^ Powrót na górę

 

 

XLIX sesja Rady Powiatu. Wynagrodzenie starosty

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu nie mogła zdecydować inaczej, wypełniając zobowiązania narzucone rozporządzeniem Rady Ministrów.

Rozporządzenie to przewiduje obniżenie średnio o 20 proc. minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego „osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru lub powołania” (cytat z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu).

Obniżenie wynagrodzenia starosty musiało być potwierdzone uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy „wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego”.

Rada nie miała więc innego wyjścia, jak tylko przyjąć uchwałę ustalającą nową wysokość wynagrodzenia starosty. Mimo to radni nie byli jednogłośni. – Jeżeli rząd uważa, że należy obniżyć uposażenia samorządowców, to powinien wydać takie akty prawne, które zrobią to automatycznie. Tymczasem zarówno w przypadku obniżki wynagrodzeń, jak i wcześniej w przypadku aptek, widać mechanizm zmuszania radnych do podejmowania niepopularnych decyzji. I teraz jesteśmy między młotem a kowadłem. Jeśli dziś zagłosuję „za”, to będzie to odebrane, że źle oceniam pracę pana starosty. Tymczasem wcale tak nie jest. Na poprzedniej sesji, kiedy głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium, chyba wszyscy byliśmy pod wrażeniem ilości środków zewnętrznych, pozyskanych przez Zarząd w ubiegłym roku – mówił radny Łukasz Bitner, zwracając również uwagę na analogię między samorządowcami i dyrektorami szkół: – W szkolnictwie już czasami bywa tak, że nauczyciel zarabia więcej niż dyrektor, który nie może mieć nadgodzin ani zastępstw. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że jak dyrektorowi taka sytuacja nie pasuje, to przecież może zrezygnować. Tyle tylko, że jest to zakłócenie schematu szef-podwładny i związanych z nim oczywistych różnic płacowych. Dyrektor, podobnie jak starosta, wypełnia swoje obowiązki praktycznie 24 godziny na dobę i robi to kosztem życia prywatnego. Za to należy się odpowiednio wyższa pensja.

Przeciwko obniżeniu wynagrodzenia przewodniczącemu Zarządu opowiedział się również Jacek Walczak: – Każdy z nas chciałby zarabiać więcej, a nie mniej. Równanie w dół jest bardzo złą metodą zarządzania i jestem przekonany, że z czasem zmniejszy się grono osób, którym będzie się chciało pracować w samorządzie. Upokarzanie samorządowców poprzez zmuszanie ich, by sami sobie zmniejszali pensję, jest bardzo złym rozwiązaniem i na pewno odbije się negatywnie na ich pracy.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu – starosty została przyjęta 12 głosami „za” przy 8 wstrzymujących się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, nikt nie był przeciw.

Głosowanie poprzedziły interpelacje. Rozpoczął je Łukasz Bitner, prosząc o wyjaśnienie szczegółów uczestnictwa sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich. Do interpelacji tej w wystąpieniach radnych nawiązał Tomasz Baliński: – Rolnicy ponoszą duże tego typu szkody, ale z drugiej strony koła łowieckie nie mają pieniędzy na wypłacanie odszkodowań. Dlatego proponuję zwrócić się do Skarbu Państwa o współudział w ich finansowaniu.

Łukasz Bitner prosił również o dane na temat stanu skupu owoców miękkich w powiecie sieradzkim oraz o informacje, gdzie na terenie powiatu sieradzkiego lub powiatów ościennych działają punkty skupu skór zwierzęcych i gdzie znajdują się zakłady, zajmujące się ich wyprawianiem.

Jan Hankiewicz interpelował o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na drodze Sokołów – Wola Będkowska, prowadzącej do poligonu wojskowego, a także o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na położenie na niej dywanika asfaltowego.

Michał Terka zwrócił uwagę na potrzebę odnowienia pomnika Związku Młodzieży Wiejskiej, znajdującego się w parku Mickiewicza. Zaproponował również, by w parku tym utworzyć Gaj Ojców. – Byłaby to kompozycja z zieleni, składająca się z drzew sadzonych co roku przez Miasto na określonym obszarze. Każde drzewo upamiętniałoby narodziny jednego rocznika sieradzan, a o ich liczbie informowałaby tablica na każdym z nich – wyjaśnia radny.

W porządku obrad pojawiła się jedna uchwała drogowa. Było to wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą i Miastem Warta umowy dotacji na pierwszy etap remontu Włyń-Glinno. Dofinansowanie ma wynieść 350 tys. zł. Drogowcy (z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z Czartek, które wygrało przetarg na wykonawstwo) niebawem pojawią się na placu budowy, od strony granicy z powiatem poddębickim. Będzie to pierwsza część przewidzianego na dwa lata remontu całej drogi biegnącej przez miejscowości Glinno i Dzierzązna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710.

Po XLIX sesji przybyła jeszcze jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczona medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Rada Powiatu zdecydowała się nadać ten tytuł OSP w Skalmierzu (gm. Błaszki).

Funkcję sekretarza sesji pełnił Łukasz Bitner. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Annę Szczepaniak-Zdunek, Jacka Walczaka i Rafała Woźniaka.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  17

18  19