^ Powrót na górę

 

 

XXXVIII sesja Rady Powiatu. Pieniądze na drogi

Rozmiar tekstu:

sesja
Powiatowi radni zarezerwowali w przyszłorocznym budżecie Powiatu Sieradzkiego pieniądze na realizację dwóch dużych inwestycji drogowych: pierwszego etapu przebudowy ciągu dróg powiatowych Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce i rozbudowy drogi powiatowej w ul. Widawskiej w Sieradzu.

Na początku sesji wicestarosta sieradzki Marek Kanicki wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch poprawek. Zaproponował, by w punkcie dotyczącym przyjęcia uchwały w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok, przy partnerstwie Gminy Wróblew, zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew – Wągłczew – Gruszczyce od km 0+000 do km 7+925”, dodać adnotację, że jest to pierwszy etap przedsięwzięcia dwuetapowego. W drugim wniosku prosił o dodanie do porządku obrad punktu, w którym miałaby zostać przyjęta uchwała w sprawie ujęcia w budżecie powiatowym na 2018 rok rozbudowy drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu, etap I, realizowanej z udziałem środków finansowych Gminy Miasta Sieradz. Oba wnioski zostały przyjęte i wprowadzone do porządku obrad.

Pierwszy etap remontu ciągu dróg Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce planowany jest do realizacji w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt robót to kwota 7 496 955 zł. Przy dofinansowaniu wynoszącym 3 mln zł i dotacji z Gminy Wróblew w wysokości 2 mln, Powiat przeznaczy na realizację tego zadania 2 496 955 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Widawska – granice powiatu etap I również będzie realizowana z udziałem środków PRGiPID (3 mln zł). Dotacji ma tu udzielić Gmina Miasto Sieradz – 1 740 tys.; taką samą kwotę przeznaczy na tę inwestycję Powiat Sieradzki.

Interpelacje rozpoczęła Katarzyna Paprota, zwracając się z apelem do wójta Gminy Klonowa Dariusza Perdka, aby dopłacił do przewozu młodzieży szkolnej na trasie Huta-Leliwa-Górka Klonowska. Chodzi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jako drugi głos w tym punkcie zabrał Michał Terka. Interpelował o upamiętnienie Tadeusza Barczyka, wojewody sieradzkiego w latach 1975-1984, poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej z jego nazwiskiem na jednej z instytucji powiatowych. W drugiej interpelacji radny Terka prosił o ustawienie znaku B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się) na ul. Portowej przy zjeździe z ul. Sienkiewicza w Sieradzu, a w trzeciej – o zwrócenie się do prezydenta miasta o informację w sprawie kosztów organizacji festiwalu Open Hair. Radny ten wnioskował ponadto o ustawienie nowej wiaty przystankowej na ul. Krakowskie Przedmieście (przy ogródkach działkowych) w Sieradzu i o remont dróg w ulicach Spółdzielczej i Bolesława Prusa w Sieradzu.

W wystąpieniach radnych Tomasz Baliński poprosił o informację na temat planowanych do uruchomienia od października bieżącego roku rolniczych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Edward Szewczyk przekazał Radzie Powiatu podziękowanie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach (gmina Klonowa) za wspieranie przez samorząd powiatowy działań jednostki.

Sylwia Dęga-Frątczak prosiła o informacje dotyczące naboru do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu. Odpowiedzi udzieliła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Marcińczak: – W WTZ są 23 miejsca i wszystkie są obecnie zajęte. Jest jednak lista oczekujących, aby się na niej znaleźć, należy złożyć wniosek. Dotyczy to osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które w orzeczeniu mają zapisane wskazanie do terapii zajęciowej. Okres udzielania wsparcia w rehabilitacji zawodowej uczestników zajęć jest dość długi, więc rotacja jest niewielka. Zmiany następują albo wtedy, gdy uczestnik podejmie pracę lub gdy zrezygnuje ze względów zdrowotnych. Raz na trzy lata zbiera się rada programowa, która określa zasadność pobytu uczestnika na zajęciach WTZ.

Na XXXVIII sesji radni przyjęli siedem uchwał. Oprócz dwóch dotyczących dróg Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce i ul. Widawskiej były to jeszcze: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Warta umowy dotacji przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ul. Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Racławickiej”; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2017-2036; uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2017 rok; uchwała w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach (w związku z powiększeniem liczby miejsc z 30 do 35) i uchwała w sprawie uchwalenia na 2018 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na sekretarza sesji wybrano radnego Lucjana Nowetę. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Michał Terka, Jacek Walczak i Rafał Woźniak. W sesji wziął udział kompletny skład 23 radnych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21