^ Powrót na górę

 

 

VIII sesja Rady Powiatu. Kredyt na deficyt budżetowy

Rozmiar tekstu:

sesja
Wśród uchwał przyjętych na VIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018 znalazła się m.in. ta o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na okres 14 lat. 2,5-milionowa pożyczka będzie przeznaczona na finansowanie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Zanim rozpoczęły się interpelacje, radny Łukasz Bitner nawiązał do poprzedniej sesji, na której zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat udziału dzieci i młodzieży z gminy Błaszki w zajęciach pozalekcyjnych w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. – W środkach masowego przekazu byliśmy przedstawiani jako źli radni, którzy nie chcą przyznać środków na działalność ZPWP. Kiedy przeanalizowałem strukturę miejsc zamieszkania dzieci, które korzystają z jego oferty, okazało się, że 88 proc. osób uczestniczących w zajęciach o charakterze kulturalnym to mieszkańcy Sieradza i gminy Sieradz, a z Błaszek ten odsetek wynosi 1 proc. Jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, to 72 proc. wychowanków pochodzi z Sieradza i gminy Sieradz, a z Błaszek to 3 proc. Gdy słyszę, że są propozycje, m.in. rodziców, by przesunąć pieniądze z dróg na zajęcia pozaszkolne w ZPWP, to ja mówię: nie – stwierdził radny, następnie zgłosił kilka interpelacji.

Pierwsza była prośbą do Zarządu Powiatu o informacje w sprawie procedur usuwania uszkodzonych pojazdów, znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych. W drugiej prosił Zarząd o zwrócenie się do powiatowego rzecznika praw konsumenta, by ten zbadał działania domniemanych oszustów, wysyłających SMS-y z żądaniem uregulowania zaległych rachunków. Trzecią interpelacją Łukasz Bitner wrócił do tematu zatoki autobusowej przy szkole w Gruszczycach. Zwrócił się do Zarządu z prośbą o wnioskowanie do kompetentnego organu o zdjęcie z przyszkolnego parku statusu obiektu zabytkowego. – Pozwoliłoby to na wykonanie dywanika asfaltowego na nawierzchni zatoki autobusowej. Była ona kilkakrotnie naprawiana i w dalszym ciągu jej stan nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za użycie kamienia polnego do budowy nawierzchni. Proszę o podjęcie decyzji, które pozwolą ostatecznie zakończyć sprawę tej zatoczki – interpelował Łukasz Bitner. Kolejną poruszoną przez niego sprawą była budowa przystanku autobusowego przy zatoczce w Gruszczycach. Za pośrednictwem Zarządu Powiatu radny pytał burmistrza gminy i miasta Błaszki, czy budowa przystanku już została zakończona. Piąta jego interpelacja dotyczyła chodnika przy drodze krajowej nr 12. Radny pytał, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzony w maju tego roku remont chodnika przy tej drodze, w miejscowości Borysławice, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Błaszki-Suliszewice. – Poziom chodnika i krawężników został tam obniżony, ale wyjątkowo niechlujnie. Firma, która to robiła, zostawiła przed posesjami ziemię zmieszaną z kamieniami i cementem oraz resztkami płytek chodnikowych – mówił radny Bitner.

Katarzyna Paprota prosiła o wystąpienie do Urzędu Miasta Złoczew w związku z nieprawidłowo skierowaną lampą – na posesję, zamiast na chodnik – na ul. Sieradzkiej w Złoczewie. Zwróciła także uwagę na problem plagi szczurów w tym mieście. – Proszę o rozważenie przeprowadzenia deratyzacji w gminie Złoczew. Najwięcej skarg napływa od mieszkańców ul. Sieradzkiej – poinformowała Katarzyna Paprota. Wnioskowała ona ponadto o usunięcie na terenie gminy Złoczew siedlisk barszczu kaukaskiego – toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W następnej interpelacji prosiła o zwrócenie się do zarządcy byłej drogi krajowej w ul. Sieradzkiej w Złoczewie o wykoszenie traw wzdłuż tej drogi. Pytała ponadto starostę sieradzkiego Dariusza Olejnika, czy prawdą jest, że od przyszłego roku Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu działać będzie jako placówka kulturalna.

Dariusz Mikołajczyk interpelował o współpracę Zarządu Powiatu z burmistrzem Gminy i Miasta Błaszki w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej na ul. Kościuszki w Błaszkach.

Kazimiera Gotkowicz wnioskowała o poprawienie nawierzchni drogi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (ul. Krakowskie Przedmieście), a także o dokończenie remontu chodnika na ul. Broniewskiego w Sieradzu oraz o uporządkowanie placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.

Sylwia Dęga zgłosiła jedną interpelację. Dotyczyła ona naprawy fragmentu boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu.

Michał Terka nawiązał do przyjętego przez Radę Miejską Sieradza stanowiska dotyczącego możliwości przekształcenia Sieradza w powiat grodzki. Prosił Zarząd Powiatu o przygotowanie zestawienia inwestycji przeprowadzonych przez Powiat na terenie miasta od początku istnienia powiatów.

Po interpelacjach starosta sieradzki Dariusz Olejnik przedstawił informację o działalności Zarządu Powiatu w okresie od VI do VIII sesji Rady Powiatu.

Na VIII sesji radni przyjęli cztery uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego oraz w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną przez Kazimierza Borkowskiego, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach, a dotyczącą niewłaściwego funkcjonowania DPS i niewłaściwego zarządzania jednostką przez dyrektora.

Głosowania nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Karol Kozuń, Dariusz Mikołajczyk i Katarzyna Paprota. Sekretarzem sesji był Lucjan Noweta.

T.O.

IMG 7714  IMG 7719

IMG 7728  IMG 7738