XLVIII sesja Rady Powiatu. Absolutorium przyjęte

Rozmiar tekstu:

sesja
Radni powiatowi przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2017 rok. Za jej przyjęciem głosowało 17 radnych klubów PSL, SLD i PO. Sześcioro radnych klubu PiS wstrzymało się od głosu.

Wydatki, przedsięwzięcia i inwestycje podjęte przez Powiat Sieradzki w ubiegłym roku, omówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior, najpierw przedstawiając informację o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego, a następnie pokazując zrealizowane inwestycje na prezentacji multimedialnej.

– W 2017 roku wydatki bieżące stanowiły 89,2 proc. całości wydatków Powiatu. Pozostała część – 10,8 proc. – to wydatki majątkowe. Suma ubiegłorocznych wydatków budżetowych to 126 315 015,68 zł. Najwięcej kosztuje oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz transport i łączność. W ubiegłym roku przebudowano, rozbudowano lub wyremontowano 23 829 m dróg, w tym 6 408 m chodników i 35 m ciągu pieszo-rowerowego. Największą inwestycją drogową była przebudowa drogi Wandalin-Klonowa, łączącej gminy Złoczew i Klonowa – mówił Mariusz Bądzior.

– Chciałbym podziękować Zarządowi na czele z panem starostą. Ogromną rolę w realizacji budżetu odegrała również pani skarbnik, której także serdecznie dziękuję. W związku z podsumowaniem budżetu chcę zwrócić uwagę na trzy sprawy. Pierwsza to wykorzystanie dużej ilości środków zewnętrznych. Na każdą złotówkę wydaną z budżetu Powiatu w 2017 r. przypadły dwie pozyskane z zewnątrz. Trzeba również zauważyć duże zaangażowanie naszych jednostek, za co należą się podziękowania ich dyrektorom. Chyba nie przesadzę jeśli powiem, że pod tym względem tak udanego roku jeszcze nie mieliśmy. Trzecia sprawa zasługująca na podkreślenie to bardzo dobra współpraca samorządu powiatowego z gminami i miastem Sieradz – skomentował po głosowaniu przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda.

Sesja obfitowała w interpelacje. Rozpoczął je radny Łukasz Bitner, interpelując o:

– budowę chodnika na drodze wojewódzkiej nr 710, od supermarketu do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Błaszkach,

– zainstalowanie inteligentnych systemów bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 449 w miejscowościach: Romanów, Brończyn i Gzików,

– uwzględnienie w budżecie na rok 2019 inteligentnego systemu przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Błaszkach,

– uzyskanie informacji od kompetentnych służb, jakiego rodzaju substancja chemiczna zniszczyła asfalt po wypadku drogowym na krajówce nr 12 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 449 w Borysławicach, i czy została ona przebadana i zutylizowana,

– uzyskanie informacji od Instytutu Pamięci Narodowej, czy osoba będąca członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej może być patronem szkoły lub ulicy,

– wysłanie do wszystkich parlamentarzystów, wybranych z okręgu wyborczego, w którym znajduje się powiat sieradzki, prośby o zmianę prawa farmaceutycznego w takim zakresie, aby możliwe było jednoznaczne określenie kryteriów dostępności aptek; ma to umożliwić radnym powiatowym podjęcie decyzji, które nie będą wzbudzać kontrowersji klientów i farmaceutów,

– uzyskanie informacji, czy w Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad zmianą zasad wypłacania dopłat obszarowych rolnikom, których gospodarstwa zostały poddane kontroli,

– uzyskanie informacji, czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad programem osłonowym dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z wieloletnim stażem pracy, którzy stracą zatrudnienie w wyniku wdrażanej reformy edukacji,

– uzyskanie informacji, jaka jest średnia zarobków nauczycieli za pierwszy kwartał 2018 roku w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Sieradzki,

– uzyskanie informacji, czy szkoły prowadzone przez Powiat Sieradzki wypełniają zalecenie ministra edukacji narodowej, dotyczące zasady, że w godzinach popołudniowych winne odbywać się tylko zajęcia dodatkowe,

– uzyskanie informacji, czy szkoły prowadzone przez Powiat Sieradzki były poinformowane o uroczystości w dniu 25 maja 2018 r., zorganizowane w Sieradzu z okazji 70. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego,

– uzyskanie informacji od prezesa Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michała Kołodziejczaka, czy znane mu są fakty wywierania formalnych lub nieformalnych nacisków na uczestników protestów rolniczych z kwietnia i maja 2018 r. na terenie powiatu sieradzkiego.

Cztery interpelacje złożyła radna Katarzyna Paprota. Dotyczyły one:

– wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia w Sieradzu z prośbą o wyjaśnienie braku rehabilitacji w Złoczewie, a także na jakim etapie jest postępowanie konkursowe w zakresie rehabilitacji w gminie Złoczew,

– wystąpienia do zarządców dróg o namalowanie pasów na drogach w gminie Złoczew,

– informacji, ilu jest nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne, a wciąż pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Sieradzki,

– wystąpienia do przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie o wyjaśnienie, dlaczego radnym tej rady nie przedstawiono projektu uchwały dotyczącej okręgów wyborczych w powiecie sieradzkim.

Sylwia Dęga-Frątczak interpelowała o:

– sprecyzowanie kryteriów, jakimi kierował się Zarząd Powiatu, określając liczbę pracowników administracji w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Sieradzki, a także o odpowiedź na pytanie, ilu pracowników zostanie zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu,

– naprawienie obniżonych studzienek m.in. na ulicach Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Armii Krajowej, Sarańskiej, Sienkiewicza i al. Pokoju w Sieradzu.

Interpelacje zakończył Michał Terka:

– zwracam się do prezydenta miasta Sieradza z pytaniem, jakie podjął lub zamierza podjąć działania w sprawie przywrócenia przejazdu kolejowego w Mnichowie,

– proszę o poinformowanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego o możliwości składania wniosków w programie „Godność. Wolność. Niepodległość”, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

– zwracam się do prezydenta miasta Sieradza, aby rozpoczął negocjacje w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Tuwima 2, będącej własnością Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem jej na mieszkania komunalne dla mieszkańców miasta,

– czy Urząd Miasta Sieradza złożył wnioski o uzyskanie dofinansowania w ramach programu rządowego „Maluch+” i jaką kwotę udało się pozyskać?

– zwracam uwagę zarządcy drogi na potrzebę wybudowania chodnika na łączniku między ulicami 1 Maja i Warneńczyka w Sieradzu,

– proszę o zbudowanie chodnika na ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w stronę Zielonego Osiedla,

– popieram interpelację pani Sylwii Dęgi-Frątczak, dotyczącą podwyższenia studzienek na sieradzkich drogach.

Rada przyjęła trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Burzenin, Klonowa i Wróblew, a także trzy uchwały w sprawie przyjęcia takiej pomocy od tych gmin. Pieniądze będą przeznaczone na inwestycje drogowe. Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie z Gminą Błaszki umowy dotacji na remont odcinka drogi powiatowej od ul. Kościuszki w Błaszkach w kierunku Sędzimirowic.

Po sesji powiększyło się grono odznaczonych tytułem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Został on przyznany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce (gmina Burzenin).

Na XLVIII sesji radni pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Marię Antczak. Jej następcą został Sławomir Janiak.

Na sekretarza sesji wybrano Tomasza Balińskiego. Nad prawidłowością przebiegu głosowań czuwała komisja uchwał i wniosków w składzie: Marek Płóciennik, Tomasz Sosin i Artur Sterna.

Podsumowanie działań Powiatu Sieradzkiego w 2017 roku - prezentacja

 

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25