XLII sesja Rady Powiatu. Przyjęcie budżetu

Rozmiar tekstu:

sesja
Powiat Sieradzki ma już budżet na 2018 rok. Za jego przyjęciem opowiedziało się 18 radnych, 5 było przeciw. Wysokość przyszłorocznych dochodów została ustalona na poziomie prawie 113 mln zł. Wydatki pochłoną kwotę o milion większą.

Budżet Powiatu Sieradzkiego na przyszły rok to 112 988 799 47 zł po stronie dochodów (z tego dochody bieżące: 111 145 699 47 zł i dochody majątkowe: 1 843 100 zł) i 114 130 229 47 zł po stronie wydatków (wydatki bieżące: 106 027 999 47 zł, wydatki majątkowe: 8 102 230 zł). Różnicę – deficyt w kwocie 1 141 430 zł – pokryją przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Plan wydatków majątkowych Powiatu na 2018 rok ma 8 punktów i zawiera: 1) przeniesienie bazy Obwodu Drogowego Powiatowego Zarządu Dróg: 1,2 mln zł, 2) przebudowę drogi powiatowej Włyń-Glinno: 4,5 mln, 3) zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego: 50 tys., 4) zakup sprzętu elektronicznego, łączności i informatycznego: 11 tys., 5) budowę bazy ratownictwa wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu: 249 tys., 6) budowę boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu: 1,9 mln, 7) zakupy inwestycyjne: 120 tys. oraz 8) rezerwę na inwestycje: 84 tys. zł.

W dyskusji na temat budżetu jeszcze przed głosowaniem jako pierwsza głos zabrała radna Kazimiera Gotkowicz, przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu i wiceprzewodnicząca rady: – Jest to kolejny rok, w którym budżetowe braki mamy pokryć kredytem. Pod koniec 2016 roku zabrakło pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli dwóch szkół, co było wyraźnym sygnałem, że finanse powiatowe legły w gruzach. W mojej ocenie przez cały mijający rok nie zrobiono nic, by zracjonalizować wydatki w oświacie i podjąć działania naprawcze. Maleje liczba uczniów w naszych szkołach, a jednocześnie w placówkach niepublicznych uczy się tysiąc osób. Powstają też prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zabrały nam około 100 uczniów. Jeżeli w tym największym dziale budżetowym, jakim jest oświata, nie potrafimy zadbać, by wystarczyło pieniędzy na szkoły, to jest to skandal. Dlatego pięcioro radnych PiS zagłosuje przeciwko temu budżetowi. Jeden będzie głosował za, ponieważ na terenie jego gminy przebudowana zostanie droga i nie chce on być posądzany, że głosował przeciwko powiatowym inwestycjom.

Poparcie budżetu przez dwoje radnych Platformy Obywatelskiej zapowiedział Jacek Walczak, sekretarz Błaszek, nawiązując do nieprzyjęcia budżetu przez błaszkowską Radę Miejską: – Przyszłoroczny budżet powiatowy jest co prawda słaby, ale lepszy taki niż żaden. Błaszki akurat wiedzą, co to znaczy nie mieć budżetu i nie chcielibyśmy znaleźć się w takiej sytuacji również w powiecie.

Budżet Powiatu został przyjęty stosunkiem głosów 18 za do 5 przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Zaraz potem radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2036: za głosowało 17 radnych, przeciw było 6. Tak samo ułożyły się głosy przy uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017, w wysokości 5,1 mln zł.

Gośćmi na sesji byli przedstawiciele sieradzkiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Przynieśli ze sobą betlejemskie światło pokoju. – Przesłanie tegorocznego światła betlejemskiego brzmi „W tobie jest światło”. Płonie ono w Polsce już po raz 27. na znak braterstwa, pokoju i jedności z Bogiem. Do naszego kraju dotarło 16 grudnia i zostało przekazane harcerzom w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Zmotywowani słowami papieża Franciszka „Idź i głoś”, podejmujemy wyzwanie zaniesienia go do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość. Niech wrażliwość i przyzwoitość kieruje naszym postępowaniem, niech spełnią się prośby o pomoc dla ubogich i dach dla bezdomnych – mówił harcmistrz Ludwik Moczydłowski, zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych, przekazując staroście sieradzkiemu Mariuszowi Bądziorowi symboliczny płomień światełka pokoju.

Po harcerzach – w punkcie przewidzianym w porządku obrad na wystąpienia zaproszonych gości – głos zabrał prezes PKS Sieradz Sławomir Gozdalik. W swojej obszernej wypowiedzi omówił obecną sytuację przewoźnika i podsumował współpracę PKS z samorządami. Przedstawił również sytuację prawną w transporcie zbiorowym. Radni Katarzyna Paprota, Sylwia Dęga-Frątczak i Łukasz Bitner sygnalizowali potrzebę konsultacji kursów autobusowych z mieszkańcami i dyrektorami szkół, by dostosować je do potrzeb zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej do szkół. Prezes Gozdalik wyjaśniał, że nie może pozwolić na utrzymywanie nierentownych przejazdów. Zadeklarował jednak gotowość do rozmów w celu osiągnięcia kompromisu.

Na XLII sesji radni nie zgłosili ani jednej interpelacji. W punkcie „Wystąpienia radnych” Łukasz Bitner, w imieniu mieszkańców miejscowości Romanów w gminie Błaszki, podziękował staroście Mariuszowi Bądziorowi za zorganizowanie głosowania na inwestycje zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Nawiązał również do tematu smogu, utrudniającego życie mieszkańcom wielu polskich miast.

W tym samym punkcie radny Tomasz Sosin podziękował władzom Powiatu za przebudowę drogi Wandalin-Klonowa, oddanej do użytku na początku grudnia. Była to największa powiatowa inwestycja drogowa w tym roku. Wąską, popękaną i dziurawą nawierzchnię o pozarywanych poboczach zastąpiła trójwarstwowa jezdnia o szerokości 6 metrów z utwardzonymi poboczami. Zakres prac objął poszerzenie drogi, wykonanie chodników w Klonowej, zjazdy do posesji i na pola, budowę peronów autobusowych, utwardzenie poboczy destruktem, oznakowanie poziome i pionowe, odmulenie rowów oraz ustawienie barier energochłonnych. Inwestycja była finansowana z trzech źródeł: dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (2,9 mln), budżetu Powiatu Sieradzkiego (2,9 mln) i budżetu Gminy Klonowa (540 tys.).

Jako ostatnią radni przyjęli uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fakt, że pieniądze z PFRON wydatkowane są w ostatnich dniach roku, wzbudził wątpliwości Katarzyny Paproty: – Są to w zasadzie tylko 4 dni, a wydaje mi się, że podpisanie umów i realizacja faktur mogą nastąpić dopiero po przegłosowaniu. Czy to nie jest zbyt mało czasu, by osoby niepełnosprawne mogły dokonywać zakupów za te pieniądze?

Odpowiedzi udzieliła radnej Krystyna Marcińczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu: – Jeśli chodzi o dysponowanie tymi środkami, to żadnego zagrożenia nie ma, ponieważ osoby korzystające z dofinansowania do środków pomocniczych nie zawierają umów. Po prostu składane są wnioski, które realizujemy po pozytywnym rozpatrzeniu. Wniosek można złożyć w każdej chwili.

Katarzyna Paprota wróciła również do tematu nagród dla pracowników pomocy społecznej. Pytała o nie już na poprzedniej sesji. – Wszystkie jednostki pomocy społecznej podległe są zarządowi, ale ich dyrektorzy dbają o politykę kadrową i realizują budżet. W żadnej z nich nie tworzy się funduszu nagród, natomiast środki możliwe do wykorzystania na nagrody wynikają z oszczędności budżetowych. W każdej z jednostek wygląda to inaczej, Z informacji pozyskanych od dyrektorów wynika, że nagrody zostały lub zostaną wypłacone – odpowiedziała Krystyna Marcińczak.

W sesji wzięli udział kierownicy jednostek podległych, placówek oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej. Był też jeden przedstawiciel służb mundurowych – podinspektor Wojciech Kuśmierek, komendant powiatowy policji w Sieradzu.

Sekretarzem sesji był Artur Sterna. Do komisji uchwał i wniosków wybrano: Lucjana Nowetę, Katarzynę Paprotę i Marka Płóciennika.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

16  17

18  19