^ Powrót na górę

 

 

IV sesja Rady Powiatu. Strategia zdjęta z obrad

Rozmiar tekstu:

IMG 8142
Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2023, którą radni mieli przyjąć na IV sesji, została zdjęta z porządku obrad. – Po spotkaniach komisji stałych okazało się, że są w niej pewne braki, które musimy uzupełnić – uzasadniał starosta sieradzki Dariusz Olejnik.

Sesja rozpoczęła się od kilku uroczystych akcentów. Nagrody od starosty otrzymały pracownice Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg, które pod koniec stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odebrały złote Medale za Długoletnią Służbę, przyznawane po 30 latach pracy w administracji publicznej. 29 stycznia z rąk wojewody łódzkiej Jolanty Chełmińskiej, w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczenia te otrzymały: Jadwiga Głuch i Aurelia Juszczak z Powiatowego Zarządu Dróg, Barbara Bogus i Bożena Pachulska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Iwona Zając z Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Alicja Kamola z Wydziału Funduszy Europejskich, Promocji i Rozwoju.

Drugim uroczystym akcentem było podziękowanie dla przedstawicieli szkół (dyrektorów i uczniów) za miejsca w rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Jego wyniki zostały ogłoszone w połowie stycznia. Przypominamy: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 awansowały w tym zestawieniu – I LO o 45 pozycji, a technikum o 10 (szczegóły na temat szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego w tegorocznej edycji rankingu można znaleźć TUTAJ).

Władze Powiatu podziękowały również Aleksandrze Glapińskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, która kilka dni temu została złotą medalistką Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce. Zawodniczka przybyła na sesję wraz z trenerem Tomaszem Kusiem.

Po tych podsumowujących wystąpieniach radni przystąpili do interpelacji. Rozpoczął Łukasz Bitner, który zgłosił ich aż 7. Dotyczyły one przede wszystkim drogownictwa: skontrolowania nawierzchni zatoki autobusowej przy szkole w Gruszczycach, kontroli stanu drzew przy tejże zatoce, kontroli barier bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w Gruszczycach między mostem a parkiem przy szkole, kontroli nawierzchni drogi powiatowej Orzeżyn-Dziebędów i remontu drogi powiatowej w gminach Błaszki i Brąszewic. Łukasz Bitner interpelował również o zmiany w statucie powiatu, w zakresie kompetencji przewodniczącego Rady do reprezentowania radnych w kontaktach z mediami, a także pytał, dlaczego gminy Błaszki i Warta nie są partnerami w projekcie Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Radny Jacek Walczak pytał, na jakim etapie znajduje się inwestycja przebudowy ul. Reymonta w Sieradzu. Interpelował też o zaplanowanie remontu ul. Widawskiej w Sieradzu oraz o remont chodników wzdłuż al. Grunwaldzkiej.

Kazimiera Gotkowicz również mówiła o ul. Widawskiej, a dokładnie – o konieczności budowy chodnika przynajmniej z jednej strony drogi. Prosiła też o zwrócenie się do Miasta Sieradz z wnioskiem o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci na skrzyżowaniu ulic Polnej, al. Pokoju i Zajęczej w Sieradzu.

Katarzyna Paprota zwracała uwagę na potrzebę wystąpienia do dyrekcji Poczty Polskiej z prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia czasu pełnienia dyżurów placówki poczty w Złoczewie. Mówiła także o strategii ZOF, w której – zdaniem radnej – brakuje informacji o możliwości pozyskania przedsiębiorców i proponowanych im ulg oraz o późniejszej rekultywacji terenów kopalni. W ostatniej swojej interpelacji Katarzyna Paprota podała w wątpliwość długość proponowanej do remontu w ramach ZOF drogi gminnej Chojny – Staropole – Marynka – Babin. – Według tego, co czytamy w dokumentach, długość drogi do remontu wynosi 2,5 mb. Ktoś będzie naprawiał taki kawałek drogi, czy jest to błąd literowy? – pytała radna.

Krzysztof Żubrowski pytał o możliwość ustawienia fotoradaru przy drodze krajowej z Sieradza do Warty w miejscowości Jakubice przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. – Mimo ograniczenia prędkości do 60 km, kierowcy i tak jeżdżą tam znacznie szybciej i bardzo często dochodzi do wypadków śmiertelnych. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu – mówił Krzysztof Żubrowski.

Dariusz Mikołajczyk złożył interpelację w sprawie potrzeby restrukturyzacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu, w celu usprawnienia jego pracy i skrócenia kolejek.

Jan Hankiewicz, w imieniu mieszkańców Męckiej Woli, interpelował o powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku Andrzejowa.

Interpelacje zakończyły się informacją przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Waludy o złożeniu interpelacji dotyczącej remontu ul. Uniejowskiej w Sieradzu. – Pytałem zarząd województwa o plany przebudowy tej ulicy. Rozmawiałem również z wicemarszałkiem Pawłem Bejdą, który w zarządzie odpowiedzialny jest za drogi. W najbliższym czasie wspólnie z radnym miejskim Stanisławem Kaczmarkiem zorganizujemy spotkanie dotyczące tej bardzo ważnej dla komunikacji naszego powiatu drogi. Jej obciążenie jest coraz większe, bo jeżdżą tamtędy samochody z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Z informacji, które udało mi się uzyskać, wynika, że być może w przyszłym roku powstanie dokumentacja techniczna przebudowy tej drogi – powiedział Henryk Waluda.

Po interpelacjach i informacji starosty sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od II do IV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, radni wysłuchali sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Prezentacje podsumowujące przedstawili: komendant KPP inspektor Krzysztof Woskowski i zastępca komendanta KP PSP starszy brygadier Waldemar Kosowski.

Wśród gości obrad znalazła się również Maria Wika, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”. W przygotowanej prezentacji przybliżyła działalność stowarzyszenia i przypomniała, że jest ono uprawnione do otrzymywania 1 procenta podatku.

Na IV sesji Rady kadencji 2014-2018 radni przyjęli kilka uchwał: zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego; w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Brąszewice umowy o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 Pipie-Marianów”; w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 oraz w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Sesja zakończyła się pożegnaniem sekretarza Powiatu Sieradzkiego Jana Pasia, który za kilka dni odejdzie na emeryturę. Od radnych, oprócz życzeń i podziękowań za wieloletnią współpracę, otrzymał obraz Cezarego Zbrojewskiego, przedstawiający sieradzki klasztor. Na jego odwrocie swoje podpisy złożyli wszyscy radni Rady Powiatu kadencji 2014-2018.

T.O.

IMG 8054  IMG 8060

IMG 8063  IMG 8078

IMG 8084  IMG 8092

IMG 8107  IMG 8112

IMG 8117  IMG 8143

IMG 8156  IMG 8196

IMG 8210  IMG 8213

IMG 8224  IMG 8246

IMG 8278  IMG 8291