^ Powrót na górę

 

 

XXXVII sesja Rady Powiatu. Zmiany nazw szkół

Rozmiar tekstu:

sesja
Dostosowując sieć szkolną do wymogów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, sieradzcy radni powiatowi przyjęli pakiet uchwał o przekształceniach placówek i jednostek wchodzących w skład zespołów szkół.

Uchwałami tymi wprowadzono nowe nazewnictwo placówek oraz jednostek wchodzących w skład zespołów szkół. W ten sposób 3-letnie licea zostały zastąpione 4-letnimi (dotyczy to również liceów dla dorosłych), 4-letnie technika 5-letnimi, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstały branżowe szkoły I stopnia.

Zmiany objęły również szkolnictwo specjalne, realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie: 6-letnie szkoły podstawowe w obu placówkach zostały przekształcone w 8-letnie, a gimnazja specjalne zlikwidowano. Jest to kontynuacja przyjętej na początku marca uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie sieradzkim.

Interpelacje sesyjne rozpoczął radny Łukasz Bitner, przypominając decyzję starosty sieradzkiego dotyczącą obwodów łowieckich w gminie Błaszki. W związku z tym radny zapytał, czy w bieżącym roku nie wystąpiło zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki łowieckiej na terenie gminy Błaszki.

– Zwracam się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o uzyskanie informacji z Ministerstwa Rolnictwa, czy na terenie naszego powiatu i powiatów przyległych występuje lub może w najbliższym czasie wystąpić realne zagrożenie afrykańskim pomorem świń? Czy w związku z tym planowana jest koordynowana przez ministerstwo akcja profilaktyczna zmniejszenia populacji dzików? Proszę też o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Ministerstwo Rolnictwa lub jego agendy dysponują danymi na temat występowania świerzbu w populacji lisów na terenie powiatu sieradzkiego – mówił radny w swojej drugiej interpelacji.

Ponadto Łukasz Bitner interpelował o wycinkę suchych gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zatoki autobusowej w Gruszczycach; o liczbę nauczycieli na terenie powiatu, którzy stracą pracę w związku z reformą oświatową; o uzyskanie informacji od związkowych organizacji nauczycielskich, czy ogólnopolskie związki zawodowe toczyły, toczą lub będą toczyły negocjacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat programu osłonowego dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, którzy stracą pracę w wyniku zmian w systemie oświaty, a także o uwzględnienie w ramach planowanych prac Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego tematu współpracy naszego powiatu z poszczególnymi gminami w zakresie przynajmniej częściowego zagospodarowania nauczycieli gimnazjów, którzy stracą pracę w wyniku przejścia jednego rocznika uczniów ze szkół podstawowych do średnich.

Głos w interpelacjach zabrała również Katarzyna Paprota. Prosiła o informację, które drogi powiatowe (i w jakiej kolejności) w gminie Złoczew będą remontowane w ciągu najbliższych dwóch lat, a które ewentualnie zostaną przejęte przez gminę Złoczew. Interpelowała także o posprzątanie rowów przy drogach powiatowych na terenie gminy Złoczew.

Radny Dariusz Mikołajczyk zwrócił się do Zarządu Powiatu, by za jego pośrednictwem prosić Zarząd Dróg Wojewódzkich o wykoszenie poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 449 oraz o podwyższenie do 70 km/godz. dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym na odcinku drogi Borysławice-Gzików. Wykoszenie poboczy było także tematem drugiej interpelacji Dariusza Mikołajczyka. Tym razem chodziło o drogę wojewódzką nr 710 na odcinku Błaszki-Warta.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Jan Hankiewicz zgłosił interpelację dotyczącą napraw dróg powiatowych Sieradz-Włyń i Podłężyce-Stawiszcze.

W punkcie porządku obrad przewidzianym na wystąpienia radnych głos zabrał Tomasz Baliński: – Występuję w imieniu rolników powiatu sieradzkiego, choć nie tylko, bo podobne problemy mają rolnicy w całym kraju. Spodziewaliśmy się, że będzie jakaś kontrola jeśli chodzi o import ziemiopłodów na terenie Polski. Jesteśmy zasypywani masą towarów przywożonych z różnych krajów, nawet spoza Unii Europejskiej. Nasze produkty rolne, wychodzące z kraju, są szczegółowo badane, zaś te, które są do nas wwożone, takich badań nie przechodzą. Sytuacja dotyczy przede wszystkim marketów. Zwracam się do Zarządu Powiatu, żeby przekazał tę sprawę Ministerstwu Rolnictwa.

Radni wyrazili zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (0,0744 ha) położonego przy ul. POW 19 w Sieradzu i prawa własności budynków na nim usytuowanych. W punkcie tym Sylwia Dęga-Frątczak zapytała o zainteresowanie wynajmem nieruchomości położonej na tym gruncie oraz o stawkę za jej wynajem. Głos w tej sprawie zabrał również Wojciech Proszewski, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego: – Na podstawie rozmów z rzeczoznawcami wiem, że przy sprzedaży tego budynku można by uzyskać około 1,5 mln zł, ale żebyśmy mogli podjąć działania związane z wyceną, musimy mieć uchwałę upoważniającą nas do tego. Mamy zastój na rynku nieruchomości i trudno znaleźć najemcę. Problem również w tym, że budynek stoi pusty. Elewacja już zaczyna się sypać. Jej naprawa będzie bardzo droga i prawdopodobnie będziemy musieli uzyskać na to zgodę konserwatora zabytków.

Od 20 maja 1992 r. nieruchomość przy ul. POW 19 (budynek 3-kondygnacyjny, 2 budynki parterowe i ogrodzenie murowane) stała się przedmiotem użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Domu Kultury. Cztery lata później wojewoda sieradzki zmienił nazwę instytucji na Regionalny Ośrodek Kultury. Na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ROK stał się jednostką organizacyjną powiatu i został Powiatowym Ośrodkiem Kultury. Pod koniec grudnia 2007 Rada Powiatu Sieradzkiego podjęła decyzję o jego likwidacji. Wówczas majątek ruchomy i nieruchomy przeszedł na własność powiatu. W 2011 teren na POW 19 został podzielony na cztery działki. W tym czasie budynek był wynajmowany przez przychodnię psychiatryczną. Obecnie nie jest użytkowany.

Na XXXVII sesji Rada Powiatu pochyliła się nad kilkoma tematami drogowymi. Efektem tego było przyjęcie czterech uchwał o dotacjach na realizację zadań drogowych w Goszczanowie, Barczewie, Kalinowej i na drodze Stolec-Kamionka w gminach Złoczew i Burzenin. Gmina Goszczanów udzieli powiatowi dotacji celowej w wysokości 500 tys. zł na remont chodników w Goszczanowie. Z kolei 25-tysięcznej dotacji udzieli samorządowi powiatowemu gmina Brzeźnio, z przeznaczeniem na budowę chodnika w Barczewie. Remont przejdzie również chodnik w kalinowej w gminie Blaszki. Gmina dołoży do tej inwestycji 20 tys. zł. Jeśli chodzi o drogę Stolec-Kamionka, to gmina Złoczew dofinansuje jej powierzchniowe utrwalenie, przekazując powiatowi 20-tysięczną dotację.

Przy okazji uchwał drogowych radna Sylwia Dęga-Frątczak wróciła do tematu zasad współfinansowania przez gminy inwestycji na drogach powiatowych. Odpowiedzi udzielił Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: – Jesteśmy zobligowani do utrzymania dróg powiatowych zgodnie z ustawą o drogach publicznych i pewne zadania, przede wszystkim związane z utrzymaniem bezpieczeństwa na tych drogach, są naszym obowiązkiem. Nie jest tak, że ich utrzymanie zależy od dotacji z gmin. To, że samorządy gminne do tego dokładają, jest ich dobrą wolą i możemy im za to tylko podziękować, nie mając jednocześnie pretensji, jeśli nie będą chciały lub nie będą mogły dołożyć.

Zdaniem Kazimiery Gotkowicz, powinien zostać stworzony czytelny plan remontów dróg powiatowych, obejmujący zadania planowane do realizacji z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Akceptację radnych uzyskały trzy kolejne wnioski o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Decyzją Rady Powiatu otrzymały go: OSP w Starcach (gm. Brąszewice), OSP w Stanisławowie (gm. Złoczew) i orkiestra dęta OSP w Klonowej.

Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Dariusz Mikołajczyk. Nad prawidłowym przebiegiem głosowań czuwała komisja uchwał i wniosków w składzie: Tomasz Sosin, Artur Sterna i Anna Szczepaniak-Zdunek.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21