^ Powrót na górę

 

 

XXXIX sesja Rady Powiatu. Pożegnanie dyrektorów

Rozmiar tekstu:

sesja
Radni Powiatu Sieradzkiego podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącym na emeryturę dwojgu dyrektorom jednostek oświatowych – Halinie Chrebelskiej i Grzegorzowi Przytule.

Do końca roku szkolnego 2016/2017 Halina Chrebelska kierowała Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie, a Grzegorz Przytuła był dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Od 1 września oboje nie pełnią już swoich funkcji, bo przeszli na emeryturę. Na XXXIX sesji odebrali od radnych podziękowania za długoletnią pracę na rzecz swoich placówek oraz za współpracę z Radą Powiatu. – W oświacie przepracowałem 41 lat. Przeżyłem różne chwile, dobre, ale i trudne. Tych pierwszych było dużo więcej, bo otaczali mnie zawsze życzliwi ludzie, na których mogłem polegać. Wszystkim, z którymi przez ten długi czas miałem zaszczyt pracować, chciałbym bardzo serdecznie podziękować – mówił tuż po przyjęciu pisemnych podziękowań Grzegorz Przytuła.

Uroczysty nastrój trwał dalej dzięki sześciorgu uczniom sieradzkich liceów i zespołów szkół, którzy na rok szkolny 2017/2018 otrzymali stypendia starosty sieradzkiego. Mariusz Bądzior wręczył je: Michałowi Jadwiszczakowi, Klaudii Lipińskiej, Monice Rogowskiej i Katarzynie Wiśniewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu oraz Żanecie Jasek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie i Jakubowi Wróblowi z II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

Po uroczystym pożegnaniu emerytowanych dyrektorów oraz uhonorowaniu młodych stypendystów starosty, radni przystąpili do interpelacji. Na XXXIX sesji zgłosili je kolejno: Łukasz Bitner, Katarzyna Paprota, Kazimiera Gotkowicz i Michał Terka.

Interpelacje radnego Łukasza Bitnera:

– wystąpienie do PKS Sieradz z prośbą o informację o przestrzeganiu terminów zawartych w rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem autobusów przewożących uczniów; dyrektorzy szkół, konstruując plan lekcji, kierowali się m.in. aktualnym rozkładem jazdy autobusów, a przypadki ciągłych spóźnień bądź przedwczesnych odjazdów dezorganizują pracę szkoły;

– uzyskanie informacji z Ministerstwa Rolnictwa, czy na terenie powiatu sieradzkiego jest monitorowana przyzagrodowa produkcja zwierząt i roślin;

– wystąpienie do Ministerstwa Środowiska o informację, czy przygotowywany jest program rekompensat dla odbiorców prywatnych, polegający na dopłatach za tonę wysokoenergetycznego węgla;

– wystąpienie do gmin powiatu sieradzkiego z prośbą o informację dotyczącą cen jednego metra sześciennego wody; czy wprowadzone nowe prawo wodne spowoduje wzrost cen wody?

– czy na terenie powiatu sieradzkiego są przygotowane procedury działania na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych? kto jest odpowiedzialny za koordynację działań administracji rządowej z samorządową i organizacjami pozarządowymi?

– uzyskanie informacji od Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy jego przedstawiciele toczyli, toczą lub będą toczyć negocjacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat programu osłonowego dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, którzy stracą pracę w wyniku zmian spowodowanych reformą systemu oświaty;

– uzyskanie informacji od fundacji „Ratujmy Maluchy”, dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa 6-latków w szkołach 8-letnich, w sytuacjach, gdy do placówek uczęszczać będą dzieci w wieku 6-8 lat oraz 14-15 lat;

– uzyskanie informacji od MEN o dodatku finansowym dla nauczycieli, szczególnie tych pracujących na terenach wiejskich, gdzie zmuszeni są pokonywać długie dystanse w związku z pracą w kilku oddalonych od siebie szkołach;

– uzyskanie informacji od Instytutu Pamięci Narodowej, czy kandydatura byłego ministra edukacji narodowej Jerzego Kuberskiego może być brana pod uwagę jako patrona ulicy w kontekście ustawy dekomunizacyjnej; minister Kuberski w latach 70. brał udział w otwarciu przedszkola w Blaszkach i znacznie przyczynił się do jego powstania.

Interpelacje radnej Katarzyny Paproty:

– kontrola prawidłowości pogłębienia przydrożnych rowów przy drodze wojewódzkiej nr 480 w ul. Lututowskiej w Złoczewie; inwestycja była wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, mieszkańcy zgłaszają nieprawidłowości polegające na utrzymywaniu się wody w rowach, gdyż zostały one wykopane zbyt głęboko;

– wystąpienie do Miejskiej Spółki Komunalnej w Złoczewie z zapytaniem, czy w związku z przebudową systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem energii odnawialnej, zaplanowana jest budowa sieci, czy przyłączy;

– uzyskanie informacji od Miejskiej Spółki Komunalnej w Złoczewie, dlaczego bloki komunalne przy ul. Lututowskiej w Złoczewie nie są ujęte w planie przyłączenia systemu zaopatrzenia w ciepło;

– prośba do przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego, by zanim na ścianie budynku „C” Starostwa Powiatowego zostanie umieszczona tablica upamiętniająca Tadeusza Barczyka, pierwszego wojewodę sieradzkiego, pozyskał on z IPN informację, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

Interpelacje Kazimiery Gotkowicz:

– konieczność czyszczenia studzienek deszczowych, szczególnie w okresie jesiennym; problem występuje szczególnie na ul. Broniewskiego w Sieradzu, gdzie po położeniu nakładki asfaltowej podniósł się poziom nawierzchni jezdni;

– prośba o wykaz nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej placówce, z podaniem nazw placówek, liczby godzin i nauczanego przedmiotu, wykaz nauczycieli zatrudnionych na niepełnych etatach i na umowę o zastępstwo.

Interpelacje Michała Terki:

– uzyskanie informacji, za jaką cenę i w jakim trybie została zbyta działka u zbiegu ul. Jana Pawła II i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu, na której zostanie zbudowana restauracja;

– pytanie do wójta gminy Sieradz, na jakim etapie są rozmowy dotyczące udostępnienia mieszkańcom Sieradza gminnych obiektów sportowych.

W punkcie porządku obrad dotyczącym wystąpień radnych, Tomasz Baliński poinformował o wniosku o zmianę etapowania przebudowy drogi Goszczanów-Warta. Został on zgłoszony na posiedzeniu komisji drogownictwa 25 września. Katarzyna Paprota podziękowała wójtowi gminy Klonowa Dariuszowi Perdkowi za pozytywne załatwienie sprawy dojazdów młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, do podziękowań tych przyłączył się Łukasz Bitner. Temat ten był przedmiotem interpelacji (zgłoszonej przez radną Katarzynę Paprotę) na poprzedniej sesji Rady Powiatu.

Przyjęte na sesji uchwały dotyczyły: zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2017 rok, dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych, stanowiących dochód budżetu Powiatu Sieradzkiego instrumentem płatniczym, zmiany uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2017 roku oraz „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Sieradzkiego na lata 2017-2022”.

Obrady zakończyły się zaproszeniem przez wicestarostę Marka Kanickiego na I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Sieradzka jesień organowa”, który odbędzie się w cztery kolejne niedziele października w dwóch sieradzkich kościołach – na os. Jaworowym i w kolegiacie.

Sekretarzem sesji była Katarzyna Paprota. Do komisji uchwał i wniosków wybrano: Krzysztofa Żubrowskiego, Tomasza Balińskiego i Łukasza Bitnera.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

14  15

16  17

18  19

20  21