^ Powrót na górę

 

 

VII sesja Rady Powiatu. Absolutorium dla zarządu

Rozmiar tekstu:

sesja
Dwa najważniejsze punkty sesji to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego oraz przyjęcie stanowiska klubów radnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu wyborczego.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium poprzedziło odczytanie przez starostę sieradzkiego Dariusza Olejnika informacji o działalności Zarządu Powiatu w 2014 r. Absolutorium zostało przyjęte 15 głosami „za” przy 7 wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw.

Interpelacji podczas VII sesji było mniej niż zwykle. Rozpoczął je przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda, podejmując sprawę skrzyżowania ulic Jana Pawła II, 1 maja i 3 maja w Sieradzu. – Moim zdaniem jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście. Bardzo często dochodzi tam do wypadków drogowych. Sytuacja jest skomplikowana, bo na dobrą sprawę nadal nie wiadomo, do kogo w tej chwili należy droga w ul. Jana Pawła II. Kieruję więc prośbę do obu zainteresowanych zarządców, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Miasta o wybudowanie na tym skrzyżowaniu ronda lub sygnalizacji świetlnej – mówił Henryk Waluda. Druga interpelacja wiązała się z pierwszą – było nią pytanie, kto zawiaduje dotychczasowymi drogami krajowymi po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S8.

Dwie interpelacje zgłosił również radny Łukasz Bitner. W pierwszej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o szczegółowe dane dotyczące uczestników zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu w rozbiciu na gminy powiatu sieradzkiego. Pytał również o zasady naboru na zajęcia w ZPWP. Druga interpelacja radnego Bitnera dotyczyła rozbiórki budynku w miejscowości Żelisław, znajdującego się przy drodze powiatowej nr 1719.

W punkcie przewidzianym na interpelacje głos zabrała także radna Katarzyna Paprota. Nawiązała do cięć budżetowych w ZPWP i zwróciła się do starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika w sprawie wygospodarowania środków na utrzymanie placówki na dotychczasowym poziomie. Zwróciła się ponadto z prośbą o wnioskowanie do właściwego zarządcy drogi o naprawę nawierzchni ulic: 9 maja, Polnej i 22 lipca w Złoczewie. Interpelacja nr 3 radnej Paproty była prośbą o uprzątnięcie dróg powiatowych i rowów na terenie gminy Złoczew.

Dariusz Mikołajczyk wniósł interpelację o naprawę drogi i budowę chodnika w miejscowości Skalmierz.

Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy. Projekt ten zakłada przekształcenie Sieradza w miasto na prawach powiatu (powiat grodzki), a więc wyodrębnienie go z obecnego ziemskiego powiatu sieradzkiego. Stanowisko większości radnych powiatowych jest takiemu rozwiązaniu przeciwne (treść stanowiska). Za jego przyjęciem głosowało 20 radnych przy 2 wstrzymujących się.

Podczas VII sesji radni zatwierdzili sprawozdania finansowe podległych jednostek kultury: Powiatowej Biblioteki Publicznej, Biura Wystaw Artystycznych oraz Muzeum Okręgowego. Podjęli również szereg uchwał: w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną przez burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Karola Rajewskiego na działalność starosty sieradzkiego; w sprawie zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Sieradzkiego; w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2015 r. oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sieradzkiego do porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji zadania pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

W sesji wzięli udział szefowie jednostek podległych Powiatowi, dyrektorzy, a także nadkomisarz Wojciech Kuśmierek, komendant powiatowy policji w Sieradzu.

Funkcję sekretarza sesji pełnił radny Dariusz Mikołajczyk. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Beata Gzik, Joanna Hanak i Hubert Kamola.

T.O.

IMG 2447  IMG 2451

IMG 2455  IMG 2466

IMG 2470  IMG 2487

IMG 2497  IMG 2505

IMG 2579  IMG 2584