale usytuowanie ich w zaplanowanym miejscu jest dalece nietrafionym pomysłem. W związku z powyższym wnioskujemy o wstrzymanie ww. zadania, również z uwagi na fakt, iż nikt z nami nie konsultował tych zmian. Nie wyobrażamy sobie, żeby miejsca parkingowe znajdowały się na środku jezdni – mówiła radna, cytując pismo od przedsiębiorców i mieszkańców ul. Szerokiej.

Dariusz Mikołajczyk prosił o wystosowanie do GDDKiA wniosku o remont skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową – do niedawna drogą wojewódzką nr 710 w Błaszkach.

Pierwsza interpelacja Edwarda Szewczyka dotyczyła odbudowy rowu odwadniającego ul. Błaszkowską w Złoczewie, na wysokości posesji nr 38. Pobocze jest tam wyższe od poziomu jezdni. W drugiej radny prosił o usunięcie drzewa przy skrzyżowaniu ulic Błaszkowskiej i Rolniczej w Złoczewie. Drzewo to zasłania duży odcinek Błaszkowskiej, zwłaszcza gdy pokryte jest liśćmi.

Michał Terka zwrócił się z prośbą o naprawę chodnika na ul. Nenckiego w Sieradzu. Interpelował ponadto o wniosek do zarządcy drogi położonej między blokami na ul. 11 Listopada 11 i 9, o uzupełnienie ubytków w jezdni, powstałych podczas zimy.

Również chodnika, tyle że na ul. Bazylika w Sieradzu, dotyczyła interpelacja Kazimiery Gotkowicz. – Może nawet nie chodzi o zupełną wymianę nawierzchni tego chodnika na nową, ale o poprawienie tej, która jest – powiedziała.

W punkcie poświęconym wystąpieniom przybyłych gości wicestarosta Marek Kanicki przypomniał wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”. Celem rankingu jest przede wszystkim pomoc gimnazjalistom w podjęciu decyzji dotyczących przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

Ranking objął osobno licea ogólnokształcące i technika. Jego metodologia opiera się na trzech kryteriach. W przypadku liceów są to: sukcesy uczniów w olimpiadach (30 proc.), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) i wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45 proc.). Nieco inaczej oceniano technika, bo z zastosowaniem innego podziału procentowego i czterech kryteriów: sukcesów olimpijczyków (20 proc.), matur z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), matur z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) i wyników egzaminów zawodowych (30 proc.).

W porównaniu z poprzednimi latami, awans w rankingu odnotowało technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. Szkoła z Zamkowej 15, z 292. miejsca w ubiegłorocznej edycji zestawienia, w tegorocznej znalazło się na pozycji 286. Postęp jest regularny. W 2014 i 2015 roku technikum ZSP nr 2 było poza grupą 300 szkół ujętych w rankingu. W roku następnym „Perspektywy” umieściły je na pozycji 292., a notowania najnowsze sytuują szkołę na miejscu 286. Odniosła ona zresztą sukces nie tylko w zestawieniu ogólnopolskim, bo i w wojewódzkim jest lepiej: z ubiegłorocznego 27. miejsca technikum na Zamkowej awansowało na 16. w roku bieżącym. – Te awanse to najlepsze świadectwo ciężkiej pracy naszych nauczycieli i uczniów – komentuje Magdalena Marciniak, dyrektor ZSP nr 2.

Skoro mowa o technikach, to w rankingu znalazła się jeszcze jedna sieradzka szkoła ponadgimnazjalna: ZSP nr 1, czyli popularny „Mechanik”. W ujęciu wojewódzkim sklasyfikowano go na miejscu 23.

Jeśli chodzi o „licealną” część rankingu, to w części ogólnopolskiej najwyżej ze szkół sieradzkich – na 121. miejscu na 500 szkół – sklasyfikowane zostało I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Wśród ogólniaków województwa łódzkiego znajdujemy je na pozycji 11., a II LO im. Stefana Żeromskiego – na 44.

Na ręce dyrekcji tych placówek starosta Mariusz Bądzior i przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda złożyli listy gratulacyjne. Odebrali je: Urszula Świniarska, dyrektor II LO, Grzegorz Przytuła, dyrektor ZSP nr 1, Magdalena Marciniak, dyrektor ZSP nr 2 i Ireneusz Marciniak, wicedyrektor I LO w Sieradzu.

Gośćmi sesji byli także przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sieradzu – jej kierownik Daniel Joachimiak oraz specjalista KRUS Renata Szewczyk. Przedstawili oni szczegóły zmian w ustawie emerytalno-rentowej, ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Na pytania radnych odpowiadała Renata Szewczyk.

Od 1 października 2017 r. zostaną wprowadzone nowe zasady przechodzenia na emeryturę, które będą właściwie powrotem do tego, co obowiązywało jeszcze kilka lat temu. Kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni – 65. Dotyczy to emerytur podstawowych. Warunkiem otrzymania takiej emerytury jest nieprzerwany, minimum 25-letni okres ubezpieczenia rolniczego. Do końca 2017 roku obowiązują jeszcze tzw. emerytury wcześniejsze. Aby przejść na taką emeryturę, trzeba spełnić trzy warunki: 1) ukończone 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, 2) przekazanie gospodarstwa, 3) ubezpieczenie przez minimum 30 lat. Od 1 stycznia 2018 nie będzie już możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  13

14  15