^ Powrót na górę

 

 

XL sesja Rady Powiatu. Stanowisko ws. lekarzy

Rozmiar tekstu:

sesja
Na XL posiedzeniu Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018 radni przyjęli stanowisko w sprawie protestu lekarzy rezydentów. Mimo wątpliwości klubu radnych PiS co do jego treści, zostało ono przegłosowane jednogłośnie.

Temat rozpoczął radny Łukasz Bitner, stając przy mównicy w koszulce z napisem „Ojciec lekarki rezydentki”: – Sytuacja służby zdrowia jest dramatyczna, dlatego chciałbym, żebyśmy ponad podziałami politycznymi przyjęli stanowisko Rady Powiatu, które wsparłoby lekarzy rezydentów, a jednocześnie nie było wymierzone w rząd. Sytuacja ta nie zaistniała wczoraj ani nie trwa od kilku czy nawet kilkunastu lat, tylko ślimaczy się bardzo długo. Głodujący rezydenci zwrócili się do samorządów z prośbą, aby te w sposób wyważony i jednocześnie odpowiedzialny wsparły ich protest, a także poprosiły pana ministra Radziwiłła o porozumienie, które przecież leży w interesie nas wszystkich. Na raka czy udar może zachorować zarówno przedstawiciel PiS, jak i PSL, PO, SLD, bezpartyjny, wierzący i niewierzący. Jest to nasz wspólny apel, jak też apel mój prywatny, Łukasza Bitnera, ojca lekarki rezydentki – mówił radny. Pomysł przyjęcia stanowiska w sprawie lekarzy poparł radny Tomasz Baliński, zaprotestowała przeciwko niemu Katarzyna Paprota.

Zdaniem radnych PiS, projekt stanowiska był zbyt ogólnikowy, jednak po poprawkach zaproponowanych przez Jacka Walczaka zdecydowali się oni głosować za jego przyjęciem. Treść stanowiska brzmi: „Rada Powiatu Sieradzkiego popiera postulat wysuwany publicznie, zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w ciągu najbliższych trzech lat i tym samym poprawy sytuacji w polskiej służbie zdrowia”. Stanowisko zostanie rozesłane do prezydenta RP, premiera RP, ministra zdrowia i komitetu protestacyjnego lekarzy rezydentów.

W punkcie przewidzianym na interpelacje jako pierwsza głos zabrała Kazimiera Gotkowicz: – Proszę o informację, jaka jest kwota jednego procenta planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych w placówkach oświatowych. Zgodnie z regulaminem, kwota ta powinna być przeznaczona na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli. Jak się to rozkłada na podległe placówki oświatowe? Jaka suma nagród w każdej placówce oświatowej podległej powiatowi została wypłacona? – pytała radna.

Temat nagród przyznanych dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powrócił w końcowej części sesji, gdy radni dyskutowali nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego. Tuż przed głosowaniem Kazimiera Gotkowicz (przewodnicząca klubu PiS w Radzie Powiatu) poinformowała, że klub nie weźmie w nim udziału. Jak wyjaśniła, przyczyną tej decyzji są niejasne i, zdaniem radnej, niezgodne z regulaminem zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych dla dyrektorów i nauczycieli szkół powiatowych. Poproszony o wyjaśnienie problemu starosta Mariusz Bądzior zaznaczył, że odpowiedź w tej sprawie zostanie sformułowana na piśmie.

Kilka interpelacji zgłosiła Katarzyna Paprota. Pierwsza z nich dotyczyła trudnej sytuacji finansowej w powiatowej oświacie. Zaproponowała, by Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorami szkół i wypracował wspólne rozwiązanie problemu. W drugiej interpelacji radna prosiła o wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Złoczewie o naprawę oświetlenia ulicznego przy parku obok klasztoru. Trzecią skierowała do Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi z prośbą o rozważenie możliwości rozpisania dodatkowego konkursu na świadczenie usług rehabilitacyjnych z uwagi na fakt, że mieszkańcy Złoczewa mają do nich ograniczoną dostępność. Przychodnia, która dotychczas świadczyła tego rodzaju usługi, nie otrzymała kontraktu z NFZ. Kolejna interpelacja była prośbą o wystąpienie do burmistrza Złoczewa o uruchomienie dodatkowego kursu odwozu dzieci ze szkoły w Stolcu między godz. 13 a 14. Ostatnia zaś skierowana była do PKS w Sieradzu, by ten udzielił informacji, ile osób korzystało z transportu zbiorowego na linii Huta-Leliwa-Górka Klonowska we wrześniu i październiku bieżącego roku.

Sylwia Dęga-Frątczak zwróciła się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości dofinansowania wznowienia połączenia komunikacyjnego na trasie Sieradz-Ruda-Kamionacz-Włyń, realizowanego przez PKS w Sieradzu.

Dwie interpelacje zgłosił Jacek Walczak. Pierwsza dotyczyła przeglądu miejsc służących do wsiadania do pojazdów publicznego autobusowego transportu zbiorowego oraz do wysiadania z nich (przystanki). Chodzi o ujednolicenie tych miejsc, zadbanie o ich należyty przekaz informacyjny i o zabezpieczenie w dłuższym okresie odnośnych strategii gmin powiatu sieradzkiego. W drugiej interpelacji radny wnioskował o identyfikację miejsc atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych na terenie powiatu sieradzkiego, a następnie – w porozumienie z gminami powiatu i przy ich wsparciu finansowym – wydanie mapy turystycznej powiatu. Jacek Walczak zaproponował, by oba zgłoszone tematy zostały omówione podczas kolejnego spotkania Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego.

Michał Terka przypomniał o konieczności poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu na drodze powiatowej w ul. Oksińskiego w Sieradzu.

Na XL sesji Rada Powiatu przyjęła dwie informacje: o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych i radnych. Ponadto przyjęła pakiet pięciu uchwał w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Otrzymały go cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Biskupicach, Stolcu, Błaszkach i Godynicach (OSP i orkiestra strażacka).

Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Marek Płóciennik. Nad prawidłowym przebiegiem głosowań czuwała komisja uchwał i wniosków w składzie: Sylwia Dęga-Frątczak, Beata Gzik i Joanna Hanak.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13