^ Powrót na górę

 

 

VI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego. DPS-y i ZPWP

Rozmiar tekstu:

IMG 7838
Posiedzenie zdominowały dwa tematy: plan łączenia Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach oraz przyszłość Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Sesja rozpoczęła się wystąpieniem starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika, który poinformował obecnych na sali pracowników DPS-ów o zmianie decyzji dotyczącej łączenia placówek. – Oszczędności, jakie uzyskalibyśmy przez połączenie tych instytucji, nie będą satysfakcjonujące. Dlatego na spotkaniu koalicji podjęliśmy decyzję o rezygnacji z łączenia. DPS-y w Sieradzu i Biskupicach pozostaną odrębnymi jednostkami – mówił starosta.

Obradom radnych przyglądali się również rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, którzy przyszli, by zaprotestować przeciwko planom cięć budżetowych i ograniczeniu liczby kół działających w placówce. Temat rozpoczęła dyrektor ZPWP Izabela Sufleta: – Chcę skierować gorącą prośbę do pana przewodniczącego i całej Rady Powiatu, w imieniu kadry pedagogicznej i całego mojego zespołu. Po raz kolejny zwracam się do państwa z apelem o podjęcie wszelkich starań, by w budżecie powiatu znalazły się pieniądze na realizację statutowych działań ZPWP w wymiarze przynajmniej tylu godzin, ile realizowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014.

W imieniu rodziców wychowanków ZPWP głos zabrała Kamila Kowalczyk: – Brałam udział w posiedzeniu komisji spraw społecznych. Spotkanie to zaowocowało planem zwołania posiedzenia, na którym mają być obecne władze Starostwa Powiatowego, jak i miasta. Jako rodzice mamy też umówione spotkanie z panem prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą. To jednak dopiero pod koniec maja. Natomiast już teraz żądamy podniesienia budżetu na najbliższy rok 2015/2016 do kwoty 1,1 mln zł oraz przywrócenia zlikwidowanych wcześniej zajęć. Wtedy dopiero mają sens dalsze rozmowy z władzami miasta.

Głos w sprawie ZPWP zabrała również Anna Kowalczyk, przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pytała, czy zostały przeliczone skutki przekształcenia ZPWP w placówkę kultury, ile będzie kosztowało utrzymanie ZPWP jako placówki kultury i jaka będzie przyszłość zatrudnionych w placówce pracowników. Po niej na temat ZPWP wypowiedział się poseł na Sejm RP Cezary Tomczyk: – Pan starosta ma społeczny mandat do tego, by podejmować trudne decyzje. Chciałbym, by wziął pod uwagę argumenty, które padają, bo rodzice po prostu szukają w tej chwili dobrych rozwiązań. Myślę, że takiego rozwiązania poszukuje również pan starosta. Wszyscy chcemy uniknąć sytuacji, w których dochodzi do protestu. Protest zawsze jest ostatecznością.

W sprawie ZPWP radna Kazimiera Gotkowicz zaproponowała rozważenie nieformalnego połączenia budżetów podupadającej szkoły ponadgimnazjalnej w Męckiej Woli i ZPWP. – Połączenie budżetów obu placówek pozwoliłoby na kontynuację zajęć dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Pokładam duże nadzieje w spotkaniu z sieradzką Radą Miejską. Po prostu trzeba usiąść i merytorycznie porozmawiać – powiedziała radna. Temat kontynuował Hubert Kamola, proponując przeniesienie jedynej pozostałej klasy w Męckiej Woli do innej szkoły ponadgimnazjalnej, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczenie na zajęcia pozalekcyjne w ZPWP.

Po kilkuminutowej przerwie, ogłoszonej przez przewodniczącego Rady Henryka Waludę po wystąpieniach gości, radni przystąpili do zgłaszania interpelacji. Rozpoczęła je Katarzyna Paprota, zwracając się z prośbą o dostarczenie uzasadnienia do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dyżurów aptek. Druga jej interpelacja dotyczyła zgłoszonej wcześniej interpelacji w sprawie byłej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Heleny Płóciennik-Wasiak.

Dariusz Mikołajczyk zgłosił dwie interpelacje: pierwsza to wniosek o remont drogi i zbudowanie chodników w miejscowości Równa w gminie Błaszki; druga interpelacja radnego Mikołajczyka dotyczyła remontu drogi powiatowego z Gruszczyc do Włocina oraz budowy chodników i ścieżki rowerowej z Gruszczyc do Wojkowa.

Kilka interpelacji zgłosił również Łukasz Bitner: – Obecnie mamy sytuację, że mamy superbogate województwa, gminy w niezłej kondycji finansowej i tylko powiaty stały się przekaźnikami pieniędzy z dotacji. Otrzymałem od pani skarbnik informację, że tylko 18 mln w budżecie powiatu stanowią dochody własne, a reszta to są dotacje i subwencje. Widzę tu rolę dla naszych parlamentarzystów, by spróbowali zmodyfikować ustawę samorządową. Powiaty potrzebują większych dochodów. Nie jest tak, że w powiecie są źli radni, którzy nie odpowiadają na potrzeby młodzieży czy pracowników i pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Problem tkwi w złej strukturze ustawy – twierdzi radny. Łukasz Bitner przypomniał również o problemie sprzątania na drogach po wypadkach drogowych. W trzeciej interpelacji radny zwrócił się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy zapis w Statucie Powiatu Sieradzkiego w par. 3 pkt 2, dotyczący gminy Błaszki, jest prawidłowy, bo mówi tylko o gminie, a nie wspomina o mieście Błaszki, w czwartej prosi o wysłanie zapytania do burmistrza oraz Rady Gminy i Miasta Błaszki w sprawie udziału finansowego samorządu błaszkowskiego w remoncie drogi powiatowej Równa-Gruszczyce, w piątej proponuje zwrócić się z prośbą do burmistrza GiM Błaszki o wyrażenie zgody na utworzenie na stronie internetowej Błaszek zakładki, w której można byłoby publikować interpelacje i odpowiedzi na nie radnych powiatowych, związane z gminą Błaszki, w szóstej prosi o naprawienie krawężników przy drodze powiatowej w Błaszkach, gdzie doszło do kilkunastu przypadków przecięcia opon samochodowych w parkujących autach. Łukasz Bitner pytał ponadto, czy pełnienie dyżuru całodobowego przez aptekę powoduje wzrost cen leków.

Interpelację złożył również przewodniczący rady Powiatu Henryk Waluda. Dotyczyła ona stawek dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca DPS-ów. – Z czego wynikają różnice w tych stawkach? Województwo łódzkie ma tę dotację najniższą w kraju i w porównaniu z innymi województwami są to różnice bardzo znaczne – interpelował przewodniczący.

Radna Sylwia Dęga-Frątczak zwracała uwagę, że zapisy do szkół ponadgimnazjalnych powiatu trwają do końca kwietnia i nie można kilka dni przed tym czasem zakładać, że kandydatów do tych placówek będzie znacząco mniej niż w ubiegłym roku. Z kolei interpelacja Rafała Woźniaka dotyczyła budowy świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej. – Proponujemy partycypację w kosztach zagospodarowania pasa drogi powiatowej przyległej do tej inwestycji. Zagospodarowanie to będzie polegało na wykonaniu odwodnienia i chodnika wraz z poszerzeniem jezdni – mówił radny.

Kazimiera Gotkowicz przypomniała sprawę dróg dochodzących do drogi powiatowej w ul. Broniewskiego w Sieradzu, gdzie po remoncie powierzchniowym ulicy na bocznych drogach po deszczu zbiera się duża ilość wody.

Na VI sesji rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018 przyjętych zostało sześć uchwał: 1) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”, 2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego, 3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok, 4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wróblew na realizację zadań na drogach gminnych, 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wartą umowy o współpracy partnerskiej przy realizacji zadań z zakresu drogownictwa.

Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Hubert Kamola. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Tomasza Balińskiego, Łukasza Bitnera i Sylwię Dęgę-Frątczak.

T.O.

IMG 7832  IMG 7840

IMG 7859  IMG 7860

IMG 7881  IMG 7883

IMG 7889  IMG 7898

IMG 7906  IMG 7911

IMG 7919  IMG 7927

IMG 7945  IMG 7968

IMG 7977  IMG 7993