^ Powrót na górę

 

 

XLVII sesja Rady Powiatu. Stanowisko ws. rolników

Rozmiar tekstu:

sesja
Na kwietniowej sesji radni przyjęli stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu sieradzkiego. O głosowanie nad tym dokumentem wnioskował wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jan Hankiewicz. Temat protestów rolniczych zdominował obrady XLVII sesji.

Treść stanowiska odczytał Jan Hankiewicz: – Jako radni Rady Powiatu Sieradzkiego popieramy rolników z terenu powiatu sieradzkiego, z ich konstruktywną krytyką obecnej sytuacji, na którą składa się brak możliwości sprzedaży produktów rolnych, przy jednoczesnym braku opłacalności, spowodowanym dramatycznie niskimi cenami zbytu. Jedyną możliwością pomocy powinno być wprowadzenie ograniczenia importu warzyw i ziemniaków, szczególnie wczesnych odmian, co zwiększy popyt na nasze krajowe uprawy i wpłynie korzystnie na ich ceny. Ponadto należy wprowadzić bardziej zaostrzone kontrole fitosanitarne importowanych do Polski towarów, głównie ziemniaków i warzyw. Pozwolą one uchronić konsumentów przede wszystkim przed utratą zdrowia, a także pozwolą uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów na obszarze naszego kraju i państw Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę również na przykry fakt zaprzestania przez nasz rząd negocjacji dotyczących wyrównania dopłat bezpośrednich, co było jednym z głównych punktów programu wyborczego obecnego rządu. Niepokoi również system kontroli gospodarstw rolnych, który bezpośrednio wpływa na okres oczekiwania na przyznawane dopłaty bezpośrednie. W tym roku kontroli zostało poddanych 10 proc. gospodarstw rolnych z terenu powiatu sieradzkiego – w gminach Błaszki
i Warta. Rolnicy objęci kontrolą mają przyznawane dopłaty z opóźnieniem w stosunku do innych, co czyni ich mniej konkurencyjnymi na lokalnym i krajowym rynku rolnym. Polscy rolnicy jako producenci rolni produkują pod względem jakości bardzo dobre warzywa, owoce i ziemniaki, spełniające surowe wymogi. Pomimo wniesionego trudu
w pracę na roli, borykają się z problemem rażąco niskiej ceny za swoje produkty, a nawet z brakiem możliwości ich sprzedaży. Zwracając uwagę na trudną sytuację w rolnictwie, jednocześnie apelujemy
o doprowadzenie do sytuacji, w której polski rolnik będzie mógł zajmować się produkcją zdrowej i dobrej żywności za godziwe wynagrodzenie.

W głosowaniu jednomyślności nie było. Stanowisko zostało przyjęte 15 głosami radnych koalicyjnych (PSL-SLD oraz PO). Opozycja (PiS) nie wzięła udziału w głosowaniu.

Po sesji pozostało kilka interpelacji. Jan Hankiewicz wniósł o rozpatrzenie możliwości przeznaczenia kwoty 150 tys. zł na budowę chodnika w Rudzie w gminie Sieradz.

Sylwia Dęga-Frątczak, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Sieradzkiego, zwróciła się do Urzędu Miasta Sieradza z prośbą o sprawdzenie kamer monitoringu miejskiego przy skrzyżowaniu ulic POW i Kolejowej oraz na rondzie im. Lecha Kaczyńskiego; radna zwróciła się również do wójta gminy Sieradz o naprawienie niebezpiecznej wyrwy na ul. ks. Radzymińskiego w Charłupi Małej, na wysokości posesji nr 25.

Katarzyna Paprota podtrzymała swoją interpelację, złożoną na poprzedniej sesji. Brzmiała ona: – Czy prawdą jest, że Urząd Miejski w Złoczewie przegrał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawę dotyczącą wydania decyzji środowiskowej, w oparciu o którą następnie wydano koncesję na uruchomienie kopalni piasku na terenie przyszłej odkrywki węgla brunatnego w miejscowości Broszki? Czy w sprawie tej wszczęte zostało postępowanie administracyjne? Radna powtórzyła również inną swoją interpelację sprzed miesiąca, dotyczącą stosunków wodnych w miejscowości Uników. Trzecia interpelacja Katarzyny Paproty była prośbą o wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o dopilnowanie, by apteki w gminie Złoczew, które powinny działać zgodnie z harmonogramem na 2017 rok, przyjętym przez Radę Powiatu Sieradzkiego, rzeczywiście trzymały się tego harmonogramu. – Proszę również o dołączenie do tego harmonogramu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego jednoznacznie wynika, że apteki powinny pełnić dyżury w porze nocnej, w niedziele i święta. Ponadto chcę prosić o wyjaśnienie przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, dlaczego trzy złoczewskie apteki nie działają zgodnie z harmonogramem – interpelowała radna.

Dariusz Mikołajczyk prosił o dotrzymanie zobowiązania remontu nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 1709E, a także o rozszerzenie zakresu inwestycji od Gruszczyc do Chudoby. Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym 17 czerwca br. odbędzie się zlot motocyklowy „Salve 2018”.

Radni przyjęli trzy informacje: o sytuacji na rynku pracy w powiecie sieradzkim wraz ze sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w 2017 roku, na temat realizacji ubiegłorocznych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na temat wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych w powiecie w 2017 r.

Radni odnieśli się również do planów utworzenia Dom Dziennego Pobytu „Senior+”, który ma powstać w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. W lutym br. Powiat Sieradzki – jako jedyny samorząd powiatowy z województwa łódzkiego – pozyskał na jego utworzenie prawie 200 tys. zł dofinansowania z programu wieloletniego „Senior+”.Dotacja pokryje 80 proc. wydatków na przygotowanie zaplecza nowej jednostki. Będzie ona funkcjonowała przez co najmniej 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku przez przynajmniej 8 godzin dziennie. Uczestnicy zajęć będą mieli zagwarantowany dowóz oraz jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Na XLVII sesji powiatowi radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia intencji utworzenia i wyposażenia nowej placówki.

Funkcję sekretarza sesji pełnił Krzysztof Żubrowski. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Dariusza Mikołajczyka, Lucjana Nowetę i Katarzynę Paprotę.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10